一辈子

一辈子 yībèizi

一辈子 yībèizi Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 1 English Translations of the word 一辈子 yībèizi .

Pīnyīn Pronunciation
yībèizi | yi1 bei4 zi5
English translation
(for) a lifetime

Learn the Chinese word 一辈子 yībèizi in 7 easy steps:

About 一辈子 yībèizi

Read some general information about the Chinese word 一辈子 yībèizi .

Traditional form

一輩子

Part of speech

Numeral / 数词 shù cí Shù cí
Spread the word

Mandarin Temple

Come for Peace. Stay for Wisdom.

Etymology of 一辈子 yībèizi

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word 一辈子 yībèizi .

Type

ideographic

Explanation

A single horizontal stroke, representing the number one.

Positional decomposition

Number of Strokes

1
bèi

Type

pictophonetic

Explanation

Phonosemantic compound. Chē represents the meaning and Fēi represents the sound. Simplified form of bèi .

Phonetic compound

Fēi

Semantic compound

Chē

Positional decomposition

非车

Number of Strokes

12

Type

pictographic

Explanation

Pictograph of a small child with its two arms outstretched.

Positional decomposition

了一

Number of Strokes

3

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word 一辈子 yībèizi .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

Example sentences using 一辈子 yībèizi

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word 一辈子 yībèizi in different contexts.

一辈子 yībèizi shòu gòu le 诽谤 fěibàng .

I have had enough obloquy for one lifetime.

zhè liàng 自行车 zìxíngchē gòu yòng 一辈子 yībèizi le .

This bike will last me a lifetime.

一辈子 yībèizi 放个 yāo bo 一课, 究竟 jiūjìng le xiē 什么 shénme shì ?

You said Blacky was in terrible trouble, but nothing happened.

一辈子 yībèizi shòu 风湿病 zhī .

She had suffered from rheumatism all her life.

他们 tā men 一辈子 yībèizi gān de 牛马 niú mǎ huó , Guò zhāo qióng 日子 rìzi .

They've been working like brutes and living in poverty all their lives.

一辈子 yībèizi Decomposition

See the 2 Chinese characters that make up 一辈子 yībèizi and their own compounds.

一辈子 yībèizi Compounds

See all 2761 Chinese words that contain the characters that make up the word 一辈子 yībèizi in their composition.

