Pronunciation

kǒu

To complete this step you need to listen to the audio pronunciation of the word once.

kǒu Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 9 English Translations of the word kǒu .

To complete this step you need to read and scroll down.

Pīnyīn Pronunciation
kǒu | kou3
English translation
mouth
classifier for things with mouths (people, domestic animals, cannons, wells etc)
classifier for bites or mouthfuls
mouth; entrance, gate, opening

Learn the Chinese word kǒu in 8 easy steps:

1
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the first learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
2
Unlocks in 48h after completing the first learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
3
Unlocks in 7 days after completing the second learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

About kǒu

Read some general information about the Chinese word kǒu .

To complete this step you need to read and scroll down..

Number of strokes

3

Radical frequency

1146

Traditional form

kǒu

Contains the radical

kǒu

Part of speech

Isolated measure word / 量词 liàng cí Liàngcí

Learning hint

An open mouth

Etymology of kǒu

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word kǒu .

To complete this step you need to read and scroll down..

Type

pictographic

Positional decomposition

冂一

Explanation

Pictograph of a mouth.

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word kǒu .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

To complete this step you need to write the word once.

Spread the word

Example sentences using kǒu

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word kǒu in different contexts.

To complete this step you need to listen to each of the five Chinese sentences at least once. and scroll down.

tàn le kǒu , zhàn le 起来 qǐlai , 不由自主 bù yóu zì zhǔ de hǎo 裙子 qúnzi ,平头 píng tóu .

She sighed, stood up, automatically adjusted her skirt and smoothed her hair.

湖南 Hú nán 风味 fēngwèi , 口味 kǒuwèi xiāng .

It offers food of Hunan flavor, which is hot and spicy.

帕森斯夸口 kuā kǒu shuì , dān shì 胜利 shènglì 大厦 dàshà ,挂出 de 旗子 qí zi jiù yǒu 四百那么 nà me cháng .

Parsons boasted that Victory Mansions alone would display four hundred metres of bunting.

诺尔 kān zhāo 包裹 bāoguǒ ,轻柔 qīng róu de hēng le 口哨 kǒu shào .

Norma looked at the parcel and whistled softly through her teeth.

Nuó qún 发狂 fā kuáng de gǒu zài bǎo shí 可口 kěkǒu de 骨头 gǔtou .

Those mad at the dog eat three square meals a tasty bone.

Words with kǒu

Explore 25 words and sayings that include the Chinese character kǒu in their composition.

To complete this step you need to read and scroll down.

FrequencySimplifiedMeaningTraditional
kǒu mouth kǒu
出口 chūkǒu an exit出口 chūkǒu
人口 rénkǒu population人口 rénkǒu
伤口 shāng kǒu wound傷口
开口 kāi kǒu to open one's mouth開口
借口 jièkǒu excuse借口 jièkǒu
进口 jìnkǒu to import進口
口袋 kǒu dài pocket口袋 kǒu dài
口味 kǒuwèi flavor口味 kǒuwèi
门口 mén kǒu doorway門口
窗口 chuāng kǒu window窗口 chuāng kǒu
入口 rùkǒu entrance入口 rùkǒu
接口 jiē kǒu port接口 jiē kǒu
港口 gǎngkǒu port港口 gǎngkǒu
口音 kǒuyīn voice口音 kǒuyīn
口气 kǒuqì tone of voice口氣
路口 lù kǒu crossing路口 lù kǒu
一口 yī kǒu readily一口 yī kǒu
胃口 wèikǒu appetite胃口 wèikǒu
口径 kǒu jìng caliber口徑
口香糖 kǒu xiāng táng chewing gum口香糖 kǒu xiāng táng
胸口 xiōng kǒu pit of the stomach胸口 xiōng kǒu
口号 kǒu hào slogan口號
一口气 yī kǒu qì one breath一口氣
口水 kǒu shuǐ saliva口水 kǒu shuǐ

kǒu Decomposition & Compounds

To complete this step you need to read and scroll down.

kǒu Compounds

See all 3674 Chinese words that contain the character kǒu in their composition.

