人民币

人民币 rénmínbì

人民币 rénmínbì Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 2 English Translations of the word 人民币 rénmínbì .

Pīnyīn Pronunciation
rénmínbì | ren2 min2 bi4
English translation
Renminbi (RMB)
Chinese Yuan (CNY)

Learn the Chinese word 人民币 rénmínbì in 6 easy steps:

About 人民币 rénmínbì

Read some general information about the Chinese word 人民币 rénmínbì .

Traditional form

人民幣

Part of speech

Noun / 名词 míng cí Míngcí
Spread the word

Mandarin Temple

Come for Peace. Stay for Wisdom.

Etymology of 人民币 rénmínbì

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word 人民币 rénmínbì .

rén

Type

pictographic

Explanation

Pictograph of the side view of a person.

Positional decomposition

Number of Strokes

2
Mín

Type

ideographic

Explanation

Pictograph of a line going into the eye. Relation to current meaning unclear.

Positional decomposition

巳戈

Number of Strokes

5

Type

ideographic

Explanation

Simplified form of . Phonosemantic compound. jīn represents the meaning and represents the sound.

Positional decomposition

丿巾

Number of Strokes

4

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word 人民币 rénmínbì .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

人民币 rénmínbì Decomposition

See the 3 Chinese characters that make up 人民币 rénmínbì and their own compounds.

人民币 rénmínbì Compounds

See all 2797 Chinese words that contain the characters that make up the word 人民币 rénmínbì in their composition.

