Pronunciation

xiǎo

To complete this step you need to listen to the audio pronunciation of the word once.

xiǎo Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 5 English Translations of the word xiǎo .

To complete this step you need to read and scroll down.

Pīnyīn Pronunciation
xiǎo | xiao3
English translation
small
tiny
few
young
small, tiny, insignificant

Learn the Chinese word xiǎo in 8 easy steps:

1
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the first learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
2
Unlocks in 48h after completing the first learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
3
Unlocks in 7 days after completing the second learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

About xiǎo

Read some general information about the Chinese word xiǎo .

To complete this step you need to read and scroll down..

Number of strokes

3

Radical frequency

41

Traditional form

xiǎo

Contains the radical

xiǎo

Part of speech

Adjective / 形容词 xíng róng cí Xíngróng cí

Learning hint

Dividing  by a line  jué

Etymology of xiǎo

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word xiǎo .

To complete this step you need to read and scroll down..

Type

ideographic

Positional decomposition

亅八

Explanation

Pictograph of three small dots, representing grains of sand or rice, to convey the meaning "small".

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word xiǎo .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

To complete this step you need to write the word once.

Spread the word

Example sentences using xiǎo

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word xiǎo in different contexts.

To complete this step you need to listen to each of the five Chinese sentences at least once. and scroll down.

对于 duìyú zhè zhǒng xiǎo de 车子 chē zi 来说, zhè 刹车 shāchē yāo suàn hěn hǎo le .

For a car of this size the lock is excellent.

hǎo de 宽阔 kuān kuò 道路 dào lù 渐渐 jiàn jiàn 变窄, Chéng le tiáo 崎岖 qí qū 不平 bù píng de 小径 xiǎo jìng .

The wide paved road degenerated into a narrow bumpy track.

de 小提琴 xiǎo tí qín , shì zhǐ 中提琴 zhōng tí qín , 的确 díquè hěn hǎo .

She plays the violin, I mean the viola, really well.

一下子 yī xià zi jiù ài shǎng le 这个 zhè ge hǎo 小伙子 xiǎohuǒzi .

She took the good fellow to her heart immediately.

qǐng zài 离开 líkāi 之前 zhī qián 这些 zhè xiē 小册子 xiǎo cè zi 发给 fā gěi 他们 tā men hǎo ?

Distribute these pamphlets among them before you leave, will you?

Words with xiǎo

Explore 24 words and sayings that include the Chinese character xiǎo in their composition.

To complete this step you need to read and scroll down.

FrequencySimplifiedMeaningTraditional
xiǎo small xiǎo
小时 xiǎoshí hour小時
小姐 xiǎojie miss小姐 xiǎojie
小心 xiǎoxīn to be careful小心 xiǎoxīn
小子 xiǎo zǐ (coll.) boy小子 xiǎo zǐ
小孩 xiǎo hái child小孩 xiǎo hái
小组 xiǎo zǔ group小組
小说 xiǎoshuō novel小說
大小 dà xiǎo dimension大小 dà xiǎo
小学 xiǎo xué elementary school小學
小区 xiǎo qū neighborhood小區
小伙子 xiǎohuǒzi young man小伙子 xiǎohuǒzi
小时候 xiǎo shí hou in one's childhood小時候
小小 xiǎo xiǎo very small小小 xiǎo xiǎo
从小 cóng xiǎo from childhood從小
小朋友 xiǎo péng yǒu child小朋友 xiǎo péng yǒu
小型 xiǎo xíng small scale小型 xiǎo xíng
小偷 xiǎo tōu thief小偷 xiǎo tōu
小孩子 xiǎo hái zi child小孩子 xiǎo hái zi
中小企业 zhōng xiǎo qǐ yè small and medium enterprise中小企業
邓小平 Dèng Xiǎo píng Deng Xiaoping (1904-1997), Chinese communist leader, de facto leader of PRC 1978-1990 and creator of "socialism with Chinese characteristics"鄧小平
小丑 xiǎo chǒu clown小丑 xiǎo chǒu
缩小 suō xiǎo to reduce縮小
小事 xiǎo shì trifle小事 xiǎo shì

xiǎo Decomposition & Compounds

To complete this step you need to read and scroll down.

xiǎo Compounds

See all 1144 Chinese words that contain the character xiǎo in their composition.

