Pronunciation

To complete this step you need to listen to the audio pronunciation of the word once.

Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 9 English Translations of the word .

To complete this step you need to read and scroll down.

Pīnyīn Pronunciation
Mù | Mu4
English translation
surname Mu
tree
wood
coffin
wooden
simple
numb
one of the eight ancient musical instruments 八音 bā yīn [bā yīn]
tree; wood, lumber; wooden

Learn the Chinese word in 8 easy steps:

1
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the first learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
2
Unlocks in 48h after completing the first learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
3
Unlocks in 7 days after completing the second learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

About

Read some general information about the Chinese word .

To complete this step you need to read and scroll down..

Number of strokes

4

Radical frequency

1369

Traditional form

Contains the radical

Part of speech

Noun / 名词 míng cí Míngcí

Learning hint

A tree

Etymology of

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word .

To complete this step you need to read and scroll down..

Type

pictographic

Positional decomposition

十八 shí bā

Explanation

Pictograph of a tree.

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

To complete this step you need to write the word once.

Spread the word

Example sentences using

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word in different contexts.

To complete this step you need to listen to each of the five Chinese sentences at least once. and scroll down.

Néng zhè 钉子 dīng zi qiāo jìn 木头 mùtou ?

Can you knock this nail into the wood?

zài hòu 木板 mù bǎn shǎng 6英尺 yīng chǐ chǔ Jiā le 标记 biāojì .

He marked off six feet on the plank.

灌木丛 guàn mù cóng Zhōng cuàn chū zhǐ māo lái .

A cat sprang out of the bushes.

zhè 地区 dìqū wéi ǎi 灌木丛 guàn mù cóng 覆盖 fùgài .

The country is covered in scrub.

zhǐ lǎo láng Cóng 灌木丛 guàn mù cóng cuàn chū lái , 惊魂未定 de 喘息 chuǎn xī ,伸出 shēn chū 舌头 shétou .

The old wolf runs out of the bush, still badly shaken , panting with its tongue lolling.

Words with

Explore 24 words and sayings that include the Chinese character in their composition.

To complete this step you need to read and scroll down.

FrequencySimplifiedMeaningTraditional
tree
木头 mùtou slow-witted木頭
木偶 mù ǒu puppet木偶 mù ǒu
树木 shù mù tree樹木
麻木 mámù numb麻木 mámù
木材 mù cái wood木材 mù cái
木乃伊 mù nǎi yī mummy (preserved corpse) (loanword)木乃伊 mù nǎi yī
木板 mù bǎn slab木板 mù bǎn
木马 mù mǎ wooden horse木馬
木兰 Mù lán Hua Mulan, legendary woman warrior (c. fifth century), Northern dynasties folk hero recorded in Sui and Tang literature木蘭
木瓜 mù guā papaya (Carica papaya)木瓜 mù guā
乌鲁木齐 Wū lǔ mù qí Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 Xīn jiāng Wéi wú ěr Zì zhì qū in west China烏魯木齊
灌木 guàn mù bush灌木 guàn mù
木匠 mù jiàng carpenter木匠 mù jiàng
灌木丛 guàn mù cóng shrub灌木叢
木棍 mù gùn wooden stick木棍 mù gùn
木星 Mù xīng Jupiter (planet)木星 Mù xīng
铁木真 Tiě mù zhēn Temujin, birth name of Genghis Khan 成吉思汗 Chéng jí sī hán [Chéng​jí​sī​hán]鐵木真
木制 mù zhì wooden木製
铃木 Líng mù Suzuki (Japanese surname)鈴木
林木 lín mù forest林木 lín mù
木质 mù zhì wooden木質
木桩 mù zhuāng stake木樁
木工 mù gōng woodwork木工 mù gōng

Decomposition & Compounds

To complete this step you need to read and scroll down.

Compounds

See all 2311 Chinese words that contain the character in their composition.

