Chinese Dictionary

HSK 6 Chinese
Characters Dictionary

Learn the Chinese words required for passing the HSK Level 6 Exam. 

Image by Hyunwon Jang

About the HSK 6 test

The HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 汉语水平考试 Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì ) Level 6 Exam is designed for learners who can easily understand any information communicated in Chinese and are capable of smoothly expressing themselves in written or oral form.

VocabularyWritten test
Words
(cumulative / new)
Characters
(cumulative / new)
ListeningReadingWriting
50002500266397850 questions50 questions1 composition

The HSK (Level VI) test is made up of listening comprehension, reading comprehension and writing sections and contains a total of 101 items.

SectionNumber of ItemsDuration (Min)
I. ListeningPart I1550About 35
Part II15
Part III20
Filling out the answer sheet (Mark your answers for listening comprehension on Answer Sheet)5
II. ReadingPart I105050
Part II10
Part III10
Part IV20
III. WritingProse Writing145
Total/101About 135


The HSK (Level VI) test will last for 140 minutes in total (including 5 minutes in which the test takers fill in personal information).

There are 15 items in Part I. The recording of each item will be played only once. For each item, a short passage will be read and 4 possible answers will be provided on the test paper. The test taker needs to choose the answer that is most consistent with the passage.

There are 15 items in Part II. The recording of each item will be played only once. A recording of three interviews will be played followed by 5 questions. For each question, 4 possible answers will be provided, from which the test takers can choose the best answer based on what they hear in the passage.

There are 20 items in Part III. The recording of each item will be played only once. Several passages will be read, each of them followed by some questions. For each question, 4 possible answers will be provided, from which the test takers can choose the best answer based on what they hear in the passage.

There are 10 items in Part I. Each item consists of 4 sentences. The test taker needs to choose the sentence that is grammatically incorrect.

There are 10 items in Part II. Each item consists of a short passage with 3-5 blanks. The test taker needs to choose the best answer from 4 possible answers based on the context.

There are 10 items in Part III. There are two passages, each with 5 blanks. The test taker needs to choose the best answer out of 5 sentences based on the context.

There are 20 items in Part IV. This section consists of several passages followed by some questions. The test taker should choose the right answer from 4 possible answers.

The test taker will be required to read a narrative article of about 1,000 characters within 10 minutes, and then rewrite it into a shorter article of about 400 characters within 35 minutes. The test taker should also create a title for the article. The test taker should recount the article and is not required to express personal opinions.

For the HSK (Level VI), three results will be provided including listening, reading and total. The test taker must score at least 120 points total to be considered passing.

 Max ScoreYour Score
Listening100 
Reading100 
Writing100 
Total300 


As a Chinese language certificate for foreign students entry into Chinese colleges, the results of the HSK are valid for two years (beginning from the test date).