 • xiǎo
  • jiào
  • dāng
   • dàng , dǎng , dāng , dāng , dāng , dāng , dàng
  • Cháng
   • cháng , , ,
  • xué
  • ěr
  • shǎo
   • Shā
    • shā , shā , shā , suō , shā , , , xx , suō , shā , , , , , , , 髿,
   • shěng
    • , ,
   • liè
   • chāo
   • qiāo
    • jié , ,
   • bīn
    • bīn , pín , pīn , , , pín , bìn , bīn , bìn , bīn , , , bīn , , , , , , bìn , bìn
   • miǎo
   • suì
    • huì , wèi , huì , guì , , huì , , , , huì ,
   • miào , miǎo , chǎo , chǎo , shā , chāo , shā , miǎo , chāo , , chāo , shā , , , , , , , shā , , , , ,
  • Xīng
  • yuán
   • yuàn , yuán , yuán , yuán , yuán , yuán , , , , , , , , ,
  • guāng
   • huǎng
    • huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , , ,
   • 耀 yào , huī , huǎng , guāng , guāng , , gōng , huǎng , guāng , guāng , guāng , huǎng , kuàng , guāng , , , , , , , , , huī , , , ,
  • shì
   • piào
    • piāo
     • piāo
    • piāo , biāo , piáo , piāo , piáo , piǎo , piāo , biāo , piào , piào , biāo , biāo , biāo , piāo , biǎo , biāo , biào , , , , , , , biāo , , , piāo , , , , biāo , , , , biào
   • jīn
    • jīn , jìn , , , 澿,
   • wèi
    • wèi , , , wèi , wèi , , ,
   • Zōng
    • Chóng
    • zōng , zōng , zèng , zōng , zòng , cóng , cóng , cóng , cóng , zōng , , , , , , , , zōng , zōng , , , , , , ,
   • nài
    • nài , , nǎi , nài
    • chá
    • cài
     • , ,
    • chì , , zhài , , cài , , , , , ,
   • bǐng
   • nài
    • , 渿,
   • suàn
    • ,
   • biāo , , kuǎn , suì , , , , zhī , , , , , zuò , , , , zhēn , yǒng , , ráng , yǐng , lóng , , , , , , , 祿, , chán , , dǎo , shì ,
  • cháng
   • cháng , 鲿 cháng
  • Shàng
   • táng
    • táng , táng , chēng , tāng , tāng , táng , táng , tāng , , , , , , , , ,
   • zhǎng
    • chēng , chēng , , ,
   • dǎng
   • shǎng
    • cháng , ,
    • chēng , chēng
   • dāng
    • dàng , dāng , dǎng , , dāng , , dǎng , dàng , , , , dāng , , dāng , dāng ,
   • shǎng , tǎng , tāng , tǎng , shang , cháng , cháng , shàng , , chǎng , shàng , tǎng , cháng , shǎng , , , , , , , , , , tāng , , , ,
  • jiān
  • Dǎng
   • tǎng , dǎng , , tǎng
  • Jīng
   • jiù
    • jiù , , jiù , , ,
   • Jǐng
    • yǐng , jǐng , jǐng , jǐng , , , , ,
   • hào
   • jīng , liàng , Liáng , qióng , jīng , lüè , liàng , jīng , liáng , jìng , qíng , jiàng , liáng , liáng , jīng , qíng , , , , , , , liàng , liáng , , , jiù
  • Sūn
  • Xiāo
   • shāo
    • shào ,
   • xiāo
   • xiè
   • xiāo , xiāo , qiāo , shào , xiāo , xiāo , qiào , xiāo , shāo , xiāo , shāo , qiào , qiào , xiāo , zhào , shāo , shāo , shāo , shāo , shuò , xiāo , shāo , shāo , qiào , shāo , xiāo , , , , , , , , qiào , , , , , ,
  • shé
  • táng
   • , ,
  • ěr
    • sūn
     • xùn , sūn , , sūn ,
    • yáo
     • ,
    • xiàn , xuán , dào , yáo , gǔn , , , ,
   • Suǒ