  • zài
  • lái
  • shēng
   • xīng
    • xǐng , xīng , xīng , xīng , děng , qíng , , , , , , ,
   • Lóng
    • 窿 lóng , lóng , , , ,
   • chǎn
   • xìng , shèng , xìng , shēng , shēng , shēng , jīng , , xīng , shēng , shēn , chǎn , shěng , shēng , , , , , , , , , , ruí , , , , , ,
  • xià
   • , xiā , , xx , xx , , , , nòng , , , , , , , ,
  • tiān
   • Guān
    • sòng
     • xx ,
    • juǎn
     • juān , juàn , quán , quǎn , quán , quān , quán , juǎn , quán , , , , , , , , , quǎn , , , , ,
    • quán
    • Zhèng
    • juàn
     • ,
    • téng
     • téng ,
    • juǎn
     • quān , juǎn
    • téng
    • juàn
    • téng
    • juàn
    • téng
    • juàn
     • yìng , yàng , , , yǎng , ,
    • juàn
     • , , lèi
    • lián , téng , quàn , zhèn , , huàn , guān , chéng , quān , zhèn , téng , shèng , juàn , xiǎng , dài , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • zòu
    • , , , , , , , , , , ,
   • hào
   • guǐ
    • kuí , kuí , kuí , kuí , kuí , kuí , què , kuí , , , , , , ,
   • tūn , cán , wěng , xiān , , , , , ,
  • kāi
   • bìng
    • bīng
     • bǐng , píng , , , ,
    • píng
     • píng
    • bǐng , píng , pīn , bèng , pīn , pián , píng , bīng , bǐng , 軿 píng , bǐng , pián , bìng , , , , , , , pēng , , , , , , , , , , , bǐng , pián , 骿, ,
   • yán
    • yán
   • Xíng
    • xíng , xíng , xíng , , jīng , xíng
   • kāi
   • xíng , yán , jīng , xíng , qiān , qiān , , qiān , jiān , jiǎn , xíng , , , , , , , yán
  • Hòu
   • hòu , gòu , gòu , hòu , gòu , Hòu , hóu , hòu , , , 缿, , gòu , ,
  • zài
   • dài ,
  • qián
   • Jiǎn
    • jiǎn , ,
   • jiàn
   • jiān , qián , jiān , jiān , jiǎn , qián , jiān , , , , , , , zéi
  • gān
   • Píng
    • píng , píng , pēng , píng , pēng , píng , chèng , pēng , píng , píng , bēng , pēng , píng , píng , pēng , , , , píng , , , píng
   • xìng
      • ,
     • gāo , , , , , ,
    • bào
     • bāo
     • , , , , , , , , , , , ,
    • zhí
    • xìng , xìng , , xìng , xìng , , , ,
   • hàn
    • hàn , hàn , hàn , hàn , hàn , gān , hàn , , , , gān , , , gǎn , , gǎn , hàn
   • qiān
    • yán , yán , jiān , , , ,
   • bìng
    • píng , bìng
   • gàn
    • àn
     • , , ,
   • cóng
    • , ,
   • gàn
   • xuān
   • gǎn , jiān , hán , gān , gān , hǎn , kān , 竿 gān , hān , xuān , gǎn , , gān , jié , qiān , jiān , hàn , àn , gān , gān , gān , kàn , àn , hán , , hàn , jiān , hān , hàn , gàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • tóng
   • dòng
   • xìn
   • xìng
    • xìng
   • xìn
   • tǒng , tóng , tóng , tóng , dòng , dòng , dòng , dòng , , dòng , dòng , tóng , cuàn , tōng , tóng , tóng , tóng , , , , , , , , , , , , , tóng , ,
  • běn
   • , bèn , běn , , pēn , , , , , , , ,
  • huò
   • guó
    • , guó , , guāi , , , , guó , , guō
   • , huò , , , , , , , , guó , guó , , , , , , , ,
  • Sān
   • lán
   • jiāng
    • jiāng , jiāng , jiāng , jiāng , 橿 jiāng , jiāng , jīng , , jiàng , , , jiāng , jiāng
   • sān , , sān , èr , yàn ,
  • Xīng
   • guī
    • qián , jiàn , , ,
   • jiā
   • niǎn
   • guī
    • guī , , , , kuī ,
    • , zuǎn , , , , , ,
   • niǎn
   • , , , , , , , , , , , , , , , , guī , , , , , , ,
  • zhì
   • dào
    • dǎo , ,
   • Shì
    • , ,
    • ō , , , , , , , , , , ,
   • zhì
    • , zhì , ,
   • tái
    • tái , tái , tái , , , tái ,
   • zhì , zhí , zhì , zhēn , zhì , zhí , zhì , , dié , dié , zhí , dié , dié , dié , chì , zhì , zhì , zhì , , , , , , , , , , , , , , , , , , zhì , , ,
  • guāng
   • huǎng
    • huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , , ,
   • 耀 yào , huī , huǎng , guāng , guāng , , gōng , huǎng , guāng , guāng , guāng , huǎng , kuàng , guāng , , , , , , , , , huī , , , ,
  • shǒu
  • wèi
   • wèi
   • zhū
    • zhū , shū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , shū , zhòu , zhū , zhū , zhū , , zhū , , , , , zhū , , zhū , ,
   • lěi
    • ǒu
    • hào , gēng , , yún , nòu , , , , jiā , chú , lóu , jiǎng , pǎng , yōu , lěi , , , , , , , , huō , lào , , tāng , , , , , , , , , ,
   • mèi , mèi , mèi , mèi , mèi , , , , Tái , mèi , , , , , , , ,
  • Bǎi
   • bǎi
    • 宿
     • suō , xu , suō , , suō , ,
   • shì
   • , , bǎi kè , fēng , bǎi wǎ , bǎi , bǎi mǐ , , , , , , , ,
  • cún
   • jiàn
   • jiàn , jiàn , jiàn , , , , ,
   • , , , , , , , , , , ,
   • zhēn
    • zhèn , tián , shèn , zhěn , diān , zhì , chēn , diān , zhèn , diān , zhēn , zhěn , tián , diān , tián , zhěn , zhěn , , , , , , , , , zhèn , ,
