Chinese Dictionary

HSK 5 Chinese
Characters Dictionary

Learn the Chinese words required for passing the HSK Level 5 Exam. 

Image by Clay Banks

About the HSK 5 test

The HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 汉语水平考试 Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì ) Level 5 Exam is designed for learners who can read Chinese newspapers and magazines, watch Chinese films and are capable of writing and delivering a lengthy speech in Chinese.

VocabularyWritten test
Words
(cumulative / new)
Characters
(cumulative / new)
ListeningReadingWriting
25001300168562145 questions45 questions10 items

The HSK (Level V) test is made up of listening comprehension, reading comprehension and writing sections and contains a total of 100 items.

SectionNumber of ItemsDuration (Min)
I. ListeningPart I2045About 30
Part II25
Filling out the answer sheet (Mark your answers for listening comprehension on Answer Sheet)5
II. ReadingPart I154545
Part II10
Part III20
III. WritingPart I81040
Part II2
Total/100About 120


The HSK (Level V) test will last for 125 minutes in total (including 5 minutes in which the test takers fill in personal information).

There are 20 items in Part I. The recording of each item will be played only once. Each item consists of a dialogue between two persons, with a third person then asking a question about the dialogue. There will be four possible answers provided on the test paper. Test takers must choose the best answer based on what they hear.

There are 25 items in Part II. The recording of each item will be played only once. This section consists of a 4-5 sentence dialogue or monologue followed by one or more questions. Four possible answers will be provided on the test paper. The test take must choose the best answer out of the four.

There are 15 items in Part I. This section consists of various passages, each with several blanks, which should be filled with a word or sentence. The test taker needs to choose the best answer out of four possible answers.

There are 10 items in Part II. Each item consists of a passage and four possible answers. The test taker needs to choose which of the four answers is most consistent with the passage.

There are 20 items in Part III. This section consists of several passages followed by some questions. The test taker should choose the best answer out of the 4 answers provided.

There are 8 items in Part I. Each item consists of several words from which the test taker should construct a sentence.

There are 2 items in Part II. The first item consists of several words and requires the test taker to write an article about 80 characters long using the words provided. The second item consists of a picture and requires the test taker to write an article about 80 characters long based on the picture.

For the HSK (Level V), four results will be provided including listening, reading, writing and the total. The test taker must score at least 180 points to be considered passing.

 Max ScoreYour Score
Listening100 
Reading100 
Writing100 
Total300 


As a Chinese language certificate for foreign students entry into Chinese colleges, the results of the HSK are valid for two years (beginning from the test date).