HSK 6 Vocabulary

chú Shù zhē rǎn shè Chéng juǎn āo é hēi hāi ma zhōu shá mài Dīng xián Shèng zhā dīng Shuǎ duān Dǎng kòu liū qiān ā guàn jiàn hēng sōu bàng Kǒng zòu diào lín cāng fèi fān Jǐng diàn dòng héng zéi quǎn zǎi zhuì huǎng āi nuó dōu jiān guì wán hǒu Méi cóng chuàn tān tiǎn bān rǎng kuà Piān diē zhā kēng qiáo jiē shào chéng niē chuí zhī xiàng tāo zhuān zhǎ chuáng xiāo hōng bèng lāo tóng féng piē xián qiā xīng xiè hōng zhōu jiàn jīng shù biē chà pěng dèng qué níng jiǎn bǐng cuàn kěn xiù zhōu lōu gāng bāi róu jiǎng shāo cuán sǒng gài zhū béng lèng cuō dēng shāo liàng diāo kuāng pàn chān chèng xiá chán zhǔ hūn kuà 导弹 dǎodàn 无比 wúbǐ 一向 yīxiàng 本事 běnshì 突破 tūpò 指令 zhǐlìng 石油 shíyóu 撤退 chètuì 悲惨 bēicǎn 模式 móshì 忽略 hūlüè 风暴 fēngbào 外表 wàibiǎo 额外 éwài 干扰 gānrǎo 防守 fángshǒu 欺负 qīfu 挽救 wǎnjiù 脱离 tuōlí 酗酒 xùjiǔ 节奏 jiézòu 拼命 pīnmìng 枕头 zhěntou 情节 qíngjié 操作 cāozuò 屏幕 píngmù 过于 guòyú 访问 fǎngwèn 慷慨 kāngkǎi 细胞 xìbāo 潜力 qiánlì 举动 jǔdòng 鸽子 gēzi 抗议 kàngyì 周年 zhōunián 政策 zhèngcè 指责 zhǐzé 哭泣 kūqì 财富 cáifù 侄子 zhízi 良心 liángxīn 容忍 róngrěn 清除 qīngchú 尊严 zūnyán 收音机 shōuyīnjī 伴侣 bànlǚ 遭受 zāoshòu 肿瘤 zhǒngliú 气味 qìwèi 发布 fābù 预算 yùsuàn 患者 huànzhě 滋味 zīwèi 手法 shǒufǎ 作弊 zuòbì 涉及 shèjí 征服 zhēngfú 报仇 bàochóu 浑身 húnshēn 布置 bùzhì 收藏 shōucáng 泄露 xièlù 着迷 zháomí 典礼 diǎnlǐ 抵抗 dǐkàng 战术 zhànshù 局面 júmiàn 操纵 cāozòng 设置 shèzhì 奇妙 qímiào 消除 xiāochú 代理 dàilǐ 场面 chǎngmiàn 纯粹 chúncuì 防止 fángzhǐ 超越 chāoyuè 明明 míngmíng 原始 yuánshǐ 不惜 bùxī 永恒 yǒnghéng 祖父 zǔfù 弱点 ruòdiǎn 投诉 tóusù 高潮 gāocháo 服从 fúcóng 信念 xìnniàn 火焰 huǒyàn 贿赂 huìlù 故障 gùzhàng 签署 qiānshǔ 打仗 dǎzhàng 创作 chuàngzuò 分散 fēnsàn 坟墓 fénmù 降临 jiànglín 官方 guānfāng 棕色 zōngsè 推测 tuīcè 曲子 qǔzi 实施 shíshī 贵族 guìzú 敞开 chǎngkāi 陈述 chénshù 边境 biānjìng 掩饰 yǎnshì 维护 wéihù 终点 zhōngdiǎn 野蛮 yěmán 厌恶 yànwù 漫长 màncháng 责怪 zéguài 赞助 zànzhù 正当 zhèngdāng 堕落 duòluò 预料 yùliào 合并 hébìng 丢人 diūrén 极端 jíduān 年度 niándù 机械 jīxiè 拘留 jūliú 刹车 shāchē 裁判 cáipàn 巡逻 xúnluó 分裂 fēnliè 噪音 zàoyīn 呕吐 ǒutù 定义 dìngyì 恐吓 kǒnghè 清洁 qīngjié 羞耻 xiūchǐ 视线 shìxiàn 帐篷 zhàngpeng 轨道 guǐdào 氧气 yǎngqì 遗传 yíchuán 血压 xuèyā 十足 shízú 携带 xiédài 守护 shǒuhù 检验 jiǎnyàn 误解 wùjiě 鉴于 jiànyú 例外 lìwài 震撼 zhènhàn 地步 dìbù 打包 dǎbāo 跳跃 tiàoyuè 保卫 bǎowèi 民主 mínzhǔ 撤销 chèxiāo 妄想 wàngxiǎng 事务 shìwù 命名 mìngmíng 防御 fángyù 解放 jiěfàng 司法 sīfǎ 谣言 yáoyán 版本 bǎnběn 报酬 bàochou 动静 dòngjìng 着想 zhuóxiǎng 丧失 sàngshī 人性 rénxìng 粗鲁 cūlǔ 辐射 fúshè 带领 dàilǐng 迫不及待 pòbùjídài 潜水 qiánshuǐ 光荣 guāngróng 违背 wéibèi 瞬间 shùnjiān 正经 zhèngjīng 遗产 yíchǎn 圈套 quāntào 看待 kàndài 惊奇 jīngqí 人格 réngé 珍贵 zhēnguì 思维 sīwéi 先进 xiānjìn 真理 zhēnlǐ 级别 jíbié 竞赛 jìngsài 引导 yǐndǎo 革命 gémìng 岩石 yánshí 嫌疑 xiányí 迷惑 míhuo 学位 xuéwèi 干涉 gānshè 交叉 jiāochā 元首 yuánshǒu 人间 rénjiān 本能 běnnéng 修复 xiūfù 认定 rèndìng 拳头 quántou 抵达 dǐdá 一流 yīliú 悲哀 bēiāi 发觉 fājué 居住 jūzhù 别墅 biéshù 呈现 chéngxiàn 识别 shíbié 和解 héjiě 失误 shīwù 元素 yuánsù 等候 děnghòu 贪婪 tānlán 传达 chuándá 镇定 zhèndìng 清晰 qīngxī 麻醉 mázuì 细菌 xìjūn 仪器 yíqì 无知 wúzhī 眼光 yǎnguāng 往常 wǎngcháng 亲热 qīnrè 放大 fàngdà 杰出 jiéchū 风趣 fēngqù 诞生 dànshēng 忠实 zhōngshí 指定 zhǐdìng 以便 yǐbiàn 符号 fúhào 鉴定 jiàndìng 纤维 xiānwéi 盗窃 dàoqiè 推销 tuīxiāo 宣誓 xuānshì 终身 zhōngshēn 需求 xūqiú 捣乱 dǎoluàn 雷达 léidá 福利 fúlì 牵扯 qiānchě 循环 xúnhuán 探索 tànsuǒ 驱逐 qūzhú 局势 