 • rén
  • huì
  • Cóng
    • shì
     • shì , shì ,
    • , , , , , , ,
    • cuì
    • zuì , suì , cuì , cuì , cuì , cuì , , cuì , cuì , cuì , , zuó , zuì , zuó , cuì , suì , cuì , suì , suì , , , , , , , , , , ,
   • lái
     • Tái
    • lài , lái , lái , , Lái , lái , lái , , , , , lái , , , jiā , lái , xiá , , , lài , , , , , jiá , lái , , lài , , , , , ,
   • jiā
     • qiáng , , , qiáng , , , , qiáng , , , , qiáng
    • mài
     • , miàn , miàn , pào , , , móu , , , , , , , , , , miàn , ,
    • xiá , xié , jiá , , , xiá , xiá , , , jiá , , , jiá , jiá ,
   • xiān
    • chèn , xiān ,
   • zòng , cōng , zòng , cōng
  • duì
  • Zuò
   • zuò
   • cuò
    • cuò
   • cuò , cuò , cuó , cuó , cuò , zuò , cuǒ , zhuā , , , , ,
  • Jīn
   • yín
   • qīn
   • diào
   • qián
   • zhōng
   • yíng
   • jiàn , , , gǎo , zuān , áo , tiě , cuò , zhēn , zàn , tài , niè , xiù , chāo , gāng , fēng , ào , niè , , xuàn , xiāo , , míng , xīn , dùn , dìng , qiè , niǔ , , liàn , gōu , , qiān , jūn , jìn , yín , yín , gàn , yíng , , nǎi , , , gāng , , , , qiān , ,
   • jué , , duó , zhí , zhēn , , , chú , , yāng , , , , kuàng , , běi , , bǐng , móu , qióng , tiě , jūn , , guāng , qián , luán , , kēng , , méi , yún , , , , , cuān , zhì , , hán , ruì , zhù , , wǎn , , , , , , liàn ,
   • huā , nài , , , wéi , cōng , móu , , , duān , xuān , , xiá , suǒ , liú , nòu , , , huǎng , zhèn , , , , juān , xx , suǒ , , fēng , cōng , huì , , sǎn , , , jiǎn , tiě , , huì , jiàn , , , , héng , , , , jiān , , shǔ ,
   • , , , , , , , , jīn , , , , , zhāo , dīng , , , , , , , , , kòu , chuàn , , fán , , , , , , , chāi , , , , qiān , , , , , , , , , , tǒu , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , gài , , , , , , , , , , , , , , líng , , , , , , , , , , yóu , diàn , jiǎ , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , qián , , , mǎo , , yuè , , , , , gōu , , , , , , , , , , , , jiǎo , , , , , , , , chòng , , tóng , , , , , ,
   • , , , , , , quán , , zhū , , , diào , xián , , , , , , , , , ǎn , , , , kào , , , hàn , ruì , , , xiù , , , , hòng , , , , láng , , xīn , bèi , , , dìng , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , chú , zèng , , , , máng , , , , , gào , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • zhuī , , ā , , kūn , , , chuí , , zhēng , , , , , , , , jǐn , , máo , , , , , cuò , , , měng , biǎo , , , , , , , , , xiān , , , , , , , guō , , , , ,
   • , , , , , , , duàn , , , , , , , , , , , , , , , qiāo , , , , , , jiàn , , , , , , , , , , , měi , , , , , , bàng , , , ,
   • róng , , suǒ , , , , , , , , , , , , , liú , kǎi , , shā , , , zhèn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , liàn , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , chǎn , jìng , biāo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • liào , , , , , , , zhōng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , lián , , , zhuó , , , , , , , dāng , , bèi , , , , , zhù , , , , , huò ,
   • , , , , jiàn , jiàn , , chǎ , , , , , , , , , , , shuò , , biāo , , , , , , , , lán , , yào , , xiāng , jiàn , , cáng , , , , , luó , luán , záo , , , , ,
  • nèi
  • Bèi
  • shēn
   • cǎn , shèn , càn , chěn , shèn , shēn , sǎn , sēn , sān , cān , cǎn , ,
  • jiè
   • jiè
    • ,
   • jià , yǎng , jiē , , jiè , jiè , jiè , xiè , jiè , jiè , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Zhòng
  • shí
   • cān
   • shì
   • ěr , tāo , xiǎng , bǐng , tiè , yàn , něi , , cān , sūn , yǐn , fàn , , hài , tiǎn , tóng , , juàn , , zhuì , tán , , è , nuǎn , hún , huì , , , táng , , chì , , yōng , , fēn , cān , cān , , shí , , , , , , tún , rèn , , chì , fàn ,
   • yǐn , , , , , , , , , , bǎo , , , jiǎo , , bǐng , , xiǎng , le , , , è , , jùn , , , , yáo , hún , , , jiàn , xiàn , , , , , guǎn , , , , , , wèi , , , , , ,
   • , liú , 餿 sōu , , , , , mán , , xiū , jǐn , sǎn , kuì , zhuàn , , , , ráo , , , xiǎng , , , yàn , , chán , , , , náng
  • hàn
  • chá
   • chá , ,
   • Róng
    • róng , róng , róng , róng , róng , róng , yóng , , , , , , , , , róng
   • què
   • , , huō , , , , , hān , , , , , , , , , , , , , , , , 谿, , , , , lóng , , ,
  • shě
   • shá , Shū , shē , shá , shě , , , , shè ,
  • cāng
  • qiú
   • wēn
   • wēn , qiú , , wēn , , , , yùn , , wēn , , yūn , , yūn , , , , , , wēn , yùn , , , , ,
  • lún
  • qín
  • hài
   • gāi , hái , , , hāi , hái , hài , , , hài , gāi , , gāi , gāi , kài , hǎi , gāi , gāi , gāi , , , , , , , , , , gāi , , gāi , , , , , hài
  • tiǎn
  • tǔn
    • , , , ,
   • shǔ
    • nián , chī , ,
  • rén
    • tān
   • zài
   • dàn
   • zuò
    • zuó , ,
   • Bǎo
    • bǎo , bāo , bāo , bǎo , bǎo , bǎo , , , , ,
   • Rèn
    • píng , lìn , rěn , nèn , rèn , rèn , , , , , , , lìn , ,
   • wèi
   • dài
    • dài
    • dài , dài , dài , dài , dài , jiàn , dài , , , , , ,
   • 便 biàn
   • huā
    • Huā
     • huā , , , , , ,
    • Huá
    • huò , xuē , é , é , é , , , , é , huò , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • cún
    • jiàn
    • jiàn , jiàn , jiàn , , , , ,
   • Xiū
    • xiū , xiū , qiū , xiāo , xiū , xiū , xiū , xiū , , , , , xiū
   • réng
    • rèng
   • qīn
    • , ,
   • bèi
   • shēn
    • , , , , , , ,
   • rén
   • xiān
   • jùn
    • , , , , , , ,
   • hóu
    • hòu , hóu , hóu , hòu , hóu , hóu , hóu , hóu , gōu , hòu , , hóu , 帿, , , ,
   • yōu
    • Xiū
     • ,
    • yōu
    • xiū
     • xiǔ , , ,
    • yóu , xiǎo , shū , chóu , , , , tāo , ,
   • zhòng
    • ,
   • qiàn
    • qiàn , qiàn
   • kǎn
   • shì
   • yàn
   • bǎi
    • 宿
     • suō , xu , suō , , suō , ,
    • , yīng
   • lún
   • men , shén , zuò , xiàng , hòu , xìn , zhù , huǒ , jiàn , , shāng , tíng , 使 shǐ , fèn , chuán , jiǎ , dǎo , tōu , liǎ , jià , jǐn , lún , shǎ , zhí , , gōng , , jiè , bàn , yōu , ǒu , jiàn , , zǎi , , , é , wěi , , ào , , zhēn , pèi , , jiā , Qiú , piān , Yǎng , wěi , qīng
   • cháng , 亿, 仿 fǎng , lǎo , yòu , , , xiá , zhài , Chǔ , yòng , zuǒ , jiāng , juàn , cuī , , zhàng , , zhí , , , shì , , , jiā , , liáo , , zhū , , , , qiào , chǐ , líng , sēng , bàng , nóng , jiǎo , ǎn , lěi , kuǐ , chàng , jiǎo , , jué , ruò , , , pái
   • jiā , yǒng , , dǎi , xié , wēi , jiǎn , jǐng , tǎng , , bīn , yáng , tiāo , kuài , diàn , qiáo , dīng , , guān , zhí , gōu , liǎ , fèng , yǎn , xiá , , qiān , tóng , , , jiàn , , tóng , lóu , zhù , , , cháng , kàng , zhài , chāng , rèn , men , , , huái , zhuō , yǎn , , jié
   • tuó , , xìng , chán , biǎo , , , hěn , chái , , , , zhǎng , , , , jiǎ , , , zhōng , diào , , , , , , , cāng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , gāi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , cuì , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , fèn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 伿, , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , 俿, 倀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , shá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • hàn , , , , , hān , hán , , , , , , , , ,
     • , , , , ,
     • ,
      • , ,
    • tān , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
     • , ,
     • , , , , , ,
     • , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鴿
     • , ,
    • lǐng , , , , , , , líng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , líng , , , , 魿, ,
     • , ,
     • ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • tōu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • shē , ,
     • ,
    • , , , , , , , jiǎn , , , , , , ,
    • lún
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
    • , , , , , , , jiàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , 繿, , , jiàn
   • , , ,
    • , , , , , , , ,
   • , ,
    • , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 賿, , ,
      • , , , , , , ,
      • ,
      • ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , 縿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , ,
   • , , , , , , , , , , , , ,
   • ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , ,
 • 民币
   • , ,
   • , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

  AMAZON BOOKSHELF

  AMAZON BOOKSHELF

  A Boy and his Dragon

  Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

  The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

  Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

  Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

  Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

  Scroll to Top