HSK 5 Vocabulary

liàng suǒ zhēng Fēi 便 biàn Fāng Zhí piān gēn shuò Píng Wén yín duǒ qiē shǒu huá Zhī duàn qiān fān zhàn shā ēn Qiāng Guān jiù gǎo zhuāng xuè zhuā pài pāi tōu mǒu Léi tuán kào dùn táo 退 tuì bēi duī shǎ qiáo dāi pèng niàn chōng tào gǔn chēng Xiàng àn dǐng suǒ qiāng qún hèn wěn shēng zhuàng bǎi jiè làn quān zuì chǎo Lóng huī Cháo Yáo Huá suì ruò chòu qiáng xiōng yìng Qīng zhū dòng qiàn Chǒu duī chā chuī jiǎ zhèn guāi yǎo ruǎn jià hǎn huī dǎng lòu chuǎng yuán píng juān zhēng Kuān shēn rào Shī shuǎi chǎo yūn àn shé xiā āi dòng xiē 亿 wèi kuā líng zhēng shuì chāi táo kǎn yāo dòu diào cǎi dàn lán chèn cuī jiǎn dūn quàn nóng āi zhǔ tàng piāo zhāi jiān guō yǎng shài wāi pén jiè zhǎng chāo xié xiàn jiāo nèn dūn zhǎi 保存 bǎocún 如今 rújīn 不如 bùrú 迟早 chízǎo 电台 diàntái 推荐 tuījiàn 鼓掌 gǔzhǎng 咨询 zīxún 糊涂 hútu 燃烧 ránshāo 豪华 háohuá 轻易 qīngyì 人口 rénkǒu 功能 gōngnéng 明确 míngquè 把握 bǎwò 激烈 jīliè 集合 jíhé 秘书 mìshū 事先 shìxiān 复制 fùzhì 摄影 shèyǐng 闪电 shǎndiàn 车库 chēkù 破产 pòchǎn 沙滩 shātān 着火 zháohuǒ 移民 yímín 日期 rìqī 赞成 zànchéng 热爱 rèài 摩托车 mótuōchē 形式 xíngshì 矛盾 máodùn 现象 xiànxiàng 结合 jiéhé 相似 xiāngsì 领域 lǐngyù 充分 chōngfèn 据说 jùshuō 电池 diànchí 平安 píngān 家乡 jiāxiāng 迅速 xùnsù 前途 qiántú 现代 Xiàndài 成立 chénglì 妨碍 fángài 装饰 zhuāngshì 诊断 zhěnduàn 资源 Zīyuán 成人 chéngrén 独特 dútè 体会 tǐhuì 生产 shēngchǎn 播放 bōfàng 光明 guāngmíng 贷款 dàikuǎn 胆小鬼 dǎnxiǎoguǐ 地震 dìzhèn 转变 zhuǎnbiàn 最初 zuìchū 组成 zǔchéng 各自 gèzì 专心 zhuānxīn 告别 gàobié 贡献 gòngxiàn 地位 dìwèi 始终 shǐzhōng 打交道 dǎjiāodào 账户 zhànghù 股票 gǔpiào 形成 xíngchéng 行业 hángyè 戏剧 xìjù 执照 zhízhào 沟通 gōutōng 汽油 qìyóu 健身 jiànshēn 寂寞 jìmò 单位 dānwèi 论文 lùnwén 多亏 duōkuī 固定 gùdìng 口味 kǒuwèi 注册 zhùcè 英俊 yīngjùn 木头 mùtou 果然 guǒrán 公布 gōngbù 乐观 lèguān 至今 zhìjīn 争论 zhēnglùn 名片 míngpiàn 陌生 mòshēng 业余 yèyú 人才 réncái 失业 shīyè 难怪 nánguài 