 • kǒu
  • zhī
   • , , ,
  • zhǐ
   • shí , zhí , zhī , , zhì , zhǐ , chì , jiào , zhǐ , zhī , zhǐ , niàn , 伿, , , , , ,
   • shù , , , , , , , , , ,
  • Hòu
   • hòu , gòu , gòu , hòu , gòu , Hòu , hóu , hòu , , , 缿, , gòu , ,
  • huí
   • bǐng
    • qiáng , , , qiáng , , , , qiáng , , , , qiáng
   • bǐng
    • , lǐn , lǐn , lǐn , , , ,
   • huái , huí , huí , huí , huái , huí , huí , huí , miàn , , , , ,
  • gào
   • zào
   • hào
    • hào
   • kào , , hào , jiào , gào , , , gào , , , , zào , gào , , , , , , , , , , , , , , gào , , ,
  • Zhōng
   • guì
   • chóng
    • Qiáng
     • jiàng , qiǎng , jiàng , jiǎng , qiáng , qiāng , , , , , ,
    • suī
    • lǎng
     • lǎng , ,
    • róng
     • ,
    • hóng
    • shī
    • zǎo
     • sāo , sāo , sào , sāo , xiǔ , , , , sāo , , sāo ,
    • shǔ
     • zhuó , chù , zhú , , chuò , chù , zhú , juān , shú , , , , , zhuó , zhú , , , , zhuó
    • qiáng
     • qiǎng
    • chī
     • chī , chī , zhì
     • , ,
    • jiǎn
    • chóng
     • chài
    • dàn , , chǔn , chù , , shé , fēng , mán , zhū , , zhī , xiā , zhú , luó , , dié , biān , , , , yíng , xiè , , láng , shí , zhāng , , páng , , wén , , xiē , jiǎn , yíng , , zhì , , , , fēi , cán , , é , quán , qīng , tíng , , shuài , zhē ,
    • zhà , mǎng , , chán , zhù , táng , chú , tuì , chán , zhé , dǒu , zhuó , , yǐn , qiū , huáng , bàng , pán , , měng , mǎn , áo , , yóu , , wān , gōng , yán , huí , yuán , xiā , róng , háo , yǒng , , shèn , shì , , lóu , , Láng , nǎn , jiāo , , kuí , máo , háo , zhé , qiú , náo
    • , hān , , , qiāng , huò , guō , huáng , , , , , yòu , , , , ruì , měng , , , dīng , gān , huī , méng , , chài , , qiān , wén , , yuán , fén , rán , jiè , , xiǎn , yóu , chí , , rán , zhá , , xián , diāo , , rán , líng , yíng , chēng , móu
    • , yáng , liè , , kuò , , jié , wǎng , qióng , jiá , , xīng , shāo , , yuān , Dàn , , , tiáo , liǎng , guǒ , , , wǎng , , , tíng , mào , mián , , yǎn , wēi , yuán , qiú , máo , , dài , chūn , jiāng , wēng , sōu , hàn , qín , táng , , , nài , míng , téng , cāng
    • cáo , chī , piāo , zhōng , yǐn , zhè , xiāo , xiàng , péng , jiǎo , liáo , , jué , huì , jiāo , shàn , xún , dāng , shàn , , , shè , luǒ , lián , zhú , zhuó , , , miè , fán , , zhū , , shàng , , quán , , jié , mǐn , sāo , , , , , , , , , ,
    • , , , , , xiàng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , jiá
    • tuì , , , , , , , , , , jié , , , , , , , , , , , , , , , bàng , , , , , , , , , , , , , , , , , shí , , , , , wèi , ,
    • , shī , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , yíng , , , , , , , , , , , , , , , lóu
    • , , , , , guō , , , mǎn , , , , , , , , , , , , , , , , , , chán , náo , , , , , , , , , , , , yíng , , , xuān , , xiē , mǎng , , , róng ,
    • , , , , , , , , xiāo , , , , , , , , cán , , , mán , , , , , , mǐn
   • zhòng
    • ,
   • chōng
    • shǔ
    • , , , , , , , , , ,
   • guì
     • wěi , ,
     • ,
    • kuì
     • guì , ,
    • kuì , guì , guī , , tuí , , , , , , , , , , , kuì , , kuì , , kuì , , , , kuì
   • zhǒng , Zhōng , chōng , zhōng , zhǒng , zhōng , zhōng , zhòng , chōng , , chōng , , , , , , , , ,
  • gǎn
  • 西
   • shài
   • yǒu
    • qiú
     • zūn
      • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
     • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
    • jiào
    • xìn
    • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
    • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
   • yīn
    • yān , yān , yīn , yīn , juàn , yīn , , , , , ,
   • , qiàn , , , , , shěn , , ,
   • , , , , , , , , , chì , , , , , , , , , , , , ,
  • míng
   • míng , mǐng , míng , míng , míng , míng , , ,
  • tóng
   • dòng
   • xìn
   • xìng
    • xìng
   • xìn
   • tǒng , tóng , tóng , tóng , dòng , dòng , dòng , dòng , , dòng , dòng , tóng , cuàn , tōng , tóng , tóng , tóng , , , , , , , , , , , , , tóng , ,
  • Gāo
   • hāo
    • gǎo , hāo , gǎo
   • gǎo
    • hào
   • gǎo , qiāo , 稿 gǎo , gāo , gǎo , gǎo , kào , sōng , gǎo , xiāo , gǎo , gāo , , què , gǎo , kǎo , què , gǎo , xiāo , láo , sào , , , , , , , , ,
  • Jiā
  • huò
   • guó
    • , guó , , guāi , , , , guó , , guō
   • , huò , , , , , , , , guó , guó , , , , , , , ,
  • yuán
  • zǒng
   • cōng , zǒng ,
    • , ,
    • , zhā ,
   • yǎn
    • án , ān , yǎn , yǎn , ēng , ,
    • , yān , shè , , , , ,
   • gěi , , , shí , qià , , , qià , , gěi , , kān , kān , shǐ , , , , xiá , , jiá , jiá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , huō , , , , , , , , 鴿
  • háo
   • xiāo , xiāo , hào , , xiāo
  • Guān
   • guǎn
   • guǎn , guān , guān , jiān , guàn , guǎn , guǎn , wǎn , huàn , , , , , , , , , guǎn
  • Qiáng
   • jiàng , qiǎng , jiàng , jiǎng , qiáng , qiāng , , , , , ,
  • xiōng
   • jìng
   • Dǎng
    • tǎng , dǎng , , tǎng
   • Duì
    • shuì , tuō , shuì , yuè , yuè , ruì , tuì , zhuō , , ruì , yuè , , , , , , , ,
   • duì
    • shuì , duó , zhuó , tuì , , yuè , , , , shuì , tuō , tuì , , shuō , ruì , yuè ,