  • guǒ
   • Cháo
     • zǎo
    • jiǎo , jiǎo , suǒ , sāo , suǒ , , chāo , , , , , ,
   • , , luǒ , guǒ , , huái , huǒ , guàn , , , , , luǒ , , guǒ , guǒ , 粿 guǒ , guǒ , guǒ , , guǒ , , , huì , , , , , , , , , , , , , ,
  • Xiāng
  • běn
   • , bèn , běn , , pēn , , , , , , , ,
  • Zhā
  • tiáo
   • lái
   • lèi
    • lèi
     • ,
   • duàn
   • liào
    • , ,
   • lóu
    • , kài , , , , , , ,
     • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , ,
   • chǐ
    • niè
   • tiào
   • càn
    • càn , càn , , , ,
   • biàn
    • Pān
     • pān
     • shěn
     • , fān , fān , pán , fān , fán , , fǎn , fán , fán , , pán , fān , fán , , fán , , , , , , , , , , , ,
    • shì , yòu , qiè , yìn , shì , yuè , shì
   • shǐ
   • lín
    • lín , lín , lín , lín , lín , lín , lìn , lín , lǐn , lín , , lín , lín , lín , lín , , lín , , , lián , , , , , , , , , , , lín , , lín
   • fèn
   • , jīng , zāo , gāo , táng , fěn , , , shǐ , , nián , cuì , , fèn , liáng , yuān , cāo , qiǔ , , , , róu , yuè , kāng , zòng , nuò , liáng , , jiàng , , shu , , sǎn , , , , fán , shēn , , xiān , zhàng , qiān , cuì , , , , , bǎi mǐ , ,
   • jīng , zhāng , 粿 guǒ , miàn , hóu , , zān , bèi , xiǔ , , zòng , niè , , , , , , , , , , , , 籿, , , bǎn , , , , , , , , , , , , , , chī , , , , lāo , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , liáng , , , , , tuán , , , , , , ,
  • jié
  • shù
   • shù
   • shù , , shú , , , ,
   • , , , ,
  • wèi
   • wèi
   • zhū
    • zhū , shū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , shū , zhòu , zhū , zhū , zhū , , zhū , , , , , zhū , , zhū , ,
   • lěi
    • ǒu
    • hào , gēng , , yún , nòu , , , , jiā , chú , lóu , jiǎng , pǎng , yōu , lěi , , , , , , , , huō , lào , , tāng , , , , , , , , , ,
   • mèi , mèi , mèi , mèi , mèi , , , , Tái , mèi , , , , , , , ,
  • Shù
    • , , , , , , ,
   • chì
    • zhěng , nèn , , , , ,
   • shuò
    • sòu , ,
   • lài
    • , lài , , lǎn , , lài , , , lài , lài ,
   • , , sǒng , , sǒng , , , , , shū , , chì , , , , , , , , , , , , ,
  • Chǔ
   • chù , chù , Chǔ , , , chǔ ,
  • mǒu
   • móu , méi , méi , méi , méi , , , móu
  • Lín
     • ,
    • me
     • , ,
    • me
    • ma , , huī , , 麿 mo , zōu , nún , , , , ,
   • bīn
   • lín
   • lín , lín , shān , , chēn , lín , lín , lín , , cuàn , , lín , lǐn , , , , , , , , , , , ,
  • Sōng
  • Xiū
   • xiū , xiū , qiū , xiāo , xiū , xiū , xiū , xiū , , , , , xiū
  • dāi
   • Bǎo
    • bǎo , bāo , bāo , bǎo , bǎo , bǎo , , , , ,
   • táng
    • , ,
   • tuó , ,
  • sēn
  • kùn
   • kǔn , kùn , kǔn , kǔn , kǔn , kǔn , , , , , , , kǔn ,
  • Róng
   • , , , , , , , mèi , , , , , , , ,
  • rǎn
   • ,
  • cǎi
   • cǎi , cài , cǎi , cǎi , cǎi , cài , cài , , , , , cǎi
  • shān
  • Sāng
   • sǎng , sǎng , sǎng , sǎng , , , , , sǎng
  • chá
   • chá , ,
  • xián
  • duǒ
  • róu
   • róu , róu , róu , róu , náo , róu , róu , , róu , , , , , , , , , ,
  • bǎi
  • Piáo
  • Chái
   • ,
  • zhù
  • Liáng
   • liáng , zhù , liáng
  • sòng
   • , ,
  • lán
  • zāi
   • , , , , , , , ,
   • ,
  • guì
   • guì ,
  • xìng
   • xìng
  • zhá
   • zhá ,
  • fán
  • lái
    • Tái
   • lài , lái , lái , , Lái , lái , lái , , , , , lái , , , jiā , lái , xiá , , , lài , , , , , jiá , lái , , lài , , , , , ,
  • dōng
   • chén
    • chén ,
   • liàn , Dōng , dōng , , jiàn , liàn , , dòng , , , , dòng , , liàn , dòng , , , dōng
  • qiáo
  • nài
   • , 渿,
  • jié
   • jié , jié , zhé , huò , , , ,
    • , , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , ,
    • , ,
   • xiāng
    • xīn , , , fēi , yǎn , , , , , , , , , , , , ,
   • Wěi
    • wèi
    • ǎi , wěi , wěi , 诿 wěi , , ruó , ruí , , wēi , , , , , , , , , , wěi , , ,
   • xiù
    • tòu , yòu , xiù , xiù , yǒu , xiù , , , , yòu , xiù ,
   • shāo
    • shào ,
   • Chéng
    • shèng , shèng , ,
    • , , , ,
   • Qiū
    • chóu
     • ,
    • jiū , qiāo , chǒu , qiū , jiū , qiū , qiū , chǒu , qiǎo , jiū , jiǎo , jiǎo , zhòu , jiū , qiū , , , , , 踿, , , qiāo , qiū , , qiū