克服 kèfú 全面 quánmiàn 计算 jìsuàn 收获 shōuhuò 有利 yǒulì 谨慎 jǐnshèn 犹豫 yóuyù 从此 cóngcǐ 下载 xiàzǎi 企业 qǐyè 狮子 Shīzǐ 青少年 qīngshàonián 展开 zhǎnkāi 双方 shuāngfāng 象征 xiàngzhēng 开放 kāifàng 大型 dàxíng 忍不住 rěnbuzhù 文明 wénmíng 舒适 shūshì 大象 dàxiàng 因素 yīnsù 不足 bùzú 疑问 yíwèn 操心 cāoxīn 从前 cóngqián 运用 yùnyòng 天真 tiānzhēn 土豆 tǔdòu 偶然 ǒurán 翅膀 chìbǎng 列车 lièchē 极其 jíqí 香肠 xiāngcháng 决心 juéxīn 从事 cóngshì 位于 wèiyú 传播 chuánbō 迎接 yíngjiē 蝴蝶 húdié 反而 fǎnér 总裁 zǒngcái 尾巴 wěiba 剪刀 jiǎndāo 点心 diǎnxin 抽屉 chōuti 狡猾 jiǎohuá 风景 fēngjǐng 写作 xiězuò 大厦 dàshà 赞美 zànměi 其余 qíyú 结构 jiégòu 证件 zhèngjiàn 热烈 rèliè 发言 fāyán 摔倒 shuāidǎo 辩论 biànlùn 能源 néngyuán 胃口 wèikǒu 落后 luòhòu 传染 chuánrǎn 不要紧 bùyàojǐn 特征 tèzhēng 实习 shíxí 忽视 hūshì 赔偿 péicháng 逻辑 luóji 物理 wùlǐ 肥皂 féizào 输入 shūrù 管子 Guǎnzǐ 宝贵 bǎoguì 情景 qíngjǐng 概念 gàiniàn 招待 zhāodài 安装 ānzhuāng 逐渐 zhújiàn 修改 xiūgǎi 分别 fēnbié 蔬菜 shūcài 语气 yǔqì 握手 wòshǒu 设施 shèshī 奋斗 fèndòu 珍惜 zhēnxī 成果 chéngguǒ 培养 péiyǎng 秩序 zhìxù 形状 xíngzhuàng 装修 zhuāngxiū 影子 yǐngzi 成分 chéngfèn 宿舍 sùshè 仿佛 fǎngfú 要不 yàobù 业务 yèwù 运输 yùnshū 制定 zhìdìng 收据 shōujù 宁可 nìngkě 工程师 gōngchéngshī 神话 shénhuà 耽误 dānwu 问候 wènhòu 待遇 dàiyù 提问 tíwèn 核心 héxīn 打工 dǎgōng 开发 kāifā 维修 wéixiū 文字 wénzì 本质 běnzhì 麦克风 màikèfēng 统一 tǒngyī 模糊 móhu 补充 bǔchōng 分配 fēnpèi 嘉宾 jiābīn 花生 huāshēng 形势 xíngshì 软件 ruǎnjiàn 平等 píngděng 零件 língjiàn 多余 duōyú 青春 qīngchūn 会计 kuàijì 发抖 fādǒu 工业 gōngyè 耳环 ěrhuán 体贴 tǐtiē 日常 rìcháng 冰激凌 bīngjīlíng 善于 shànyú 球迷 qiúmí 集体 jítǐ 改进 gǎijìn 时髦 shímáo 生长 shēngzhǎng 吸收 xīshōu 测验 cèyàn 担任 dānrèn 怪不得 guàibude 随身 suíshēn 培训 péixùn 改善 gǎishàn 总共 zǒnggòng 文学 wénxué 打听 dǎting 劳驾 láojià 平均 píngjūn 彩虹 cǎihóng 日程 rìchéng 此外 cǐwài 制度 zhìdù 扩大 kuòdà 相对 xiāngduì 单纯 dānchún 录取 lùqǔ 阳台 yángtái 牛仔裤 niúzǎikù 后背 hòubèi 简历 jiǎnlì 利润 lìrùn 窗帘 chuānglián 重量 zhòngliàng 丝毫 sīháo 商品 shāngpǐn 