干活儿

干活儿 gànhuór

干活儿 gànhuór Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 2 English Translations of the word 干活儿 gànhuór .

Pīnyīn Pronunciation
gànhuór | gan4 huo2 r5
English translation
to work
manual labor

Learn the Chinese word 干活儿 gànhuór in 7 easy steps:

About 干活儿 gànhuór

Read some general information about the Chinese word 干活儿 gànhuór .

Traditional form

幹活兒

Part of speech

Noun / 名词 míng cí Míngcí
Spread the word

Mandarin Temple

Come for Peace. Stay for Wisdom.

Etymology of 干活儿 gànhuór

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word 干活儿 gànhuór .

gān

Type

pictographic

Explanation

Pictograph of a shild. In simplified Chinese gān is also used to mean "dry", while in traditional Chinese this meaning is written with a separate character gān . In simplified Chinese gān is also used to mean "tree trunk; do", while in traditional Chinese this m

Positional decomposition

一十

Number of Strokes

3
huó

Type

pictophonetic

Explanation

Phonosemantic compound. shuǐ represents the meaning and shé represents the sound.

Phonetic compound

shé

Semantic compound

shuǐ

Positional decomposition

氵舌

Number of Strokes

9
ér

Type

pictographic

Explanation

Simplified form of ér . Pictograph of a child with an opening in the top of its head. Represents the soft spot (fontanel) at the top of young infant heads.

Positional decomposition

丿乚

Number of Strokes

2

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word 干活儿 gànhuór .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

Example sentences using 干活儿 gànhuór

Broaden your vocabulary by interacting with 2 audio-assisted sentences using the Chinese word 干活儿 gànhuór in different contexts.

大伙儿 dàhuǒr gān ma 今天 jīntiān dōu 干活儿 gànhuór ?

" Wherefore have all the people left their work to - day?

我们 wǒmen zài 烈日 Liè rì xià gān 活儿 huó r ,很快 jiù 觉得 juéde ( ) le .

Working in the sun soon gave us a ( powerful ) thirst.

干活儿 gànhuór Decomposition

See the 5 Chinese characters that make up 干活儿 gànhuór and their own compounds.

干活儿 gànhuór Compounds

See all 1202 Chinese words that contain the characters that make up the word 干活儿 gànhuór in their composition.