júshì 财务 cáiwù 峡谷 xiágǔ 运行 yùnxíng 终止 zhōngzhǐ 模样 múyàng 登陆 dēnglù 含义 hányì 频率 pínlǜ 资助 zīzhù 拖延 tuōyán 以往 yǐwǎng 优先 yōuxiān 争夺 zhēngduó 挖掘 wājué 赋予 fùyǔ 回避 huíbì 妥协 tuǒxié 警惕 jǐngtì 精确 jīngquè 钞票 chāopiào 依赖 yīlài 演绎 yǎnyì 上瘾 shàngyǐn 气色 qìsè 意图 yìtú 坚定 jiāndìng 倾听 qīngtīng 电源 diànyuán 玩弄 wánnòng 新郎 xīnláng 吩咐 fēnfù 童话 tónghuà 保管 bǎoguǎn 高尚 gāoshàng 偏见 piānjiàn 解散 jiěsàn 焦点 jiāodiǎn 无耻 wúchǐ 仍旧 réngjiù 战略 zhànlüè 封闭 fēngbì 首要 shǒuyào 脉搏 màibó 走私 zǒusī 出路 chūlù 动脉 dòngmài 目睹 mùdǔ 恶化 èhuà 监督 jiāndū 阻碍 zǔài 宪法 xiànfǎ 幼稚 yòuzhì 歧视 qíshì 极限 jíxiàn 严厉 yánlì 面子 miànzi 激励 jīlì 特定 tèdìng 港口 gǎngkǒu 引用 yǐnyòng 曝光 pùguāng 古董 gǔdǒng 纯洁 chúnjié 压抑 yāyì 知觉 zhījué 流浪 liúlàng 进化 jìnhuà 发行 fāxíng 挽回 wǎnhuí 遥远 yáoyuǎn 着手 zhuóshǒu 途径 tújìng 唠叨 láodao 炫耀 xuànyào 目光 mùguāng 摇摆 yáobǎi 镇静 zhènjìng 保障 bǎozhàng 名誉 míngyù 处置 chǔzhì 解剖 jiěpōu 刑事 xíngshì 统计 tǒngjì 腐烂 fǔlàn 容器 róngqì 生理 shēnglǐ 空白 kòngbái 打猎 dǎliè 融化 rónghuà 奉献 fèngxiàn 场所 chǎngsuǒ 祖国 zǔguó 要命 yàomìng 精心 jīngxīn 固执 gùzhí 冷酷 lěngkù 床单 chuángdān 勉强 miǎnqiǎng 和谐 héxié 榜样 bǎngyàng 关照 guānzhào 纠正 jiūzhèng 条款 tiáokuǎn 包装 bāozhuāng 损坏 sǔnhuài 中断 zhōngduàn 担保 dānbǎo 液体 yètǐ 报答 bàodá 英勇 yīngyǒng 势力 shìli 认可 rènkě 资产 zīchǎn 占领 zhànlǐng 注视 zhùshì 销毁 xiāohuǐ 饥饿 jīè 上级 shàngjí 财政 cáizhèng 依旧 yījiù 差别 chābié 缺陷 quēxiàn 制止 zhìzhǐ 言论 yánlùn 活该 huógāi 恰当 qiàdàng 部位 bùwèi 脂肪 zhīfáng 埋葬 máizàng 华丽 huálì 磁带 cídài 占据 zhànjù 岗位 gǎngwèi 前提 qiántí 答复 dáfù 大伙儿 dàhuǒr 光芒 guāngmáng 揭露 jiēlù 粉色 fěnsè 近来 jìnlái 比方 bǐfang 屈服 qūfú 诈骗 zhàpiàn 是非 shìfēi 崭新 zhǎnxīn 履行 lǚxíng 昂贵 ángguì 彩票 cǎipiào 回收 huíshōu 沉重 chénzhòng 化验 huàyàn 家属 jiāshǔ 蚂蚁 mǎyǐ 僵硬 jiāngyìng 演习 yǎnxí 束缚 shùfù 平凡 píngfán 全力以赴 quánlìyǐfù 忧郁 yōuyù 传单 chuándān 瘫痪 tānhuàn 黎明 límíng 顽固 wángù 免得 miǎnde 贩卖 fànmài 比喻 bǐyù 万分 wànfēn 协调 xiétiáo 皇帝 huángdì 缘故 yuángù 跟随 gēnsuí 罕见 hǎnjiàn 安宁 Ānníng 为难 wéinán 兑现 duìxiàn 起初 qǐchū 当场 dāngchǎng 当面 dāngmiàn 毫米 háomǐ 腐败 fǔbài 油漆 yóuqī 往事 wǎngshì 片刻 piànkè 方位 fāngwèi 分辨 fēnbiàn 恩怨 ēnyuàn 难得 nándé 功劳 gōngláo 安置 ānzhì 信赖 xìnlài 原告 yuángào 行政 xíngzhèng 战役 zhànyì 权威 quánwēi 偿还 chánghuán 作风 zuòfēng 殴打 ōudǎ 罢工 bàgōng 智商 zhìshāng 便利 biànlì 强制 qiángzhì 免疫 miǎnyì 烹饪 pēngrèn 澄清 chéngqīng 扩散 kuòsàn 依据 yījù 竭尽全力 jiéjìnquánlì 预期 yùqī 过失 guòshī 图案 túàn 后代 hòudài 卡通 kǎtōng 拿手 náshǒu 规划 guīhuà 支撑 zhīchēng 航行 hángxíng 同胞 tóngbāo 伴随 bànsuí 沼泽 zhǎozé 折腾 zhēteng 案例 ànlì 体面 tǐmiàn 祖先 zǔxiān 导航 dǎoháng 珍珠 zhēnzhū 恼火 nǎohuǒ 探望 tànwàng 临床 línchuáng 迟钝 chídùn 外界 wàijiè 事态 shìtài 准则 zhǔnzé 覆盖 fùgài 初步 chūbù 先前 xiānqián 示范 shìfàn 边界 biānjiè 挑剔 tiāoti 以免 yǐmiǎn 飞翔 fēixiáng 通缉 tōngjī 无赖 wúlài 扰乱 rǎoluàn 搭配 dāpèi 统统 tǒngtǒng 饮食 yǐnshí 热门 rèmén 审查 shěnchá 推翻 tuīfān 虚伪 xūwěi 谴责 qiǎnzé 测量 cèliáng 威力 wēilì 敬礼 jìnglǐ 吹牛 chuīniú 辨认 biànrèn 特意 tèyì 激发 jīfā 成天 chéngtiān 发财 fācái 压迫 yāpò 姿态 zītài 奖赏 jiǎngshǎng 金融 jīnróng 界限 jièxiàn 品尝 pǐncháng 可行 kěxíng 种子 zhǒngzi 雕塑 diāosù 共和国 gònghéguó 手势 shǒushì 隐蔽 yǐnbì 充足 chōngzú 人工 réngōng 产业 chǎnyè 群众 qúnzhòng 口气 kǒuqì 公关 gōngguān 散发 sànfā 水泥 shuǐní 气质 qìzhì 任命 rènmìng 旋律 xuánlǜ 争议 zhēngyì 琢磨 zuómo 采集 cǎijí 品质 pǐnzhì 算数 suànshù 俘虏 fúlǔ 颠倒 diāndǎo 现状 xiànzhuàng 宫殿 gōngdiàn 等级 děngjí 宽容 kuānróng 喇叭 lǎba 莫名其妙 mòmíngqímiào 旗帜 qízhì 期限 qīxiàn 分歧 fēnqí 探测 tàncè 智力 