反复 fǎnfù 台阶 táijiē 突出 tūchū 辣椒 làjiāo 出示 chūshì 地道 dìdào 强调 qiángdiào 展览 zhǎnlǎn 活跃 huóyuè 转告 zhuǎngào 删除 shānchú 豆腐 dòufu 舅舅 jiùjiu 忽然 hūrán 包含 bāohán 农民 nóngmín 危害 wēihài 志愿者 zhìyuànzhě 恶劣 èliè 责备 zébèi 哲学 zhéxué 反映 fǎnyìng 柜台 guìtái 悄悄 qiāoqiāo 眉毛 méimao 贸易 màoyì 接待 jiēdài 特色 tèsè 具备 jùbèi 何况 hékuàng 辅导 fǔdǎo 纪律 jìlǜ 对比 duìbǐ 色彩 sècǎi 构成 gòuchéng 姑姑 gūgu 消化 xiāohuà 围巾 wéijīn 车厢 chēxiāng 体现 tǐxiàn 乐器 yuèqì 规律 guīlǜ 密切 mìqiè 不得了 bùdéliǎo 外交 wàijiāo 否定 fǒudìng 观念 guānniàn 鼓舞 gǔwǔ 规模 guīmó 召开 zhàokāi 佩服 pèifú 艰苦 jiānkǔ 嗓子 sǎngzi 整体 zhěngtǐ 启发 qǐfā 手工 shǒugōng 报社 bàoshè 报到 bàodào 营养 yíngyǎng 幼儿园 yòuéryuán 匆忙 cōngmáng 吸取 xīqǔ 从而 cóngér 及格 jígé 何必 hébì 火柴 huǒchái 目录 mùlù 结实 jiēshí 痛快 tòngkuài 手续 shǒuxù 综合 zōnghé 优美 yōuměi 古代 gǔdài 围绕 wéirào 延长 Yáncháng 外公 wàigōng 兼职 jiānzhí 利息 lìxī 营业 yíngyè 消费 xiāofèi 题目 tímù 预订 yùdìng 效率 xiàolǜ 缓解 huǎnjiě 休闲 xiūxián 预防 yùfáng 昆虫 kūnchóng 谦虚 qiānxū 客观 kèguān 坚决 jiānjué 流泪 liúlèi 亲切 qīnqiè 感想 gǎnxiǎng 必然 bìrán 比例 bǐlì 爱心 àixīn 海关 hǎiguān 过期 guòqī 消极 xiāojí 夏令营 xiàlìngyíng 日历 rìlì 拥挤 yōngjǐ 淘气 táoqì 看望 kànwàng 透明 tòumíng 建设 jiànshè 节省 jiéshěng 热心 rèxīn 劳动 láodòng 流传 liúchuán 灵活 línghuó 家务 jiāwù 称赞 chēngzàn 参考 cānkǎo 躲藏 duǒcáng 古典 gǔdiǎn 周到 zhōudào 改革 gǎigé 名牌 míngpái 高档 gāodàng 数码 shùmǎ 讨价还价 tǎojiàhuánjià 实践 shíjiàn 零食 língshí 总理 zǒnglǐ 灰尘 huīchén 大方 dàfāng 发达 fādá 厘米 límǐ 个别 gèbié 预报 yùbào 地理 dìlǐ 盼望 pànwàng 陆地 lùdì 惭愧 cánkuì 性质 xìngzhì 浏览 liúlǎn 动画片 dònghuàpiàn 印刷 yìnshuā 常识 chángshí 胶水 jiāoshuǐ 进口 jìnkǒu 种类 zhǒnglèi 池塘 chítáng 主张 zhǔzhāng 坦率 tǎnshuài 生动 shēngdòng 上当 shàngdàng 操场 cāochǎng 钢铁 gāngtiě 用途 yòngtú 疲劳 píláo 整齐 zhěngqí 失眠 shīmián 轮流 lúnliú 罚款 fákuǎn 商务 shāngwù 粗糙 cūcāo 键盘 jiànpán 叉子 chāzi 巧妙 qiǎomiào 迫切 pòqiè 单元 dānyuán 苗条 miáotiao 未必 wèibì 熬夜 áoyè 描写 miáoxiě 丝绸 sīchóu 幸亏 xìngkuī 原料 yuánliào 