    • suō , suǒ ,
    • , , , , , , , , , ,
   • lěi
    • luó , luó , luò , léi , lěi , luò , luǒ , lěi , léi , léi , , , , , luó
   • fán
   • yíng
   • zuǎn
   • 綿 mián
    • , ,
   • hóng
   • yuē
    • , ,
   • jié
    • , jié ,
    • , ,
   • téng
   • zhòu
   • fēn
   • zhōng
   • jué
    • juē
    • , , lèi
    • wān
    • liàn
    • luán
    • luán
     • luán , ,
    • luán
    • xiǎn
    • , , , luán , 孿 luán , luán , , , , , , mán , biàn , luán , luán
   • juàn
    • juàn
   • wéi
    • luō
     • luó
      • luo
     • luó , luò , luó , luō , , , , , luó , luó ,
    • wéi
   • huǎn
   • yíng
    • ,
   • màn
   • jiǎn
   • lèi
    • lěi , léi , , ,
   • jǐn , wěn , liàn , gěi , bǎng , wén , , , biān , , xián , jǐn , gǎo , , wǎng , jīng , luò , suō , 乿 zhì , jiǔ , , fóu , , jīn , zhì , tuó , zhěn , shī , jīng , rèn , guà , kuàng , , gēng , bǐng , , lěi , huì , zhí , , miǎn , 絿 qiú , , qīn , , tīng , , jiǒng , féng ,
   • , , , , cuì , jié , zōu , , ruí , , , zǒng , , , xiè , gēng , zǒng , , yuán , zǒng , , shéng , pán , tāo , zài , zòng , cài , , , 縿 shān , , qiǎng , xiān , , suì , , fān , ruǐ , huà , , , , , zuǎn , xiān , , , luò , ,
   • , , jiū , 糿, , , , , wán , rèn , , , , niǔ , , shū , chún , , , shā , , zhǐ , , yún , , fǎng , , , , , , , , , , , , shēn , , , , , , shào , gàn , , , 紿, chù ,
   • , bàn , , , , , , háng , , jié , , , , , , tāo , , jiǎo , , , xuàn , , , , róng , , , , , tǒng , jiàng , , , , , , , tǒng , , , , , , , , , , suí , ,
   • , , , zōng , , , , , , chóu , quǎn , , , , , , shòu , , , gāng , , zhuì , cǎi , , lún , liǔ , , zhàn , , chuò , , , , gǔn , , , , fēi , , , , , , jiān , , xiàn , , duàn , ,
   • , , yuán , , , , miǎn , , , wěi , , miǎo , , , , , , , zhì , , , , 緿, , , , , jìn , , , , , , , , , , , yūn , , , , , , , , , , tāo ,
   • , fèng , , , zòng , , , qiàn , , , , piāo , , , zǒng , , , , běng , , móu , , , , , , , zēng , , zhī , shàn , , , liáo , , , rào , , xiù , , , , , , shéng , huì , , , huán , qiāo
   • , , jiǎo , , , , , , , , bīn , qiǎn , 繿, , , , , xié , , , , chán , , chán , yīng , cái , xiān , , , lǎn , , , biàn ,
  • suǒ
  • qiān
  • xx
  • shū
   • shū
    • shū
    • , jiāo , , chù , , shū , , , , , , ,
    • , , , miè , , , , , , ,
   • , ,
  • xiàn
  • jué
   • , nié ,
  • liào
   • liáo
    • liáo , , ,
   • liáo , lǎo , liāo , liǎo , liáo , liào , liáo , liáo , liáo , liáo , liáo , liǎo , liáo , liáo , liāo , lǎo , , , , , , liáo , , , liáo , liáo , liào , ,
  • liú
   • dān
    • dàn , zhàn , ,
   • cháo , shòu
   • , ,
  • Yìng , , chén , , , láo , yán , yíng , , shàng , , róng , yīng , , yíng , hòu , xué , liáo , hóng , , , suǒ , , , jié , , xué , , , , , suǒ , , , suǒ , , zhāi
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top