zhìlì 用户 yònghù 当选 dāngxuǎn 书面 shūmiàn 反常 fǎncháng 原先 yuánxiān 遥控 yáokòng 空虚 kōngxū 反感 fǎngǎn 光彩 guāngcǎi 颤抖 chàndǒu 苍白 cāngbái 踪迹 zōngjì 否决 fǒujué 交代 jiāodài 忙碌 mánglù 排斥 páichì 设想 shèxiǎng 终究 zhōngjiū 内在 nèizài 延续 yánxù 视力 shìlì 忍耐 rěnnài 样品 yàngpǐn 棉花 miánhua 实行 shíxíng 岁月 suìyuè 专长 zhuāncháng 灭亡 mièwáng 约束 yuēshù 值班 zhíbān 辩解 biànjiě 部署 bùshǔ 合成 héchéng 补救 bǔjiù 记载 jìzǎi 体系 tǐxì 供给 gōngjǐ 埋伏 máifú 教养 jiàoyǎng 疲惫 píbèi 温和 wēnhé 生效 shēngxiào 不顾 bùgù 抚摸 fǔmō 搏斗 bódòu 标题 biāotí 疑惑 yíhuò 耀眼 yàoyǎn 火药 huǒyào 讨好 tǎohǎo 迷信 míxìn 出身 chūshēn 灿烂 cànlàn 清晨 qīngchén 鼻涕 bítì 任意 rènyì 野心 yěxīn 季度 jìdù 理所当然 lǐsuǒdāngrán 职务 zhíwù 挑衅 tiǎoxìn 残留 cánliú 视野 shìyě 粉碎 fěnsuì 动身 dòngshēn 公道 gōngdào 疏远 shūyuǎn 擅自 shànzì 蔓延 mànyán 废墟 fèixū 敏锐 mǐnruì 辉煌 huīhuáng 密封 mìfēng 致力 zhìlì 轰动 hōngdòng 审理 shěnlǐ 呼唤 hūhuàn 设立 shèlì 延期 yánqī 首饰 shǒushì 北极 běijí 登录 dēnglù 蒸发 zhēngfā 盲目 mángmù 冲击 chōngjī 畏惧 wèijù 频繁 pínfán 支配 zhīpèi 时常 shícháng 证书 zhèngshū 克制 kèzhì 壮观 zhuàngguān 住宅 zhùzhái 思念 sīniàn 归还 guīhuán 成本 chéngběn 欣慰 xīnwèi 条约 tiáoyuē 一贯 yīguàn 股份 gǔfèn 丰满 Fēngmǎn 侵略 qīnlüè 更新 gēngxīn 拐杖 guǎizhàng 授予 shòuyǔ 推理 tuīlǐ 蛋白质 dànbáizhì 庞大 pángdà 验证 yànzhèng 储存 chǔcún 潮流 cháoliú 不择手段 bùzéshǒuduàn 包袱 bāofu 徘徊 páihuái 侧面 cèmiàn 备忘录 bèiwànglù 泡沫 pàomò 摩擦 mócā 捍卫 hànwèi 层次 céngcì 辅助 fǔzhù 戒备 jièbèi 严密 yánmì 原理 yuánlǐ 预先 yùxiān 将近 jiāngjìn 创新 chuàngxīn 渠道 qúdào 苏醒 sūxǐng 奔驰 Bēnchí 塑造 sùzào 当前 dāngqián 消毒 xiāodú 快活 kuàihuo 收益 shōuyì 况且 kuàngqiě 捕捉 bǔzhuō 瀑布 pùbù 散布 sànbù 偏偏 piānpiān 麻痹 mábì 锋利 fēnglì 笨拙 bènzhuō 救济 jiùjì 得罪 dézuì 让步 ràngbù 隆重 lóngzhòng 机遇 jīyù 高明 Gāomíng 意料 yìliào 扭转 niǔzhuǎn 洪水 hóngshuǐ 诽谤 fěibàng 别扭 bièniu 专利 zhuānlì 声誉 shēngyù 区分 qūfēn 喜悦 xǐyuè 机灵 jīling 音响 yīnxiǎng 精致 jīngzhì 抢救 qiǎngjiù 把手 bǎshǒu 开支 kāizhī 残疾 cánjí 迄今为止 qìjīnwéizhǐ 消耗 xiāohào 股东 gǔdōng 生育 shēngyù 发育 fāyù 一如既往 yīrújìwǎng 风度 fēngdù 分解 fēnjiě 疲倦 píjuàn 辜负 gūfù 歹徒 dǎitú 故乡 gùxiāng 贫困 pínkùn 内幕 nèimù 司令 sīlìng 反驳 fǎnbó 反射 fǎnshè 政权 zhèngquán 缺席 quēxí 迫害 pòhài 描绘 miáohuì 平行 píngxíng 诸位 zhūwèi 干预 gānyù 鞠躬 jūgōng 惯例 guànlì 照样 zhàoyàng 融洽 róngqià 较量 jiàoliàng 做主 zuòzhǔ 向导 xiàngdǎo 熄灭 xīmiè 冻结 dòngjié 裁缝 cáiféng 素食 sùshí 淹没 yānmò 公务 gōngwù 放射 fàngshè 合伙 héhuǒ 考察 kǎochá 鄙视 bǐshì 光辉 guānghuī 伺候 cìhòu 要点 yàodiǎn 触犯 chùfàn 风光 fēngguāng 打官司 dǎguānsi 款待 kuǎndài 不妨 bùfáng 断绝 duànjué 模范 mófàn 构思 gòusī 注重 zhùzhòng 呻吟 shēnyín 心血 xīnxuè 孤立 gūlì 失事 shīshì 胜负 shèngfù 不堪 bùkān 遵循 zūnxún 掠夺 lüèduó 刊登 kāndēng 气象 qìxiàng 奢侈 shēchǐ 延伸 yánshēn 殖民地 zhímíndì 喘气 chuǎnqì 麻木 mámù 精通 jīngtōng 启示 qǐshì 步伐 bùfá 手艺 shǒuyì 挫折 cuòzhé 遍布 biànbù 动态 dòngtài 决策 juécè 疏忽 shūhu 藐视 miǎoshì 施展 shīzhǎn 饶恕 ráoshù 虚假 xūjiǎ 乞丐 qǐgài 连锁 liánsuǒ 贝壳 bèiké 想方设法 xiǎngfāngshèfǎ 沸腾 fèiténg 草率 cǎoshuài 习俗 xísú 冒充 màochōng 紧迫 jǐnpò 衷心 zhōngxīn 下属 xiàshǔ 周边 zhōubiān 纠纷 jiūfēn 备份 bèifèn 充实 chōngshí 储备 chǔbèi 观光 guānguāng 领土 lǐngtǔ 渗透 shèntòu 领事馆 lǐngshìguǎn 宣扬 xuānyáng 颁发 bānfā 妥当 tuǒdang 起草 qǐcǎo 智能 zhìnéng 向往 xiàngwǎng 起源 qǐyuán 经费 jīngfèi 顾虑 gùlǜ 施加 shījiā 侥幸 jiǎoxìng 美满 měimǎn 收缩 shōusuō 繁殖 fánzhí 大致 dàzhì 堵塞 dǔsè 圆满 yuánmǎn 钦佩 qīnpèi 沐浴 mùyù 货币 huòbì 树立 shùlì 维生素 wéishēngsù 便条 biàntiáo 不得已 bùdéyǐ 反馈 fǎnkuì 主导 zhǔdǎo 表态 biǎotài 冷却 lěngquè 协商 xiéshāng 大臣 dàchén 皱纹 zhòuwén 管辖 guǎnxiá 