客人

客人 kèrén

客人 kèrén Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 5 English Translations of the word 客人 kèrén .

Pīnyīn Pronunciation
kèrén | ke4 ren2
English translation
visitor
guest
customer
client
CL: wèi [wèi]

Learn the Chinese word 客人 kèrén in 7 easy steps:

About 客人 kèrén

Read some general information about the Chinese word 客人 kèrén .

Traditional form

客人 kèrén

Part of speech

Noun / 名词 míng cí Míngcí
Spread the word

Mandarin Temple

Come for Peace. Stay for Wisdom.

Etymology of 客人 kèrén

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word 客人 kèrén .

Type

ideographic

Explanation

Phonosemantic compound. gài represents the meaning and represents the sound.

Positional decomposition

宀各

Number of Strokes

9
rén

Type

pictographic

Explanation

Pictograph of the side view of a person.

Positional decomposition

Number of Strokes

2

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word 客人 kèrén .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice writing it yourself.

Example sentences using 客人 kèrén

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word 客人 kèrén in different contexts.

正在 zhèngzài zhǔ lái 款待 kuǎndài 客人 kèrén .

She was cooking fish as a treat.

píng píng 美酒 měi jiǔ yóu 客人 kèrén men zài 桌子 zhuōzi de 四周 sì zhōu 兴高彩 liè lái .

Bottles of good wine were passed merrily round the table.

客人 kèrén dào liǎo Hòu shéi 接待 jiēdài 他们 tā men ?

Who's going to see after the visitors when they arrive?

客人 kèrén lái shí 通报 tōng bào shēng hǎo ?

Would you announce the guests as they come in?

gěi 客人 kèrén liǎo chá .

She made a pot of tea for her guests.

客人 kèrén Decomposition

See the 3 Chinese characters that make up 客人 kèrén and their own compounds.

客人 kèrén Compounds

See all 2778 Chinese words that contain the characters that make up the word 客人 kèrén in their composition.

