Pronunciation

To complete this step you need to listen to the audio pronunciation of the word once.

Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 12 English Translations of the word .

To complete this step you need to read and scroll down.

Pīnyīn Pronunciation
Tǔ | Tu3
English translation
Tu (ethnic group)
surname Tu
earth
dust
clay
local
indigenous
crude opium
unsophisticated
one of the eight ancient musical instruments 八音 bā yīn [bā yīn]
soil, earth; items made of earth

Learn the Chinese word in 8 easy steps:

1
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the first learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
2
Unlocks in 48h after completing the first learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
3
Unlocks in 7 days after completing the second learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

About

Read some general information about the Chinese word .

To complete this step you need to read and scroll down..

Number of strokes

3

Radical frequency

580

Traditional form

Contains the radical

Part of speech

Status morpheme / 状态语素 Zhuàngtài yǔsù

Learning hint

A lump of clay on a potter's wheel

Etymology of

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word .

To complete this step you need to read and scroll down..

Type

pictographic

Positional decomposition

十一 shí yī

Explanation

Pictograph of a lump of clay on a pottery wheel.

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

To complete this step you need to write the word once.

Spread the word

Example sentences using

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word in different contexts.

To complete this step you need to listen to each of the five Chinese sentences at least once. and scroll down.

用拉坯轮机 lún jī tuán 粘土加工 jiāgōng Chéng le 一只 wǎn .

He throws a bowl from a ball of clay.

zhè kuài Tián 需要 xūyào fān .

This field needs to be dug up.

爸爸 bàba yòng 铁锹 tiě qiāo fān 花园 huā yuán de .

Dad uses a spade to dig the garden.

埃及 Aī jí 大部分 dà bù fen 土地 tǔdì dōu gěi 皇家 huáng jiā 佃农 diàn nóng .

Most of his land was leased to " royal tenants ".

一年 Hòu , bèi 正式 zhèngshì 任命 rènmìng wéi xiàn de 土地 tǔdì 测量 cèliáng yuán .

He was appointed official county surveyor a year later.

Words with

Explore 25 words and sayings that include the Chinese character in their composition.

To complete this step you need to read and scroll down.

FrequencySimplifiedMeaningTraditional
土地 tǔdì land土地 tǔdì
earth
土豆 tǔdòu potato土豆 tǔdòu
国土 guó tǔ national land國土
土耳其 Tǔ ěr qí Turkey土耳其 Tǔ ěr qí
本土 běn tǔ native本土 běn tǔ
土壤 tǔrǎng soil土壤 tǔrǎng
领土 lǐngtǔ territory領土
泥土 ní tǔ earth泥土 ní tǔ
混凝土 hùn níng tǔ concrete混凝土 hùn níng tǔ
尘土 chén tǔ dust塵土
土著 tǔ zhù aboriginal土著 tǔ zhù
土匪 tǔ fěi bandit土匪 tǔ fěi
土豆泥 tǔ dòu ní mashed potato土豆泥 tǔ dòu ní
土司 tǔ sī sliced bread (loanword from "toast")土司 tǔ sī
卷土重来 juǎn tǔ chóng lái to make a comeback卷土重來
出土 chū tǔ to dig up出土 chū tǔ
推土机 tuī tǔ jī bulldozer推土機
入土 rù tǔ to bury入土 rù tǔ
土生土长 tǔ shēng tǔ zhǎng indigenous土生土長
国土资源部 Guó tǔ Zī yuán bù Ministry of Land and Resources (MLR), formed in 1998國土資源部
土星 Tǔ xīng Saturn (planet)土星 Tǔ xīng
水土保持 shuǐ tǔ bǎo chí soil conservation水土保持 shuǐ tǔ bǎo chí
土拨鼠 tǔ bō shǔ groundhog土撥鼠
乡土 xiāng tǔ native soil鄉土

Decomposition & Compounds

To complete this step you need to read and scroll down.

Compounds

See all 1298 Chinese words that contain the character in their composition.