偏僻 piānpì 山脉 shānmài 笼罩 lǒngzhào 起伏 qǐfú 扩张 kuòzhāng 派遣 pàiqiǎn 间接 jiànjiē 坚固 jiāngù 崇高 chónggāo 调节 tiáojié 共鸣 gòngmíng 债券 zhàiquàn 务必 wùbì 持久 chíjiǔ 众所周知 zhòngsuǒzhōuzhī 话筒 huàtǒng 慎重 shènzhòng 方圆 fāngyuán 埋怨 mányuàn 重心 zhòngxīn 称号 chēnghào 调动 diàodòng 预兆 yùzhào 微不足道 wēibùzúdào 追究 zhuījiū 国防 guófáng 筹备 chóubèi 选拔 xuǎnbá 配偶 pèiǒu 联想 Liánxiǎng 抵制 dǐzhì 前景 qiánjǐng 行列 hángliè 示威 shìwēi 漂浮 piāofú 计较 jìjiào 器材 qìcái 寂静 jìjìng 恨不得 hènbude 废除 fèichú 闪烁 shǎnshuò 敏捷 mǐnjié 四肢 sìzhī 制裁 zhìcái 丰盛 fēngshèng 嗅觉 xiùjué 渺小 miǎoxiǎo 过滤 guòlǜ 特长 tècháng 加工 jiāgōng 分泌 fēnmì 振奋 zhènfèn 胡乱 húluàn 腐蚀 fǔshí 流露 liúlù 启程 qǐchéng 倾斜 qīngxié 高峰 gāofēng 借助 jièzhù 相应 xiāngyìng 气概 qìgài 遗失 yíshī 混淆 hùnxiáo 机动 jīdòng 冤枉 yuānwang 事迹 shìjì 承办 chéngbàn 倒闭 dǎobì 书籍 shūjí 礼节 lǐjié 之际 zhījì 逼迫 bīpò 富裕 Fùyù 表决 biǎojué 和蔼 héǎi 平原 píngyuán 皮革 pígé 枯燥 kūzào 惦记 diànjì 记性 jìxìng 正规 zhèngguī 品种 pǐnzhǒng 衰老 shuāilǎo 公告 gōnggào 粉末 fěnmò 转达 zhuǎndá 平面 píngmiàn 掀起 xiānqǐ 空洞 kōngdòng 猛烈 měngliè 关怀 guānhuái 心态 xīntài 贬低 biǎndī 探讨 tàntǎo 种植 zhòngzhí 支柱 zhīzhù 爱戴 àidài 辫子 biànzi 胸膛 xiōngtáng 国务院 Guówùyuàn 胡须 húxū 商标 shāngbiāo 宽敞 kuānchang 无动于衷 wúdòngyúzhōng 体谅 tǐliàng 民间 mínjiān 受罪 shòuzuì 繁忙 fánmáng 根源 gēnyuán 濒临 bīnlín 中立 zhōnglì 健全 jiànquán 风味 fēngwèi 见解 jiànjiě 定期 dìngqī 凑合 còuhe 过渡 guòdù 自主 zìzhǔ 开展 kāizhǎn 台风 táifēng 急切 jíqiè 谅解 liàngjiě 断定 duàndìng 徒弟 túdì 大肆 dàsì 畅销 chàngxiāo 不时 bùshí 款式 kuǎnshì 犹如 yóurú 修建 xiūjiàn 肖像 xiàoxiàng 照耀 zhàoyào 储蓄 chǔxù 可口 kěkǒu 平庸 píngyōng 懒惰 lǎnduò 盘旋 pánxuán 小心翼翼 xiǎoxīnyìyì 默默 mòmò 题材 tícái 糟蹋 zāotà 弹性 tánxìng 文物 wénwù 生锈 shēngxiù 个体 gètǐ 陶醉 táozuì 庄稼 zhuāngjia 海滨 hǎibīn 凡是 fánshì 就职 jiùzhí 赠送 zèngsòng 轮廓 lúnkuò 演变 yǎnbiàn 二氧化碳 èryǎnghuàtàn 委员 wěiyuán 晋升 jìnshēng 灵敏 língmǐn 分明 fēnmíng 规范 guīfàn 创立 chuànglì 不禁 bùjīn 气压 qìyā 境界 jìngjiè 钩子 gōuzi 口头 kǒutóu 恰巧 qiàqiǎo 剧烈 jùliè 任性 rènxìng 情理 qínglǐ 严峻 yánjùn 驻扎 zhùzhā 庄严 zhuāngyán 气势 qìshì 不愧 bùkuì 反面 fǎnmiàn 充当 chōngdāng 呼吁 hūyù 君子 jūnzǐ 卓越 zhuóyuè 含糊 hánhú 辛勤 xīnqín 周期 zhōuqī 领悟 lǐngwù 坚硬 jiānyìng 潇洒 xiāosǎ 资本 zīběn 当代 dāngdài 公然 gōngrán 筛选 shāixuǎn 过瘾 guòyǐn 文凭 wénpíng 论坛 lùntán 顽强 wánqiáng 安详 ānxiáng 资深 zīshēn 实质 shízhì 素质 sùzhì 上任 shàngrèn 齐心协力 qíxīnxiélì 寄托 jìtuō 高涨 gāozhǎng 高超 gāochāo 谜语 míyǔ 拥护 yōnghù 鉴别 jiànbié 名额 míngé 郑重 zhèngzhòng 通用 tōngyòng 仓促 cāngcù 蔑视 mièshì 片断 piànduàn 著作 zhùzuò 丑恶 chǒuè 采纳 cǎinà 采购 cǎigòu 搅拌 jiǎobàn 桥梁 qiáoliáng 践踏 jiàntà 密度 mìdù 机智 jīzhì 柔和 róuhé 寻觅 xúnmì 人道 réndào 被动 bèidòng 大意 dàyì 走漏 zǒulòu 领会 lǐnghuì 恰到好处 qiàdàohǎochù 推论 tuīlùn 花瓣 huābàn 配备 pèibèi 外行 wàiháng 颠簸 diānbǒ 飞跃 fēiyuè 调料 tiáoliào 开阔 kāikuò 精华 jīnghuá 支出 zhīchū 座右铭 zuòyòumíng 土壤 tǔrǎng 阵地 zhèndì 留神 liúshén 信誉 xìnyù 分量 fēnliàng 标本 biāoběn 凝视 níngshì 理睬 lǐcǎi 生态 shēngtài 私自 sīzì 对策 duìcè 泄气 xièqì 挥霍 huīhuò 形态 xíngtài 请教 qǐngjiào 黄昏 huánghūn 遗留 yíliú 薄弱 bóruò 全局 quánjú 牢固 láogù 遭殃 zāoyāng 精密 jīngmì 杂技 zájì 还原 huányuán 以致 yǐzhì 神仙 shénxiān 提拔 tíbá 显著 xiǎnzhù 瓦解 wǎjiě 削弱 xuēruò 一度 yīdù 得力 délì 人为 rénwéi 可观 kěguān 裁员 cáiyuán 波浪 bōlàng 数额 shùé 垂直 chuízhí 尖锐 jiānruì 请柬 qǐngjiǎn 结晶 jiéjīng 告辞 gàocí 悔恨 huǐhèn 指南针 zhǐnánzhēn 诚挚 chéngzhì 陶瓷 táocí 局部 júbù 巢穴 cháoxué 未免 wèimiǎn 齐全 qíquán 公式 gōngshì 胆怯 dǎnqiè 来历 láilì 雕刻 diāokè 悬念 xuánniàn 公认 gōngrèn 