 • gān
  • Píng
   • píng , píng , pēng , píng , pēng , píng , chèng , pēng , píng , píng , bēng , pēng , píng , píng , pēng , , , , píng , , , píng
  • xìng
     • ,
    • gāo , , , , , ,
   • bào
    • bāo
    • , , , , , , , , , , , ,
   • zhí
   • xìng , xìng , , xìng , xìng , , , ,
  • hàn
   • hàn , hàn , hàn , hàn , hàn , gān , hàn , , , , gān , , , gǎn , , gǎn , hàn
  • qiān
   • yán , yán , jiān , , , ,
  • bìng
   • píng , bìng
  • gàn
   • àn
    • , , ,
  • cóng
   • , ,
  • gàn
  • xuān
  • gǎn , jiān , hán , gān , gān , hǎn , kān , 竿 gān , hān , xuān , gǎn , , gān , jié , qiān , jiān , hàn , àn , gān , gān , gān , kàn , àn , hán , , hàn , jiān , hān , hàn , gàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • 活儿 huó r
 • ér
  • jiàn
  • xiān
   • zàn
    • zuān , zǎn , zàn , zàn , zuǎn , , , , zǎn , , , , , , , , zàn , , ,
   • xuǎn , xiàn , , xiān , xiǎn , shēn , shēn , xiǎn , xiǎn , shēn , xiǎn , , , , , ,
   • , jīng , , shí kè , qiān kè , fēn kè , háo kè , bǎi kè , lí kè , qíng , , , , ,
  • guāng
   • huǎng
    • huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , , ,
   • 耀 yào , huī , huǎng , guāng , guāng , , gōng , huǎng , guāng , guāng , guāng , huǎng , kuàng , guāng , , , , , , , , , huī , , , ,
  • guǐ
   • wèi
   • , hún , mèi , kuì , guī , kuí , , kuǐ , yǎn , huái , kuài , wéi , huì , wēi , wěi , sōu , kuí , , , , xiāo , liǎng , , tuí , , wǎng , chī , , 媿, , , , chǒu , , , , , 鬿, liǎng , , , , , , yǎn ,
  • xiōng
   • jìng
   • Dǎng
    • tǎng , dǎng , , tǎng
   • Duì
    • shuì , tuō , shuì , yuè , yuè , ruì , tuì , zhuō , , ruì , yuè , , , , , , , ,
   • duì
    • shuì , duó , zhuó , tuì , , yuè , , , , shuì , tuō , tuì , , shuō , ruì , yuè ,
   • kuàng , Zhù , kuàng , zhù , huǎng , kuàng , yǎn , , , , , , , ,
  • liàng
   • liàng , ,
   • , , , , , , , ,
  • Yuán
   • wán
    • yuàn , wán , huàn , guǎn , Wǎn , kuǎn , wǎn , huǎn , guǎn , wǎn , huàn , , , yuàn , , , , , , , huàn ,
   • kòu
   • wán , yuǎn , Yuán , wán , yuán , ruǎn , yán , ruǎn , shǐ , wán , wán , yuán , yuán , yuán , kūn , yuán , yuán , , , , , , , , , , , , , , wán , 黿 yuán
  • jiè
   • jiè
    • ,
   • jià , yǎng , jiē , , jiè , jiè , jiè , xiè , jiè , jiè , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • yǔn
   • chōng
    • ,
   • qūn
    • jùn
    • suān , suō , suō , jùn , jùn , , qūn , jùn , , cūn , quān , jùn , jùn , zùn , juān , jùn , suān , jùn , suān , suō , suō , juān , qūn , cuān , jùn , , , , , jùn , jùn , 駿 jùn , , ,
   • shǔn , yǎn , yǎn , yǔn , , , , ,
   • shén
    • kān
     • kàn
    • kān , zhàn , zhēn , rèn , dān , kān , zhèn , shèn , kǎn , chén , chén , tán , , , , , , , , , , , , chén , ,
   • ,
  • zhān
   • shàn , yán , chán , zhān , dàn , zhān , dān , chān , dàn , chān , , , dān , , , yán , , dǎn , , , zhān , shàn , ,
  • dōu
  • Zhào
    • , , , , , ,
   • tiào , táo , tiāo , táo , tiǎo , tiāo , tiào , yáo , zhào , tiǎo , tiāo , cháo , tiào , táo , yáo , tiāo , tiāo , tiào , tiǎo , tiáo , diào , táo , táo , , , , , , , , , , diào , , , , , ,
   • 西
    • shài
    • yǒu
     • qiú
      • zūn
       • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
      • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
     • jiào
     • xìn
     • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
     • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
    • yīn
     • yān , yān , yīn , yīn , juàn , yīn , , , , , ,
    • , qiàn , , , , , shěn , , ,
   • yáo
   • yáo
    • xiǎo
   • yáo
    • xiǎo , qiāo , qiāo , náo , jiǎo , , ráo , , , , , náo , ráo , jiāo , shāo , , , , , rào , , ráo , náo , , , , , , ráo , , ,
   • gān , , , , huī , huī , , , kūn , , , , 鼿
  • jiǒng
   • míng , méng , suí
  • jiàn
   • qīn
    • chèn , , , , , , chèn
   • jué
   • guī
    • guī , , , , kuī ,
   • jué
    • jiǎo ,
   • lǎn
    • lǎn , , lǎn , lǎn , , lǎn
   • guān
   • jìng
   • , guān , , tiào , , lǎn , , guān , , , , , xiàn , , , , , , xiàn , yàn , , , , xiàn , , , , jiào , , , , , shì , chān , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , jìn , , , , , , , , , , 覿, , , miǎn ,
  • yín
   • chén
    • zhěn ,
   • zhěn , dān , dān , chén , zhèn , dān , , zhèn , dàn , zhěn , , , , , , , , , , zhèn ,
  • mài
   • , ,
  • chán
   • Chán , chán , chán
   • , , , ,
  • mào
  • qiāng
    • , ,
   • qiāng , yǎng , , , , , xiǎng
   • róng
    • ,
   • qián
   • , , , , , , , zōng , , , , , , , , , , , , ,
   • , cán
  • ér
     • , , ,
    • , , , , , , , , , , ,
   • xìng
    • xìng
   • , , , , ér , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 輿, , ,
       • , ,
     • niè , shì , , , , , ,
    • , kuí , , , , , , xián , , ,
   • líng
    • léng
     • léng
    • líng
     • ,
    • Líng , líng , léng , líng , líng , , líng , , líng , léng , Chěng , lèng , lèng , , , , , , , , líng
   • zhé , zhì , , , , , , zhì , zhì ,
  • wāng
   • wāng ,
  • dài
   • zhì
   • , dài , , , , , , , , , ,
  • 禿
   • tàn , shēn , chēn , chēn , ,
  • hǎn , yuān , yìn , xiōng , , chǎn , ér , guó , dāo , guāng , , ,
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top