     • ,
    • tuí
   • qín
    • zhēn , qín , zhēn , qín , zhēn , zhēn , qín , , , , , ,
   • bǐng
   • shǔ
    • nián , chī , ,
   • léng
    • léng
    • ,
   • chéng
    • shèng
   • qūn
    • jūn
     • jùn
    • jūn , kǔn , jùn , , ,
   • biǎn
    • biǎn
   • jūn
    • jùn , ,
   • 禿
    • jiān
     • lián
      • lián , lián , lián , lián , , , , lián , , , lián
     • qiàn , xián , zhuàn , qiān , jiān , qiàn , qiàn , gān , qiàn , jiān , jiān , xiàn , yǎn , lián , jiān , jiān , , , , , , , , , , , , qiān , zhuàn , , , , , jiān , ,
   • bǐng
    • , lǐn , lǐn , lǐn , , , ,
   • yǐng
   • zhǒng , Chéng , , chèn , , , miǎo , wěn , , , shuì , , 稿 gǎo , , , zhì , zhì , , dào , huì , Yǐng , jià , chèng , suì , chóu , rěn , yāng , suì , gǎn , , bài , jiē , , , dào , huò , zhǒng , , , , xiān , hào , bàn , , , , shú , , , zhí
   • nóng , láng , , , , , zhī , kǔn , zhěn , , , mén , , , wěn , , tóng , suì , ráng , , , biāo , , ráng , , gǎo , , nún , qiū , , , , , , 楿, , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , 秿, , , shuì , , gǎn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , chēng , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , huì , , , , wěn , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • róng
   • róng , héng , , róng , , , róng
   • yào ,
  • yáng
  • zào
   • zǎo
   • cāo , zào , zào , zào , sāo , cǎo , shū , zǎo , qiāo , zào , sào , , , , , , qiāo , , , ,
    • ,
    • ,
   • , zǎo , , chì , , , , zǎo ,
  • gǎo
   • zhuō
  • fāng
  • luán
  • mào
  • tuó
   • niè
  • niè
   • niè , niè , niè , , , , jiǎo , ,
   • duò , , , , , ,
    • shè , , , ,
   • dié , dié , dié , dié , dié , dié , dié , dié , xiè , xiè , dié , dié , dié , xiè , , xiè , dié , , shè , , , , , , , , , dié ,
  • juàn
  • xiāo
   • ,
  • zhàn
   • , , , , , , ,
  • gǎo
   • yào , , , , , , , shuò , , , , , , shuò ,
  • niè
  • luán
   • luán , ,
   • tàn , shēn , chēn , chēn , ,
  • xián
   • xián , ,
  • yàng , , àn , Qiāng , bàng , , gēn , jiào , , mèng , bēi , quán , biāo , jiǎn , Lóu , chuáng , , bǎn , jià , gài , shù , dàng , méi , , cūn , , cái , gòu , , , guì , qiáo , zhí , , tǒng , gùn , gān , táo , dòng , héng , lǎn , gǎn , xiè , zōng , lán , bīn , Méi , chú , zhěn , zhuāng
  • , guān , xiàng , mián , bǎng , jiāo , níng , bǐng , méng , péng , chéng , zhī , suō , , shū , zhàng , kuàng , , yīng , cáo , yáng , chuí , fén , , liǔ , liú , zhà , shuān , zhà , xiǔ , qiāo , gāng , fàn , jié , , wǎng , jiǎng , fēng , shì , shū , yán , zhū , xiāo , gěng , shāo , nán , léng , chuí , jiā , wéi
  • yòu , zhàn , kǎn , tán , 椿 chūn , bāng , kǎi , , , tuǒ , gān , láng , tóng , chǔ , , , , , , zūn , xiè , xiē , háng , zhēn , méi , miǎo , yǎo , huán , ān , qiū , huà , léng , zhī , gǒu , jiù , ráo , , huái , zhāng , chā , pán , què , liàn , , héng , róng , jiǎ , , zhì ,
  • chuán , , , tái , , zhā , , , qiāng , yàng , biāo , , gǎo , héng , shǔn , , po , chá , líng , wēn , guì , gǎo , xuàn , cōng , shén , chū , guì , chuí , shuò , sǔn , , , , , zhè , quán , , duàn , , yàng , , lái , zhēn , yíng , kǔn , , , guǒ , tǐng , qiáng
  • táng , , , guǎi , liáng , , lái , , kǎo , píng , , , , cháo , xx , , tíng , , , , , máng , , , , xiān , chūn , , shū , chǒu , zhù , chǒu , , fén , , dǒu , ruì , è , yùn , jiǎn , chéng , zhǐ , guǎi , xiāo , , , duò , , líng ,
  • pán , zhōng , , xiá , tuò , zhà , , zhí , zhā , dàn , duò , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , dié , , , , , , , , , , , jié , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 槿, , , , , , , , , , ,
  • , , , 樿, , , , fǎn , , , , , , , shū , 橿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , dòng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 楿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , 榿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , 檿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , 櫿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , ,
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top