阶层 jiēcéng 腐朽 fǔxiǔ 寺庙 sìmiào 规章 guīzhāng 内涵 nèihán 补贴 bǔtiē 源泉 yuánquán 总而言之 zǒngéryánzhī 阻挠 zǔnáo 间隔 jiàngé 告诫 gàojiè 交涉 jiāoshè 慢性 mànxìng 保养 bǎoyǎng 留恋 liúliàn 沉闷 chénmèn 课题 kètí 牲畜 shēngchù 歪曲 wāiqū 巴不得 bābude 沉思 chénsī 半途而废 bàntúérfèi 物资 wùzī 立体 lìtǐ 调解 tiáojiě 档次 dàngcì 衰退 shuāituì 舆论 yúlùn 对应 duìyìng 变质 biànzhì 剥削 bōxuē 酝酿 yùnniàng 争端 zhēngduān 主流 zhǔliú 航天 hángtiān 水龙头 shuǐlóngtóu 编织 biānzhī 诬陷 wūxiàn 咀嚼 jǔjué 跟前 gēnqián 无理取闹 wúlǐqǔnào 趣味 qùwèi 截止 jiézhǐ 捆绑 kǔnbǎng 报销 bàoxiāo 天然气 tiānránqì 阻拦 zǔlán 容纳 róngnà 容貌 róngmào 弥漫 mímàn 敷衍 fūyǎn 考古 kǎogǔ 广阔 guǎngkuò 传授 chuánshòu 名副其实 míngfùqíshí 租赁 zūlìn 破例 pòlì 生机 shēngjī 拘束 jūshù 正宗 zhèngzōng 和睦 hémù 闲话 xiánhuà 候选 hòuxuǎn 连同 liántóng 宗旨 zōngzhǐ 上游 shàngyóu 局限 júxiàn 响应 xiǎngyìng 就业 jiùyè 窍门 qiàomén 晴朗 qínglǎng 专程 zhuānchéng 口腔 kǒuqiāng 开朗 kāilǎng 抱负 bàofù 凝固 nínggù 干劲 gànjìn 停顿 tíngdùn 日益 rìyì 贪污 tānwū 福气 fúqi 缠绕 chánrào 更正 gēngzhèng 传记 zhuànjì 溶解 róngjiě 盈利 yínglì 缓和 huǎnhé 对称 duìchèn 从容 cóngróng 叹气 tànqì 力所能及 lìsuǒnéngjí 优越 yōuyuè 独裁 dúcái 沉着 chénzhuó 惋惜 wǎnxī 开采 kāicǎi 暧昧 àimèi 包庇 bāobì 文雅 wényǎ 鲜明 xiānmíng 条理 tiáolǐ 直径 zhíjìng 滋润 zīrùn 心甘情愿 xīngānqíngyuàn 吝啬 lìnsè 昔日 xīrì 成效 chéngxiào 狭窄 xiázhǎi 性能 xìngnéng 要素 yàosù 一帆风顺 yīfānfēngshùn 宏伟 hóngwěi 无忧无虑 wúyōuwúlǜ 奔波 bēnbō 勇于 yǒngyú 拼搏 pīnbó 向来 xiànglái 庄重 zhuāngzhòng 孕育 yùnyù 茫茫 mángmáng 细致 xìzhì 事项 shìxiàng 田野 tiányě 陈旧 chénjiù 摧残 cuīcán 牢骚 láosāo 运算 yùnsuàn 动员 dòngyuán 凝聚 níngjù 攀登 pāndēng 岳母 yuèmǔ 次序 cìxù 流通 liútōng 节制 jiézhì 尖端 jiānduān 批判 pīpàn 急躁 jízào 思索 sīsuǒ 体积 tǐjī 复兴 Fùxīng 夕阳 xīyáng 缺口 quēkǒu 谦逊 qiānxùn 愚昧 yúmèi 才干 cáigàn 现成 xiànchéng 发炎 fāyán 屏障 píngzhàng 乐谱 yuèpǔ 嫂子 sǎozi 率领 shuàilǐng 展望 zhǎnwàng 无非 wúfēi 迁徙 qiānxǐ 惊动 jīngdòng 茫然 mángrán 压缩 yāsuō 滔滔不绝 tāotāobùjué 曲折 qūzhé 迟疑 chíyí 深沉 shēnchén 巩固 gǒnggù 索取 suǒqǔ 示意 shìyì 觉醒 juéxǐng 方言 Fāngyán 耗费 hàofèi 败坏 bàihuài 请帖 qǐngtiě 严禁 yánjìn 适宜 shìyí 泛滥 fànlàn 阐述 chǎnshù 培育 péiyù 停滞 tíngzhì 过问 guòwèn 权衡 quánhéng 划分 huàfēn 若干 ruògān 炎热 yánrè 表彰 biǎozhāng 焦急 jiāojí 打量 dǎliang 奥秘 àomì 应酬 yìngchou 响亮 xiǎngliàng 转折 zhuǎnzhé 牵制 qiānzhì 插座 chāzuò 当务之急 dāngwùzhījí 增添 zēngtiān 对立 duìlì 敬业 jìngyè 附属 fùshǔ 自卑 zìbēi 毅力 yìlì 盛开 shèngkāi 背诵 bèisòng 汹涌 xiōngyǒng 指标 zhǐbiāo 腹泻 fùxiè 妥善 tuǒshàn 坚实 jiānshí 后勤 hòuqín 启事 qǐshì 庸俗 yōngsú 隔阂 géhé 譬如 pìrú 周密 zhōumì 凶恶 xiōngè 重叠 chóngdié 面貌 miànmào 深奥 shēnào 雌雄 cíxióng 相差 xiāngchà 铸造 zhùzào 优异 yōuyì 出息 chūxī 枯萎 kūwěi 专题 zhuāntí 急剧 jíjù 投掷 tóuzhì 摸索 mōsuo 固体 gùtǐ 转让 zhuǎnràng 伯母 bómǔ 致辞 zhìcí 田径 tiánjìng 鼓动 gǔdòng 排放 páifàng 范畴 fànchóu 雪上加霜 xuěshàngjiāshuāng 解体 jiětǐ 迁就 qiānjiù 饲养 sìyǎng 轮船 lúnchuán 改良 gǎiliáng 勤劳 qínláo 布局 bùjú 作废 zuòfèi 博览会 bólǎnhuì 利害 lìhài 果断 guǒduàn 不像话 bùxiànghuà 简陋 jiǎnlòu 简化 jiǎnhuà 提炼 tíliàn 反思 fǎnsī 唯独 wéidú 阵容 zhènróng 规格 guīgé 空想 kōngxiǎng 地质 dìzhì 方针 fāngzhēn 凄凉 qīliáng 号召 hàozhào 分红 fēnhóng 狼狈 lángbèi 附件 fùjiàn 发呆 fādāi 干旱 gānhàn 荒凉 huāngliáng 团圆 tuányuán 清澈 qīngchè 致使 zhìshǐ 格式 géshì 投机 tóujī 里程碑 lǐchéngbēi 嘈杂 cáozá 无精打采 wújīngdǎcǎi 切实 qièshí 化石 huàshí 爽快 shuǎngkuai 丰收 fēngshōu 参照 cānzhào 颁布 bānbù 幅度 fúdù 压榨 yāzhà 迸发 bèngfā 配套 pèitào 简要 jiǎnyào 逝世 shìshì 整顿 zhěngdùn 修养 xiūyǎng 威风 wēifēng 开明 kāimíng 英明 yīngmíng 抹杀 mǒshā 总和 zǒnghé 董事长 dǒngshìzhǎng 真挚 