  • zài
   • què
    • jiǎo , jiǎo
   • diū
    • gài
     • , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , yàn , , , , ,
   • jié , qiè , , , , , , , qiè , , , , , , , , , , , , , , , jié , , , , ,
   • chóng
    • Dǒng
     • dǒng ,
    • dòng
     • xx
    • zhōng
    • zhǒng , zhǒng , zhǒng , chòng , dòng , tuǎn , zhōng , , , , , , , , , , zhǒng , , , ,
   • liáng
   • Tóng
    • zhuàng , chuáng , tóng , chōng , tóng , chuáng , tóng , tóng , tóng , Zhuàng , tuǎn , tóng , 罿 tóng , chōng , , , , , , , , , , zhōng
   • mái
    • , lí kè , , , , ,
   • hēi
    • , chán
   • chán
    • Chán , chán , chán
   • , chán , , , , , , , , , kuī , , lǐ wǎ , , , , , , , ,
  • zǒu
   • Yuè
   • , chāo , , gǎn , tāng , chèn , , , zhào , dǒu , jiū , zhào , , liè , , shàn , xuè , , tiáo , cuǐ , , qiáo , zào , , zǎn , , , , , , , , 赿, , , , , , , , , , , , , gǎn , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , 跿,
  • de
   • ,
  • biǎo
   • biǎo , biǎo , biǎo , biāo , , biǎo
  • Zuò
   • zuò
   • cuò
    • cuò
   • cuò , cuò , cuó , cuó , cuò , zuò , cuǒ , zhuā , , , , ,
  • zhì
   • dào
    • dǎo , ,
   • Shì
    • , ,
    • ō , , , , , , , , , , ,
   • zhì
    • , zhì , ,
   • tái
    • tái , tái , tái , , , tái ,
   • zhì , zhí , zhì , zhēn , zhì , zhí , zhì , , dié , dié , zhí , dié , dié , dié , chì , zhì , zhì , zhì , , , , , , , , , , , , , , , , , , zhì , , ,
   • Sāi
    • sāi , sài ,
   • , , ,
  • xìng
     • ,
    • gāo , , , , , ,
   • bào
    • bāo
    • , , , , , , , , , , , ,
   • zhí
   • xìng , xìng , , xìng , xìng , , , ,
  • shèng
   • guài , jìng , ruì , chēng , jīng , chēng , qīng , jǐng
  • jiān
  • táng
   • táng , táng , chēng , tāng , tāng , táng , táng , tāng , , , , , , , , ,
  • mái
  • zǎi
   • zài
  • jié
   • , ,
  • zhuāng
   • zàng , zhuāng , zāng , ,
  • kǎn
  • jūn
   • yún , yún
  • chuí
   • shuì , chuí , tuò , chuí , chuí , chuí , zuī , duǒ , tuò , zhuì , , , , , , , chuí , , , chuí
   • dāi
    • , zhì ,
   • shí
    • shí , , , , , shí
   • děng , , chí , Shī , shì , zhì , zhì , shì , zhì , zhì , zhì , shī , shí , , , , shī
  • zāi
  • guī
   • Fēng
    • fēng , fēng , fēng , , , bāng , , ,
   • xié
   • kuí
    • kuí , kuí , kuǐ , , ,
   • guà
    • guà , guà , guà ,
   • guì
    • guì ,
     • ,
    • , ái , , , , ,
   • , jiē , guà , , jiā , , guī , guī , guī , , kuǐ , kuī , huì , wēi , guī , suī , guì , guà , guà , guī , guà , guà , Guī , , , , , , , , 詿 guà , , , guī , guī ,
  • áo
  • zāi
   • ,
  • rǎn
   • zài
    • dài ,
   • gòu
   • chēng
    • chēng , chēng
   • rán , níng , dān , rǎn , rán , , , , , rǎn , , ,
   • , , , , , , , , , , ,
   • zhuāng
  • jǐn
   • qín , jǐn , jǐn , jìn , jǐn , jǐn , jǐn , jǐn , 槿 jǐn , jìn , yín , jǐn , jǐn , , , , , , , jǐn , jǐn
   • , ,
      • , ,
    • niè , shì , , , , , ,
   • , kuí , , , , , , xián , , ,
  • yīn
   • yān , yān , yīn , yīn , juàn , yīn , , , , , ,
  • yáo
   • yáo