应用 yìngyòng 征求 zhēngqiú 词汇 cíhuì 被子 bèizi 完善 wánshàn 海鲜 hǎixiān 步骤 bùzhòu 平方 píngfāng 武术 wǔshù 潮湿 cháoshī 学术 xuéshù 差距 chājù 悲观 bēiguān 促使 cùshǐ 推广 tuīguǎng 粮食 liángshi 空闲 kòngxián 叙述 xùshù 小气 xiǎoqì 难免 nánmiǎn 干燥 gānzào 议论 yìlùn 改正 gǎizhèng 人事 rénshì 初级 chūjí 优惠 yōuhuì 急诊 jízhěn 长途 chángtú 广泛 guǎngfàn 美术 měishù 调皮 tiáopí 光滑 guānghuá 讲座 jiǎngzuò 诚恳 chéngkěn 冷淡 lěngdàn 熟练 shúliàn 办理 bànlǐ 面积 miànjī 农业 nóngyè 合影 héyǐng 舍不得 shěbude 趋势 qūshì 交际 jiāojì 主观 zhǔguān 繁荣 fánróng 格外 géwài 小麦 xiǎomài 慌张 huāngzhāng 本领 běnlǐng 梳子 shūzi 分布 fēnbù 促进 cùjìn 老百姓 lǎobǎixìng 姥姥 lǎolao 桔子 júzi 中介 zhōngjiè 爱护 àihù 开幕式 kāimùshì 勤奋 qínfèn 字幕 zìmù 自觉 zìjué 实用 shíyòng 象棋 xiàngqí 兑换 duìhuàn 傍晚 bàngwǎn 照常 zhàocháng 夹子 jiāzi 讲究 jiǎngjiu 用功 yònggōng 不耐烦 bùnàifán 缩短 suōduǎn 振动 zhèndòng 单调 dāndiào 发票 fāpiào 轻视 qīngshì 学历 xuélì 岛屿 dǎoyǔ 时差 shíchā 纷纷 fēnfēn 艰巨 jiānjù 长辈 zhǎngbèi 竹子 zhúzi 朗读 lǎngdú 打喷嚏 dǎpēntì 一再 yīzài 行人 xíngrén 可见 kějiàn 再三 zàisān 酱油 jiàngyóu 刻苦 kèkǔ 样式 yàngshì 灰心 huīxīn 作文 zuòwén 悠久 yōujiǔ 无奈 wúnài 结账 jiézhàng 因而 yīnér 寿命 shòumìng 游览 yóulǎn 硬件 yìngjiàn 疼爱 téngài 抽象 chōuxiàng 随手 suíshǒu 书架 shūjià 逐步 zhúbù 委屈 wěiqu 试卷 shìjuàn 农村 nóngcūn 押金 yājīn 充电器 chōngdiànqì 公元 gōngyuán 除夕 Chúxī 退步 tuìbù 风俗 fēngsú 概括 gàikuò 果实 guǒshí 次要 cìyào 往返 wǎngfǎn 好客 hàokè 着凉 zháoliáng 提倡 tíchàng 发愁 fāchóu 拐弯 guǎiwān 看不起 kànbuqǐ 能干 nénggàn 广大 guǎngdà 省略 shěnglüè 均匀 jūnyún 湿润 shīrùn 吃亏 chīkuī 学问 xuéwèn 内科 nèikē 鲜艳 xiānyàn 不见得 bùjiànde 光盘 guāngpán 孝顺 xiàoshùn 声调 shēngdiào 灾害 zāihài 陆续 lùxù 国庆节 Guóqìngjié 爱惜 àixī 一律 yīlǜ 片面 piànmiàn 开水 kāishuǐ 清淡 qīngdàn 鞭炮 biānpào 馒头 mántou 扇子 shànzi 经商 jīngshāng 与其 yǔqí 日用品 rìyòngpǐn 中旬 zhōngxún 干活儿 gànhuór 胡同 hútòng 教材 jiàocái 鼠标 shǔbiāo 文具 wénjù 本科 běnkē 煤炭 méitàn 急忙 jímáng 推辞 tuīcí 元旦 Yuándàn 提纲 tígāng 成语 chéngyǔ 汇率 huìlǜ 近代 jìndài 华裔 