zhēnzhì 隐患 yǐnhuàn 狭隘 xiáài 垄断 lǒngduàn 本钱 běnqián 功效 gōngxiào 申报 shēnbào 亚军 yàjūn 勾结 gōujié 摄氏度 shèshìdù 治理 zhìlǐ 结算 jiésuàn 动荡 dòngdàng 主权 zhǔquán 新陈代谢 xīnchéndàixiè 柴油 cháiyóu 吃力 chīlì 主办 zhǔbàn 虚荣 xūróng 会晤 huìwù 惹祸 rěhuò 无偿 wúcháng 媳妇 xífù 滞留 zhìliú 接连 jiēlián 充沛 chōngpèi 参谋 cānmóu 畅通 chàngtōng 唾弃 tuòqì 悬挂 xuánguà 坚韧 jiānrèn 堆积 duījī 盛行 shèngxíng 海拔 hǎibá 斯文 sīwén 生疏 shēngshū 意向 yìxiàng 狠心 hěnxīn 空隙 kòngxì 别致 biézhì 创业 chuàngyè 开拓 kāituò 为期 wéiqī 自发 zìfā 攻克 gōngkè 伤脑筋 shāngnǎojīn 派别 pàibié 觉悟 juéwù 端正 duānzhèng 通货膨胀 tōnghuòpéngzhàng 对照 duìzhào 文献 wénxiàn 崇敬 chóngjìng 和气 héqi 处分 chǔfèn 媒介 méijiè 港湾 gǎngwān 暂且 zànqiě 科目 kēmù 点缀 diǎnzhuì 冷落 lěngluò 苦涩 kǔsè 霸道 bàdào 一丝不苟 yīsībùgǒu 赞叹 zàntàn 歌颂 gēsòng 嘱咐 zhǔfù 杂交 zájiāo 有条不紊 yǒutiáobùwěn 浸泡 jìnpào 迟缓 chíhuǎn 眼色 yǎnsè 威信 Wēixìn 栏目 lánmù 慰问 wèiwèn 一目了然 yīmùliǎorán 时事 shíshì 倔强 juéjiàng 自力更生 zìlìgēngshēng 世代 shìdài 灯笼 dēnglóng 新颖 xīnyǐng 俯视 fǔshì 停泊 tíngbó 兴高采烈 xìnggāocǎiliè 周折 zhōuzhé 踏实 tāshi 立足 lìzú 朴素 pǔsù 物业 wùyè 杠杆 gànggǎn 开辟 kāipì 家喻户晓 jiāyùhùxiǎo 靠拢 kàolǒng 淡水 Dànshuǐ 框架 kuàngjià 确立 quèlì 盛情 shèngqíng 进而 jìnér 冰雹 bīngbáo 肆无忌惮 sìwújìdàn 平坦 píngtǎn 请示 qǐngshì 狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn 工艺品 gōngyìpǐn 疙瘩 gēda 埋没 máimò 时而 shíér 草案 cǎoàn 品德 pǐndé 倘若 tǎngruò 便于 biànyú 赤字 chìzì 随即 suíjí 精简 jīngjiǎn 散文 sǎnwén 偏差 piānchā 以至 yǐzhì 雄伟 xióngwěi 母语 mǔyǔ 举足轻重 jǔzúqīngzhòng 装卸 zhuāngxiè 通俗 tōngsú 衬托 chèntuō 考核 kǎohé 繁华 fánhuá 注释 zhùshì 大体 dàtǐ 姑且 gūqiě 发扬 fāyáng 油腻 yóunì 论证 lùnzhèng 灌溉 guàngài 摘要 zhāiyào 变故 biàngù 天文 tiānwén 误差 wùchā 反问 fǎnwèn 争气 zhēngqì 隐约 yǐnyuē 调和 tiáohé 不相上下 bùxiāngshàngxià 伶俐 línglì 书法 shūfǎ 萌芽 méngyá 波涛 bōtāo 问世 wènshì 加剧 jiājù 追悼 zhuīdào 寒暄 hánxuān 锦上添花 jǐnshàngtiānhuā 立方 lìfāng 上进 shàngjìn 播种 bōzhǒng 千方百计 qiānfāngbǎijì 钻研 zuānyán 胸怀 xiōnghuái 心疼 xīnténg 不屑一顾 bùxièyīgù 陈列 chénliè 赤道 chìdào 无穷无尽 wúqióngwújìn 镶嵌 xiāngqiàn 力求 lìqiú 巴结 bājie 刊物 kānwù 着重 zhuózhòng 督促 dūcù 湖泊 húpō 遏制 èzhì 心得 xīndé 椭圆 tuǒyuán 操劳 cāoláo 盖章 gàizhāng 栽培 zāipéi 颈椎 jǐngzhuī 章程 zhāngchéng 昼夜 zhòuyè 迎面 yíngmiàn 不言而喻 bùyánéryù 名次 míngcì 倡导 chàngdǎo 舒畅 shūchàng 神气 shénqì 敌视 díshì 招收 zhāoshōu 吹捧 chuīpěng 列举 lièjǔ 佳肴 jiāyáo 托运 tuōyùn 渔民 yúmín 诧异 chàyì 变迁 biànqiān 导向 dǎoxiàng 忌讳 jìhuì 公证 gōngzhèng 成心 chéngxīn 亏待 kuīdài 制约 zhìyuē 朴实 pǔshí 魄力 pòlì 固然 gùrán 顿时 dùnshí 吉祥 jíxiáng 呼啸 hūxiào 涌现 yǒngxiàn 索性 suǒxìng 鞭策 biāncè 相声 xiàngsheng 周转 zhōuzhuǎn 家常 jiācháng 讥笑 jīxiào 答辩 dábiàn 兴旺 xīngwàng 壮丽 zhuànglì 蔚蓝 wèilán 借鉴 jièjiàn 学说 xuéshuō 慈祥 cíxiáng 纵横 zònghéng 历来 lìlái 截至 jiézhì 分寸 fēncun 夹杂 jiāzá 反之 fǎnzhī 飘扬 piāoyáng 壮烈 zhuàngliè 威望 wēiwàng 旷课 kuàngkè 纺织 fǎngzhī 文艺 wényì 贯彻 guànchè 哺乳 bǔrǔ 恭敬 gōngjìng 喧哗 xuānhuá 启蒙 qǐméng 悬殊 xuánshū 蕴藏 yùncáng 俗话 súhuà 归根到底 guīgēndàodǐ 拟定 nǐdìng 污蔑 wūmiè 棍棒 gùnbàng 起哄 qǐhòng 沿海 yánhǎi 操练 cāoliàn 多元化 duōyuánhuà 相等 xiāngděng 寓言 yùyán 留念 liúniàn 固有 gùyǒu 严寒 yánhán 批发 pīfā 逆行 nìxíng 承包 chéngbāo 贬义 biǎnyì 挑拨 tiǎobō 亏损 kuīsǔn 扎实 zhāshi 落成 luòchéng 斟酌 zhēnzhuó 次品 cìpǐn 地势 dìshì 力争 lìzhēng 书记 shūji 涂抹 túmǒ 自满 zìmǎn 法人 fǎrén 合算 hésuàn 饱和 bǎohé 陡峭 dǒuqiào 谢绝 xièjué 职能 zhínéng 舰艇 jiàntǐng 遮挡 zhēdǎng 洽谈 qiàtán 浓厚 nónghòu 衣裳 yīshang 剪彩 jiǎncǎi 根深蒂固 gēnshēndìgù 及早 jízǎo 格局 géjú 哆嗦 duōsuo 花蕾 huālěi 