    • xiǎo , qiāo , qiāo , náo , jiǎo , , ráo , , , , , náo , ráo , jiāo , shāo , , , , , rào , , ráo , náo , , , , , , ráo , , ,
  • chán
   • Chán , chán , chán
       • , ,
     • niè , shì , , , , , ,
    • , kuí , , , , , , xián , , ,
   • líng
    • léng
     • léng
    • líng
     • ,
    • Líng , líng , léng , líng , líng , , líng , , líng , léng , Chěng , lèng , lèng , , , , , , , , líng
   • zhé , zhì , , , , , , zhì , zhì ,
  • niè
  • jiān
   • , qiān , , , , jiān
  • chén
  • lěi
   • , ,
  • zhuàng
   • zhuāng
   • zàng , zhuāng , , , , , ,
  • huǐ
  • lǎo
   • lǎo
     • shì , , , shī , zhī , zhī , , ,
    • lǎo , lǎo , lǎo , lǎo , lǎo , lǎo , mào , gǒu , dié , , , , , lāo , , , ,
   • zhě
    • dōu
    • zhū
    • zhù
     • chú , , ,
    • shǔ
     • ,
    • Zhū
    • shǔ
     • ,
    • shē
     • , ,
    • zhù
     • zhù
    • zhū
     • zhū , chǔ , ,
    • zhū
     • zhū , ,
    • , , , zhǔ , , zhǔ , zhě , zhě , zhě , , chǔ , , chǔ , , zhù , chǔ , , zhǔ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • kǎo
   • xiào
    • Jiào
     • jiào ,
    • xiāo , jiào , xiāo , , , , , , , ,
   • gǒu , gǒu , dié
  • cháng , huài , kuài , chéng , xíng , , shè , tǎn , jìng , āi , qiáng , , , , duī , bǎo , , zhǐ , zēng , , , , , , tián , kān , , péi , lěi , diàn , zhuì , chén , , , kuǎ , duò , fén , kēng , , tán , píng , shù , kūn , fāng , rǎng , táng , , tuó , ,
  • , , dūn , háo , tān , zào , gòu , bǎn , , lǒng , jiāng , yín , qiàn , yuán , , è , kěn , , , , duǒ , , , guō , ào , gān , zhǒng , , gěng , , yǒng , chè , , zēng , yíng , yōng , , , fén , , , kuài , shì , me , guó , , wéi , , , qiān
  • zhèn , zhuó , kuàng , , fén , kēng , bèn , bèn , jǐng , , diàn , , jiōng , yǎng , , chí , lǒng , dài , dòng , , gāi , hòu , duī , zhào , guǐ , chá , yáng , dié , shǎng , , da , kǎi , nǎo , ǎn , póu , hàn , , chuí , běng , què , jùn , làng , shān , liè , chéng , , shí , xūn , jiōng ,
  • wǎn , , dài , ǎn , cài , běng , zhí , duǒ , sào , , gāng , , péng , , , líng , yīn , dié , hòu , ruán , è , huáng , è , yàn , , méi , gāng , jiǎn , lěi , jiǎng , léng , , chéng , , wěng , què , bàng , tián , , yán , yuán , lǎng , shuǎng , shú , , chí , màn , kàn , yōng , jǐn
  • shāng , qiāo , fán , zūn , , tán , , , , huài , rǎng , xūn , , dǎo , ruán , tán , wěi , zūn , zài , , xīng , zào , , , zǒu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , jīng , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dàng , , , , yuàn , , , , , , , , , , , , , , niàn , , ,
  • , , , , , shǎng , , , , , , , , , kūn , è , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , chǎng , , , , , , , , , , , wān , ,
  • yíng , , , , , , , , , , duī , , , , , , , , , , , , cháng , , , , , , qiàn , , , , , , , , diàn , , , , , , , , , , , liáng , , zhuì
  • , , , , , , , , duò , , , , , tán , , , , , qiáng , , , kěn , , , , , , tán , , , , , , , , , , , huài , lǒng , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , zào , chán , , , shēng , ,
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top