  • é , , qià , , , , , , é
 • rén
  • huì
  • Cóng
    • shì
     • shì , shì ,
    • , , , , , , ,
    • cuì
    • zuì , suì , cuì , cuì , cuì , cuì , , cuì , cuì , cuì , , zuó , zuì , zuó , cuì , suì , cuì , suì , suì , , , , , , , , , , ,
   • lái
     • Tái
    • lài , lái , lái , , Lái , lái , lái , , , , , lái , , , jiā , lái , xiá , , , lài , , , , , jiá , lái , , lài , , , , , ,
   • jiā
     • qiáng , , , qiáng , , , , qiáng , , , , qiáng
    • mài
     • , miàn , miàn , pào , , , móu , , , , , , , , , , miàn , ,
    • xiá , xié , jiá , , , xiá , xiá , , , jiá , , , jiá , jiá ,
   • xiān
    • chèn , xiān ,
   • zòng , cōng , zòng , cōng
  • duì
  • Zuò
   • zuò
   • cuò
    • cuò
   • cuò , cuò , cuó , cuó , cuò , zuò , cuǒ , zhuā , , , , ,
  • Jīn
   • yín
   • qīn
   • diào
   • qián
   • zhōng
   • yíng
   • jiàn , , , gǎo , zuān , áo , tiě , cuò , zhēn , zàn , tài , niè , xiù , chāo , gāng , fēng , ào , niè , , xuàn , xiāo , , míng , xīn , dùn , dìng , qiè , niǔ , , liàn , gōu , , qiān , jūn , jìn , yín , yín , gàn , yíng , , nǎi , , , gāng , , , , qiān , ,
   • jué , , duó , zhí , zhēn , , , chú , , yāng , , , , kuàng , , běi , , bǐng , móu , qióng , tiě , jūn , , guāng , qián , luán , , kēng , , méi , yún , , , , , cuān , zhì , , hán , ruì , zhù , , wǎn , , , , , , liàn ,
   • huā , nài , , , wéi , cōng , móu , , , duān , xuān , , xiá , suǒ , liú , nòu , , , huǎng , zhèn , , , , juān , xx , suǒ , , fēng , cōng , huì , , sǎn , , , jiǎn , tiě , , huì , jiàn , , , , héng , , , , jiān , , shǔ ,
   • , , , , , , , , jīn , , , , , zhāo , dīng , , , , , , , , , kòu , chuàn , , fán , , , , , , , chāi , , , , qiān , , , , , , , , , , tǒu , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , gài , , , , , , , , , , , , , , líng , , , , , , , , , , yóu , diàn , jiǎ , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , qián , , , mǎo , , yuè , , , , , gōu , , , , , , , , , , , , jiǎo , , , , , , , , chòng , , tóng , , , , , ,
   • , , , , , , quán , , zhū , , , diào , xián , , , , , , , , , ǎn , , , , kào , , , hàn , ruì , , , xiù , , , , hòng , , , , láng , , xīn , bèi , , , dìng , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , chú , zèng , , , , máng , , , , , gào , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • zhuī , , ā , , kūn , , , chuí , , zhēng , , , , , , , , jǐn , , máo , , , , , cuò , , , měng , biǎo , , , , , , , , , xiān , , , , , , , guō , , , , ,
   • , , , , , , , duàn , , , , , , , , , , , , , , , qiāo , , , , , , jiàn , , , , , , , , , , , měi , , , , , , bàng , , , ,
   • róng , , suǒ , , , , , , , , , , , , , liú , kǎi , , shā , , , zhèn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , liàn , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , chǎn , jìng , biāo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • liào , , , , , , , zhōng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , lián , , , zhuó , , , , , , , dāng , , bèi , , , , , zhù , , , , , huò ,
   • , , , , jiàn , jiàn , , chǎ , , , , , , , , , , , shuò , , biāo , , , , , , , , lán , , yào , , xiāng , jiàn , , cáng , , , , , luó , luán , záo , , , , ,
  • nèi
  • Bèi
  • cān
   • cǎn , shèn , càn , chěn , shèn , shēn , sǎn , sēn , sān , cān , cǎn , ,
  • jiè
   • jiè
    • ,
   • jià , yǎng , jiē , , jiè , jiè , jiè , xiè , jiè , jiè , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Zhòng
  • shí
   • cān
   • shì
   • ěr , tāo , xiǎng , bǐng , tiè , yàn , něi , , cān , sūn , yǐn , fàn , , hài , tiǎn , tóng , , juàn , , zhuì , tán , , è , nuǎn , hún , huì , , , táng , , chì , , yōng , , fēn , cān , cān , , shí , , , , , , tún , rèn , , chì , fàn ,
   • yǐn , , , , , , , , , , bǎo , , , jiǎo , , bǐng , , xiǎng , le , , , è , , jùn , , , , yáo , hún , , , jiàn , xiàn , , , , , guǎn , , , , , , wèi , , , , , ,
   • , liú , 餿 sōu , , , , , mán , , xiū , jǐn , sǎn , kuì , zhuàn , , , , ráo , , , xiǎng , , , yàn , , chán , , , , náng
  • hàn
  • chá
   • chá , ,
   • Róng
    • róng , róng , róng , róng , róng , róng , yóng , , , , , , , , , róng
   • què
   • , , huō , , , , , hān , , , , , , , , , , , , , , , , 谿, , , , , lóng , , ,
  • shě
   • shá , Shū , shē , shá , shě , , , , shè ,
  • cāng
  • qiú
   • wēn
   • wēn , qiú , , wēn , , , , yùn , , wēn , , yūn , , yūn , , , , , , wēn , yùn , , , , ,
  • lún
  • qín
  • hài
   • gāi , hái , , , hāi , hái , hài , , , hài , gāi , , gāi , gāi , kài , hǎi , gāi , gāi , gāi , , , , , , , , , , gāi , , gāi , , , , , hài
  • tiǎn
  • tǔn
    • , , , ,
   • shǔ
    • nián , chī , ,
  • rén
    • tān
   • zài
   • dàn
   • zuò
    • zuó , ,
   • Bǎo
    • , bāo , bāo , bǎo , bǎo , bǎo , , , , ,
   • Rèn
    • píng , lìn , rěn , nèn , rèn , rèn , , , , , , , lìn , ,
   • wèi
   • dài
    • dài
    • dài , dài , dài , dài , dài , jiàn , dài , , , , , ,
   • 便 biàn
   • huā
    • Huā
     • huā , , , , , ,
    • Huá
    • huò , xuē , é , é , é , , , , é , huò , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • cún
    • jiàn
    • jiàn , jiàn , jiàn , , , , ,
   • Xiū
    • xiū , xiū , qiū , xiāo , xiū , xiū , xiū , xiū , , , , , xiū
   • réng
    • rèng
   • qīn
    • , ,
   • bèi
   • shēn
    • , , , , , , ,
   • rén
   • xiān
   • jùn
    • , , , , , , ,
   • hóu
    • hòu , hóu , hóu , hòu , hóu , hóu , hóu , hóu , gōu , hòu , , hóu , 帿, , , ,
   • yōu
    • Xiū
     • ,
    • yōu
    • xiū
     • xiǔ , , ,
    • yóu , xiǎo , shū , chóu , , , , tāo , ,
   • zhòng
    • ,
   • qiàn
    • qiàn , qiàn
   • kǎn
   • shì
   • yàn
   • bǎi
    • 宿
     • suō , xu , suō , , suō , ,
    • , yīng
   • lún
   • men , shí , zuò , xiàng , hòu , xìn , zhù , huǒ , jiàn , , shāng , tíng , 使 shǐ , fèn , chuán , jiǎ , dǎo , tōu , liǎ , jià , jǐn , lún , shǎ , zhí , , gōng , , jiè , bàn , yōu , ǒu , jiàn , , zǎi , , , é , wěi , , ào , , zhēn , pèi , , jiā , Qiú , piān , Yǎng , wěi , qīng
   • cháng , 亿, 仿 fǎng , lǎo , yòu , , , xiá , zhài , Chǔ , yòng , zuǒ , jiāng , juàn , cuī , , zhàng , , zhí , , , shì , , , jiā , , liáo , , zhū , , , , qiào , chǐ , líng , sēng , bàng , nóng , jiǎo , ǎn , lěi , kuǐ , chàng , jiǎo , , jué , ruò , , , pái
   • jiā , yǒng , , dǎi , xié , wēi , jiǎn , jǐng , cháng , , bīn , yáng , , kuài , , , , , , , , , , , xiá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , cāng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , gāi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , cuì , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , fèn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 伿, , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , 俿, 倀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , shá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • hàn , , , , , hān , hán , , , , , , , , ,
     • , , , , ,
     • ,
      • , ,
    • tān , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
     • , ,
     • , , , , , ,
     • , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , ,
    • gěi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鴿
     • , ,
    • lǐng , , , , , , , líng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , líng , , , , 魿, ,
     • , ,
     • ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • tōu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • shē , ,
     • ,
    • , , , , , , , jiǎn , , , , , , ,
    • lún
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
    • , , , , , , , jiàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , 繿, , , jiàn
   • , , ,
    • , , , , , , , ,
   • , ,
    • , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 賿, , ,
      • , , , , , , ,
      • ,
      • ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , 縿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , ,
   • , , , , , , , , , , , , ,
   • ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , ,
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top