   • kuàng , Zhù , kuàng , zhù , huǎng , kuàng , yǎn , , , , , , , ,
  • pǐn
   • zào
    • zǎo
    • cāo , zào , zào , zào , sāo , cǎo , shū , zǎo , qiāo , zào , sào , , , , , , qiāo , , , ,
   • líng
    • líng , ,
   • yán
   • niè , yán , běn , , zào , yán , , , bǎn
  • liàng
   • liàng , ,
  • Tái
   • zhì
    • ,
   • shǐ , tāi , tái , tái , tái , , dài , dài , , chī , , , tái , hāi , dài , shǐ , tái , tái , , , , dài , tái , dài , tái , , , , , , , , 紿, , , , , , , , tái , , , ,
  • lìng
  • fǒu
   • , , , , , ,
   • , , , , , , ,
  • wèi
  • Shù
    • , , , , , , ,
   • chì
    • zhěng , nèn , , , , ,
   • shuò
    • sòu , ,
   • lài
    • , lài , , lǎn , , lài , , , lài , lài ,
   • , , sǒng , , sǒng , , , , , shū , , chì , , , , , , , , , , , , ,
  • wéi
   • ,
   • jiǎn
    • qiān
   • gēn , páo , tiào , zōng , dǎo , , , , zhuō , , cǎi , yuè , dūn , guì , , kuà , diē , zào , zhǐ , bèng , jiāo , huái , cèng , jiàn , qiāo , , bié , chuài , tái , , , dēng , chuò , , , róu , lìn , zhǒng , duò , jué , 蹿 cuān , diǎn , , chóu , chú , duó , , shān , pán , niè
   • dǔn , liáng , qiāng , zhuǎi , tāng , , , , , , cuō , zhí , zhí , zhú , tuó , , yǒng , , chí , , chú , liù , kuǐ , qiāo , , yuè , , bào , , jué , , jiǎn , 趿, , , tuò , , jiā , dié , , , , , , , , , jiá , ,
   • , , , , shū , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , tuí , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 跿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , 踿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , tiáo , , , , , , , , , , , , 調, , , , , , , ,
    • , , , , , ,
     • ,
    • , , , , , , , , ,
    • ,
    • , ,
   • , , Jiā , , , , , , , , , , , , , , jié , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , ,
    • , , , , , , , , , ,
    • , ,
   • , ,
     • , , , , , , , , ,
    • ,
   • , gǒu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 豿, , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , ,
    • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • suī
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • ,
    • ,
   • chún , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , shàn , , , , , , , , , , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , ,
   • , , hǎi , ,
   • , , háo , , , , ,
    • , , diǎn
    • ,
    • , , , , ,
   • , , zhàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , rán , , , dié , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , táng , , , táng , , , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , ,
    • ,
   • qún , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 谿, , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , ,
   • hēng , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , diāo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , ,
    • , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , kuò , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • jiù
    • , , , , ,
    • , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , ,
   • , ,
   • , ,
   • , , , , , , , , , , chéng , , , , , , , , ,
   • , ,
   • 嬿, , , , , , ,
   • , , , , tíng , , , ,
   • , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , 峿, , , , , , , , , , , , ,
   • , , ,
   • ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鷿, ,
   • ,
    • , , , ,
     • , , ,
     • 蹿 cuān , ,
    • , ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , 翿, , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • 使
   • ,
   • , , , , ,
    • , , , ,
     • , ,
    • , ,
   • , , , , , , , , , ,
   • , ,
   • , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , ,
   • ,
   • , , , , , , , , , , ,
   • ,
   • , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , pēi , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , ,
   • , , , , , , , , 箿, 諿, ,
    • ,
   • , , , , , , , , , 崿, , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , yuān , , , , , , , , , , , ,
   • róng
    • ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , yíng , , , ,
   • ,
    • , ,
   • , , luǒ , ,
   • , , , , , 麿, , , , ,
    • , , , , , jiǎo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , 樿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , chán , , , ,
   • , , xún , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , ā , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • ā , , , hēng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , zhǔ , , , zào , , , tàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , sòu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , chī , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , hāi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , xiāo
  • , , , , , , , , , , , , shěn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , án , , , , , , , , liàng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , zǔn , , , , , , , , , , , , , hāo , , , ,
  • , , , , chài , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , ǒu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top