Huáyì 粘贴 zhāntiē 拼音 pīnyīn 尺子 chǐzi 虚心 xūxīn 挂号 guàhào 标点 biāodiǎn 归纳 guīnà 太极拳 tàijíquán 人民币 rénmínbì 名胜古迹 míngshènggǔjì 连忙 liánmáng 亲爱 qīnài 宝贝 bǎobèi 如何 rúhé 女士 nǚshì 根本 gēnběn 确定 quèdìng 兄弟 xiōngdì 或许 huòxǔ 唯一 wéiyī 表现 biǎoxiàn 绝对 juéduì 整个 zhěnggè 处理 chǔlǐ 行动 xíngdòng 失去 shīqù 作为 zuòwéi 曾经 céngjīng 总统 zǒngtǒng 伤害 shānghài 控制 kòngzhì 糟糕 zāogāo 保持 bǎochí 证据 zhèngjù 事实 shìshí 家庭 jiātíng 秘密 mìmì 简直 jiǎnzhí 的确 díquè 方式 fāngshì 疯狂 fēngkuáng 记录 jìlù 太太 tàitai 除非 chúfēi 阻止 zǔzhǐ 想象 xiǎngxiàng 完美 wánměi 目标 mùbiāo 精神 jīngshén 系统 xìtǒng 报告 bàogào 人类 rénlèi 自由 zìyóu 姑娘 gūniang 手术 shǒushù 必要 bìyào 痛苦 tòngkǔ 存在 cúnzài 以及 yǐjí 个人 gèrén 代表 dàibiǎo 意义 yìyì 承认 chéngrèn 理由 lǐyóu 显然 xiǎnrán 政府 zhèngfǔ 幸运 xìngyùn 信任 xìnrèn 未来 wèilái 治疗 zhìliáo 行为 xíngwéi 婚礼 hūnlǐ 组织 zǔzhī 老板 Lǎobǎn 合作 hézuò 老婆 lǎopó 中心 zhōngxīn 可怕 kěpà 明显 míngxiǎn 消失 xiāoshī 位置 wèizhi 答应 dāying 似乎 sìhū 力量 lìliang 命令 mìnglìng 威胁 wēixié 日子 rìzi 享受 xiǎngshòu 战争 zhànzhēng 恭喜 gōngxǐ 利用 lìyòng 训练 xùnliàn 酒吧 jiǔbā 身份 shēnfèn 模特 mótè 一旦 yīdàn 面对 miànduì 居然 jūrán 真实 zhēnshí 人生 rénshēng 受伤 shòushāng 属于 shǔyú 出色 chūsè 目前 mùqián 梦想 mèngxiǎng 人员 rényuán 英雄 yīngxióng 感受 gǎnshòu 公寓 gōngyù 文件 wénjiàn 寻找 xúnzhǎo 不然 bùrán 反应 fǎnyìng 意外 yìwài 食物 shíwù 遗憾 yíhàn 反正 fǎnzhèng 设计 shèjì 私人 sīrén 伟大 wěidà 自从 zìcóng 呼吸 hūxī 明星 míngxīng 超级 chāojí 破坏 pòhuài 角色 juésè 包括 bāokuò 时刻 shíkè 相当 xiāngdāng 公平 gōngpíng 俱乐部 jùlèbù 通常 tōngcháng 造成 zàochéng 信号 xìnhào 充满 chōngmǎn 现实 xiànshí 恢复 huīfù 确认 quèrèn 怀孕 huáiyùn 资料 zīliào 婚姻 hūnyīn 脑袋 nǎodài 分手 fēnshǒu 心理 xīnlǐ 记忆 jìyì 紧急 jǐnjí 接近 jiējìn 权利 quánlì 冠军 guànjūn 教练 jiàoliàn 对方 duìfāng 随时 suíshí 敌人 dírén 人物 rénwù 感激 gǎnjī 挑战 tiǎozhàn 状态 zhuàngtài 报道 bàodào 参与 cānyù 彼此 bǐcǐ 到达 dàodá 显示 xiǎnshì 立刻 lìkè 取消 qǔxiāo 离婚 líhūn 等待 děngdài 尽力 jìnlì 庆祝 qìngzhù 假装 jiǎzhuāng 在乎 zàihu 