   • , , , , , ,
  • huà
   • huà
   • , , bīn , , , , bào , , , , ,
  • dān
   • tóng
    • ,
   • tān , zhān , dān , huò , , , , , ,
   • , , , , , , , mèi , , , , , , , ,
  • Xià
  • guì
  • dàn
  • Dīng
  • miè
   • , , , , ,
  • Lóng
   • 窿 lóng , lóng , , , ,
  • nüè
  • kuī
   • kuā
     • huà
    • kuǎ , kuà , kuà , , kuà , , , , kuǎ , páo , kuā , 洿, , , , , , , , , kuā , , , , ,
   • è
    • chū , , shū , ,
   • , , , , , , , , ,
  • dǎi
   • liè
    • , liè , liè , liě , liè , liè , liè , , liè , liè , , , , , , , , , , ,
   • tiǎn
   • cán , shū , zhí , bìn , xùn , yāng , jiān , dài , , yǔn , liàn , shāng , dān , jiāng , , , , , piǎo , qíng , , hūn , , dié , , jìn , yín , , , 歿, , , , , , , , , cán , , yǔn , , chòu , shāng , , , , , dān ,
   • liàn , bìn , , , jiān , , , , ,
  • cáo
   • zāo , zāo , cáo , cáo , cáo , zāo , cáo , cáo , zāo , qiú , , , cáo , 褿, ,
  • yún
   • jūn
    • yún , yún
   • yùn , jūn , jūn , yún , yún , qǐn , , , , , , , , ,
  • jiá
   • 西
    • shài
    • yǒu
     • qiú
      • zūn
       • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
      • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
     • jiào
     • xìn
     • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
     • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
    • yīn
     • yān , yān , yīn , yīn , juàn , yīn , , , , , ,
    • , qiàn , , , , , shěn , , ,
   • yáo
   • yáo
    • xiǎo
   • yáo
    • xiǎo , qiāo , qiāo , náo , jiǎo , , ráo , , , , , náo , ráo , jiāo , shāo , , , , , rào , , ráo , náo , , , , , , ráo , , ,
   • gān , , , , huī , huī , , , kūn , , , , 鼿
   • suǒ
    • xx ,
   • jiān
    • qián , , ,
   • shān
    • shān , shān , shàn , shān
   • biǎn
    • biǎn
     • biǎn
    • biān
     • bèi , bài , bèi , , bèi
    • piàn , biān , biàn , piān , piān , biān , piān , biān , biān , biǎn , bān , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鯿,
    • , ,
   • , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , yín , , , , , ,
    • ,
   • , , , ,
  • yǒu
   • qiú
    • zūn
     • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
    • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
   • jiào
   • xìn
   • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
   • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
    • , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • ,
   • , ,
   • dǐng
    • 嵿
    • , ,
    • , , , ,
    • , ,
    • , ,
    • ,
    • ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , , , jiá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , è , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • hàn , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , , , , ,
     • ,
      • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
     • , ,
     • , , , , , ,
     • , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , huō , , , , , , , , 鴿
     • , ,
    • lǐng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 魿, ,
     • , ,
     • ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , liàn , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , liàn , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , liàn , , , ,
    • , , , ,
   • yáo
    • xiǎo
     • , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , ,
    • , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • 巿
   • , , , , , , ,
   • ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , ,
   • , , ,
   • , , , 樿, , , , , , , , , , , , , , , , dān , , , , , , , , , , , ,
    • ,
    • , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , ,
    • , , ,
    • 滿
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , ,
   • , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , 嫿
    • , ,
    • ,
    • , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , tuó
 • 辈子 bèi zi
    • ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • ,
     • ,
    • chún , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , ,
     • , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

  AMAZON BOOKSHELF

  AMAZON BOOKSHELF

  A Boy and his Dragon

  Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

  The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

  Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

  Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

  Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

  Scroll to Top