势必 shìbì 并列 bìngliè 茂盛 màoshèng 空前绝后 kōngqiánjuéhòu 辽阔 liáokuò 兴隆 Xīnglóng 实惠 shíhuì 肥沃 féiwò 检讨 jiǎntǎo 再接再厉 zàijiēzàilì 无微不至 wúwēibùzhì 兢兢业业 jīngjīngyèyè 零星 língxīng 与日俱增 yǔrìjùzēng 雄厚 xiónghòu 弊端 bìduān 怠慢 dàimàn 耐用 nàiyòng 风气 fēngqì 爱不释手 àibùshìshǒu 志气 zhìqì 衔接 xiánjiē 吞吞吐吐 tūntūntǔtǔ 热泪盈眶 rèlèiyíngkuàng 美观 měiguān 气魄 qìpò 见义勇为 jiànyìyǒngwéi 附和 fùhè 短促 duǎncù 盛产 shèngchǎn 神态 shéntài 取缔 qǔdì 屡次 lǚcì 称心如意 chènxīnrúyì 应邀 yìngyāo 调剂 tiáojì 扩充 kuòchōng 磨合 móhé 声势 shēngshì 效益 xiàoyì 谋求 móuqiú 征收 zhēngshōu 落实 luòshí 杜绝 dùjué 勘探 kāntàn 化肥 huàféi 防治 fángzhì 完备 wánbèi 倡议 chàngyì 普及 pǔjí 磋商 cuōshāng 实事求是 shíshìqiúshì 宁肯 nìngkěn 层出不穷 céngchūbùqióng 东张西望 dōngzhāngxīwàng 立交桥 lìjiāoqiáo 聋哑 lóngyǎ 循序渐进 xúnxùjiànjìn 熏陶 xūntáo 吃苦 chīkǔ 天伦之乐 tiānlúnzhīlè 就近 jiùjìn 珍稀 zhēnxī 缴纳 jiǎonà 急功近利 jígōngjìnlì 作息 zuòxī 水利 shuǐlì 争先恐后 zhēngxiānkǒnghòu 验收 yànshōu 服气 fúqì 盆地 péndì 贫乏 pínfá 恍然大悟 huǎngrándàwù 耕地 gēngdì 丘陵 qiūlíng 闭塞 bìsè 矿产 kuàngchǎn 审美 shěnměi 骨干 gǔgàn 叮嘱 dīngzhǔ 亭子 tíngzi 瞻仰 zhānyǎng 支流 zhīliú 物美价廉 wùměijiàlián 奠定 diàndìng 一举两得 yījǔliǎngdé 娇气 jiāoqì 刹那 chànà 共计 gòngjì 沉淀 chéndiàn 见多识广 jiànduōshíguǎng 园林 yuánlín 招标 zhāobiāo 后顾之忧 hòugùzhīyōu 稿件 gǎojiàn 兴致勃勃 xìngzhìbóbó 画蛇添足 huàshétiānzú 不敢当 bùgǎndāng 不由得 bùyóude 封建 fēngjiàn 砍伐 kǎnfá 稠密 chóumì 挺拔 tǐngbá 据悉 jùxī 感慨 gǎnkǎi 依托 yītuō 贤惠 xiánhuì 昌盛 chāngshèng 日新月异 rìxīnyuèyì 刻不容缓 kèbùrónghuǎn 聚精会神 jùjīnghuìshén 得不偿失 débùchángshī 把关 bǎguān 精打细算 jīngdǎxìsuàn 逐年 zhúnián 布告 bùgào 供不应求 gōngbùyìngqiú 欣欣向荣 xīnxīnxiàngróng 炉灶 lúzào 出神 优胜劣汰 比重 须知 废寝忘食 不免 凹凸 纲领 边疆 正月 振兴 乡镇 堤坝 朝代 历代 斩钉截铁 廉洁 气功 毅然 正气 辩证 宏观 锲而不舍 微观 清真 难能可贵 潜移默化 序言 淡季 外向 豪迈 不料 查获 省会 弊病 船舶 体裁 朝气蓬勃 见闻 任重道远 尚且 风土人情 礼尚往来 举世瞩目 苦尽甘来 鸦雀无声 川流不息 悬崖峭壁 混浊 压岁钱 籍贯 精益求精 稻谷 过奖 连年 南辕北辙 拜年 乌黑 公安局 季军 诞辰 知足常乐 急于求成 络绎不绝 津津有味 联欢 正负 泰斗 各抒己见 畜牧 馅儿 勉励 相辅相成 理直气壮 旗袍 生肖 侃侃而谈 沾光 博大精深 羽绒服 炊烟 纪要 得天独厚 递增 踊跃 勤俭 经纬 农历 恳切 温带 东道主 喜闻乐见 深情厚谊 端午节 对联 将就 饱经沧桑 华侨 飞禽走兽 武侠 家伙 拜托 而已 夫人 尸体 现场 监狱 死亡 拥有 凶手 屁股 选手 投票 撒谎 武器 发誓 意识 线索 失踪 真相 恐怖 性感 意味着 交易 恶心 舞蹈 事件 攻击 试图 淘汰 子弹 毒品 袭击 灵魂 爆炸 愚蠢 跟踪 绑架 客户 将军 毫无 逮捕 成员 监视 警告 尝试 搭档 对付 荣幸 队伍 偶像 同志 军队 侦探 确保 战斗 展示 进展 乐意 解雇 时光 无辜 恐惧 惊讶 事业 不可思议 案件 档案 协议 抢劫 代价 背叛 天堂 释放 执行 报警 折磨 罪犯 情报 暴力 事故 神经 牺牲 愤怒 婴儿 信仰 魔鬼 孤独 惩罚 神奇 承诺 间谍 确信 尴尬 生物 能量 清醒 指望 感染 抛弃 美妙 擅长 忍受 动手 清理 完毕 机构 即将 钻石 艰难 坦白 慈善 痕迹 区域 镜头 联盟 审判 基地 嫉妒 保姆 摇滚 打架 天赋 打击 类似 激情 注射 转移 保密 摆脱 助手 迷人 开除 仪式 混乱 联络 癌症 天才 发射 生存 结局 非法 人家 动机 欺骗 并非 人质 扮演 宇宙 剧本 证实 被告 时机 辩护 起码 宁愿 隐瞒 社区 助理 渴望 太空 毁灭 眼神 古怪 进攻 报复 荒谬 卫星 期望 嘲笑 冒犯 娃娃 达成 夫妇 新娘 竞选 亲密 制服 直播 宗教 崩溃 陷入 回报 试验 异常 疾病 展现 强迫 暗示 当事人 绝望 沮丧 灾难 正义 荣誉 技巧 中央 提议 即便 机密 忠诚 走廊 症状 当初 系列 保重 震惊 反抗 心灵 掩护 活力 天生 不止 顾问 障碍 危机 保守 维持 主管 主义 视频 治安 出卖 标记 昏迷 凌晨 侮辱 暴露 绅士 公民 残忍 造型 迹象 神圣 航空 仓库 码头 大不了 本人 补偿 冲动 演奏 对抗 城堡 按摩 本身 奴隶 在意 拜访 奖励 引擎 膝盖 种族 舌头 消灭 乐趣 虐待 薪水 理智 封锁 诉讼 基因 职位 可恶 确切 支援 排练 评论 基金 投降 灵感 漫画 角落 预言 策略 领先 装备 流氓 声明 排除 成交 皇后 消防 发动 集团 协助 动力 阴谋 性命 协会 喉咙 爆发 陷害 瞄准 荒唐 随意 策划 弥补 来源 判决 依靠 陷阱 公正 委托 冲突 指示 化妆 卑鄙 人士 脆弱 侵犯 器官 崇拜 考验 欲望 魔术 实力 赌博 处境 继承 企图 雇佣 隔离 无能为力 领袖 挣扎 骚扰 难堪 许可 汇报 过度 包围 提示 混合 明智 武装 指甲 透露 斗争 选举 足以 隐私 口音 旋转 穿越 回顾 欢乐 抚养 环节 残酷 使命 场合 酒精 模型 评估 解除 通讯 给予 典型 伪造 掩盖 团结 诱惑 火箭 负担 轮胎 团体 倾向 统治 遭遇 嘴唇 边缘 复活 双胞胎 居民 蜡烛 情形 立场 意志 仁慈 隧道 丢三落四 儒家 元宵节 压制 啰唆 墨水儿 岂有此理 师范 心眼儿 执着 拔苗助长 涮火锅 玩意儿 简体字 繁体字 纳闷儿 统筹兼顾
A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top