状况 zhuàngkuàng 心脏 xīnzàng 似的 shìde 国王 guówáng 项目 xiàngmù 集中 jízhōng 实话 shíhuà 表情 biǎoqíng 冒险 màoxiǎn 胜利 shènglì 期待 qīdài 保险 bǎoxiǎn 单独 dāndú 专家 zhuānjiā 赶快 gǎnkuài 风格 fēnggé 机器 jīqì 尽快 jǐnkuài 价值 jiàzhí 彻底 chèdǐ 请求 qǐngqiú 命运 mìngyùn 特殊 tèshū 老实 lǎoshi 年代 niándài 士兵 shìbīng 以来 yǐlái 屋子 wūzi 制造 zhìzào 戒指 jièzhi 作品 zuòpǐn 去世 qùshì 规则 guīzé 说服 shuōfú 产生 chǎnshēng 时代 Shídài 接触 jiēchù 卡车 kǎchē 规矩 guīju 部门 bùmén 基本 jīběn 分析 fēnxī 地区 dìqū 导致 dǎozhì 对待 duìdài 主人 zhǔrén 宣布 xuānbù 空间 kōngjiān 想念 xiǎngniàn 程序 chéngxù 情绪 qíngxù 创造 chuàngzào 范围 fànwéi 尽量 jǐnliàng 亲自 qīnzì 石头 shítou 细节 xìjié 道理 dàoli 运气 yùnqi 制作 zhìzuò 相处 xiāngchǔ 度过 dùguò 奇迹 qíjì 媒体 méitǐ 赶紧 gǎnjǐn 建立 jiànlì 无所谓 wúsuǒwèi 表达 biǎodá 一辈子 yībèizi 神秘 shénmì 实现 shíxiàn 政治 zhèngzhì 巨大 jùdà 对手 duìshǒu 刺激 cìjī 废话 fèihuà 掌握 zhǎngwò 脖子 bózi 玩具 wánjù 满足 mǎnzú 传统 chuántǒng 重复 chóngfù 和平 Hépíng 欣赏 xīnshǎng 支票 zhīpiào 理论 lǐlùn 角度 jiǎodù 年纪 niánjì 观察 guānchá 老鼠 lǎoshǔ 移动 yídòng 不断 bùduàn 公主 gōngzhǔ 思考 sīkǎo 关闭 guānbì 幻想 huànxiǎng 伙伴 huǒbàn 达到 dádào 总之 zǒngzhī 程度 chéngdù 在于 zàiyú 教训 jiàoxun 权力 quánlì 稳定 wěndìng 尊敬 zūnjìng 坚强 jiānqiáng 数据 shùjù 玻璃 bōli 勇气 yǒngqì 员工 yuángōng 好奇 hàoqí 了不起 liǎobuqǐ 假设 jiǎshè 借口 jièkǒu 土地 tǔdì 抱怨 bàoyuàn 承受 chéngshòu 时尚 shíshàng 病毒 bìngdú 设备 shèbèi 投资 tóuzī 过分 guòfèn 对象 duìxiàng 一致 yīzhì 魅力 mèilì 实验 shíyàn 恋爱 liànài 话题 huàtí 市场 shìchǎng 建筑 jiànzhù 损失 sǔnshī 王子 wángzǐ 自豪 zìháo 投入 tóurù 成熟 chéngshú 表明 biǎomíng 工具 gōngjù 骨头 gǔtou 假如 jiǎrú 合同 hétong 争取 zhēngqǔ 当地 dāngdì 微笑 wēixiào 出口 chūkǒu 内部 nèibù 姿势 zīshì 卧室 wòshì 手指 shǒuzhǐ 资格 zīgé 辞职 cízhí 合法 héfǎ 搜索 sōusuǒ 工厂 gōngchǎng 独立 dúlì 决赛 juésài 网络 Wǎngluò 毛病 máobìng 公开 gōngkāi 观点 guāndiǎn 说不定 shuōbudìng 交换 jiāohuàn 拥抱 yōngbào 万一 wànyī 发明 fāmíng 重大 zhòngdà 组合 zǔhé 思想 sīxiǎng 针对 zhēnduì 具体 jùtǐ 领导 lǐngdǎo 主题 zhǔtí 牙齿 yáchǐ 主任 zhǔrèn 驾驶 jiàshǐ 应付 yìngfu 财产 cáichǎn 吵架 chǎojià 服装 fúzhuāng 高级 gāojí 欧洲 Ōuzhōu 风险 fēngxiǎn 后果 hòuguǒ 个性 gèxìng 交往 jiāowǎng 立即 lìjí 避免 bìmiǎn 保留 bǎoliú 持续 chíxù 猴子 hóuzi 采取 cǎiqǔ 类型 lèixíng 金属 jīnshǔ 合理 hélǐ 期间 qījiān 产品 chǎnpǐn 精力 jīnglì 退休 tuìxiū 胡说 húshuō 指挥 zhǐhuī 自动 zìdòng 法院 fǎyuàn 依然 yīrán 平静 píngjìng 发表 fābiǎo 演讲 yǎnjiǎng 成长 chéngzhǎng 深刻 shēnkè 光临 guānglín 背景 bèijǐng 救护车 jiùhùchē 模仿 mófǎng 采访 cǎifǎng 评价 píngjià 强烈 qiángliè 违反 wéifǎn 阶段 jiēduàn 否认 fǒurèn 逃避 táobì 频道 píndào 时期 shíqī 物质 wùzhì 传说 chuánshuō 射击 shèjī 愿望 yuànwàng 兔子 tùzi 形象 xíngxiàng 事物 shìwù 绳子 shéngzi 发挥 fāhuī 纪念 jìniàn 倒霉 dǎoméi 毕竟 bìjìng 道德 dàodé 安慰 ānwèi 肌肉 jīròu 娱乐 yúlè 经典 jīngdiǎn 显得 xiǎnde 进步 jìnbù 追求 zhuīqiú 敏感 mǐngǎn 博物馆 bówùguǎn 遵守 zūnshǒu 承担 chéngdān 天空 tiānkōng 至于 zhìyú 登记 dēngjì 指导 zhǐdǎo 不安 bùān 相关 xiāngguān 身材 shēncái 讽刺 fěngcì 抓紧 zhuājǐn 沉默 chénmò 严肃 yánsù 配合 pèihé 称呼 chēnghu 标志 biāozhì 平常 píngcháng 完整 wánzhěng 肩膀 jiānbǎng 宣传 xuānchuán 谈判 tánpàn 隔壁 gébì 商业 shāngyè 自私 zìsī 沙漠 shāmò 手套 shǒutào 面临 miànlín 等于 děngyú 当心 dāngxīn 经营 jīngyíng 出席 chūxí 课程 kèchéng 字母 zìmǔ 项链 xiàngliàn 资金 zījīn 原则 yuánzé 哪怕 nǎpà 纪录 jìlù 玉米 yùmǐ 宠物 chǒngwù 广场 guǎngchǎng 限制 xiànzhì 无数 wúshù 善良 shànliáng 表面 biǎomiàn 主席 zhǔxí 智慧 zhìhuì 主动 zhǔdòng 联合 liánhé 气氛 qìfēn 批准 pīzhǔn 可靠 kěkào 体验 tǐyàn 录音 lùyīn 编辑 biānjí 优势 yōushì 临时 línshí 黄金 huángjīn 温柔 wēnróu 成就 chéngjiù 方案 fāngàn 形容 xíngróng 利益 lìyì 询问 xúnwèn 军事 jūnshì 销售 xiāoshòu 结论 jiélùn 平衡 pínghéng 良好 liánghǎo 工人 gōngrén 自愿 zìyuàn 祝福 zhùfú 措施 cuòshī 化学 huàxué 调整 tiáozhěng 过敏 guòmǐn 包裹 bāoguǒ 妇女 fùnǚ 地毯 dìtǎn 总算 zǒngsuàn 宴会 yànhuì 怀念 huáiniàn 代替 dàitì 干脆 gāncuì 温暖 wēnnuǎn 出版 chūbǎn 主持 zhǔchí 缺乏 quēfá 义务 yìwù 连续 liánxù 蜜蜂 mìfēng 夸张 kuāzhāng 使劲儿 shǐjìnr 导演 dǎoyǎn 油炸 yóuzhá
A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top