Pronunciation

rén

To complete this step you need to listen to the audio pronunciation of the word once.

rén Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 6 English Translations of the word rén .

To complete this step you need to read and scroll down.

Pīnyīn Pronunciation
rén | ren2
English translation
man
person
people
CL:
>[gè], wèi [wèi]
man, person; people

Learn the Chinese word rén in 8 easy steps:

1
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the first learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
2
Unlocks in 48h after completing the first learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
3
Unlocks in 7 days after completing the second learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

About rén

Read some general information about the Chinese word rén .

To complete this step you need to read and scroll down..

Number of strokes

2

Radical frequency

794

Traditional form

rén

Contains the radical

rén

Part of speech

Noun / 名词 míng cí Míngcí

Learning hint

The legs of a human being

Etymology of rén

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word rén .

To complete this step you need to read and scroll down..

Type

pictographic

Positional decomposition

Explanation

Pictograph of the side view of a person.

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word rén .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

To complete this step you need to write the word once.

Spread the word

Example sentences using rén

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word rén in different contexts.

To complete this step you need to listen to each of the five Chinese sentences at least once. and scroll down.

dào huì 人数 rén shù 二百 guà líng ér .

Two hundred odd were present at the meeting.

他们 tā men cuàn Guò 边界 biānjiè shǎng de 村镇 cūn zhèn , 剥人头皮 tóu pí ,一家 yī jiā 一家人 yī jiā rén 杀死 shā sǐ .

Slipping past the frontier towns, they were scalping and killing whole families.

rén chī tài bǎo 听力 tīng lì huì 变差?

After eating too much, your hearing is less sharp.

有人 yǒu rén zài qiāo 窗子 chuāng zi .

Somebody is knocking on the window.

他们 tā men hǎo 壕沟 háo gōu ,等候 děnghòu 敌人 dírén 进攻 jìngōng .

They dug in and waited for the enemy's attack.

Words with rén

Explore 25 words and sayings that include the Chinese character rén in their composition.

To complete this step you need to read and scroll down.

FrequencySimplifiedMeaningTraditional
rén man rén
女人 nǚ rén woman女人 nǚ rén
别人 biéren others別人
男人 nán rén a man男人 nán rén
有人 yǒu rén someone有人 yǒu rén
人员 rényuán staff人員
人们 rén men people人們
人民 rén mín the people人民 rén mín
个人 gèrén individual個人
人生 rénshēng life (one's time on earth)人生 rénshēng
一个人 yī gè rén alone (without company)一個人
人类 rénlèi humanity人類
人士 rénshì person人士 rénshì
病人 bìng rén sick person病人 bìng rén
夫人 fūren lady夫人 fūren
人物 rénwù person人物 rénwù
人才 réncái talent人才 réncái
家人 jiā rén household家人 jiā rén
负责人 fù zé rén person in charge負責人
人家 rénjiā household人家 rénjiā
敌人 dírén enemy敵人
人民币 rénmínbì Renminbi (RMB)人民幣
工人 gōngrén worker工人 gōngrén
大人 dà ren adult大人 dà ren
老人 lǎo rén the elderly老人 lǎo rén

rén Decomposition & Compounds

To complete this step you need to read and scroll down.

rén Compounds

See all 2770 Chinese words that contain the character rén in their composition.

 • rén
  • huì
  • zòng
    • shì
     • shì , shì ,
    • , , , , , , ,
    • cuì
    • zuì , suì , cuì , cuì , cuì , cuì , , cuì , cuì , cuì , , zuó , zuì , zuó , cuì , suì , cuì , suì , suì , , , , , , , , , , ,
   • lái
     • Tái
    • lài , lái , lái , , Lái , lái , lái , , , , , lái , , , jiā , lái , xiá , , , lài , , , , , jiá , lái , , lài , , , , , ,
   • jiā
     • qiáng , , , qiáng , , , , qiáng , , , , qiáng
    • mài
     • , miàn , miàn , pào , , , móu , , , , , , , , , , miàn , ,
    • xiá , xié , jiá , , , xiá , xiá , , , jiá , , , jiá , jiá ,
   • xiān
    • chèn , xiān ,
   • zòng , cōng , zòng , cōng
  • duì
  • Zuò
   • zuò
   • cuò
    • cuò
   • cuò , cuò , cuó , cuó , cuò , zuò , cuǒ , zhuā , , , , ,
  • Jīn
   • yín
   • qīn
   • diào
   • qián
   • zhōng
   • yíng
   • jiàn , , , gǎo , zuān , áo , tiě , cuò , zhēn , zàn , tài , niè , xiù , chāo , gāng , fēng , ào , niè , , xuàn , xiāo , , míng , xīn , dùn , dìng , qiè , niǔ , , liàn , gōu , , qiān , jūn , jìn , yín , yín , gàn , yíng , , nǎi , , , gāng , , , , qiān , ,
   • jué , , duó , zhí , zhēn , , , chú , , yāng , , , , kuàng , , běi , , bǐng , móu , qióng , tiě , jūn , , guāng , qián , luán , , kēng , , méi , yún , , , , , cuān , zhì , , hán , ruì , zhù , , wǎn , , , , , , liàn ,
   • huā , nài , , , wéi , cōng , móu , , , duān , xuān , , xiá , suǒ , liú , nòu , , , huǎng , zhèn , , , , juān , xx , suǒ , , fēng , cōng , huì , , sǎn , , , jiǎn , tiě , , huì , jiàn , , , , héng , , , , jiān , , shǔ ,
   • , , , , , , , , jīn , , , , , zhāo , dīng , , , , , , , , , kòu , chuàn , , fán , , , , , , , chāi , , , , qiān , , , , , , , , , , tǒu , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , gài , , , , , , , , , , , , , , líng , , , , , , , , , , yóu , diàn , jiǎ , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , qián , , , mǎo , , yuè , , , , , gōu , , , , , , , , , , , , jiǎo , , , , , , , , chòng , , tóng , , , , , ,
   • , , , , , , quán , , zhū , , , diào , xián , , , , , , , , , ǎn , , , , kào , , , hàn , ruì , , , xiù , , , , hòng , , , , láng , , xīn , bèi , , , dìng , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , chú , zèng , , , , máng , , , , , gào , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • zhuī , , ā , , kūn , , , chuí , , zhēng , , , , , , , , jǐn , , máo , , , , , cuò , , , měng , biǎo , , , , , , , , , xiān , , , , , , , guō , , , , ,
   • , , , , , , , duàn , , , , , , , , , , , , , , , qiāo , , , , , , jiàn , , , , , , , , , , , měi , , , , , , bàng , , , ,
   • róng , , suǒ , , , , , , , , , , , , , liú , kǎi , , shā , , , zhèn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , liàn , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , chǎn , jìng , biāo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • liào , , , , , , , zhōng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , lián , , , zhuó , , , , , , , dāng , , bèi , , , , , zhù , , , , , huò ,
   • , , , , jiàn , jiàn , , chǎ , , , , , , , , , , , shuò , , biāo , , , , , , , , lán , , yào , , xiāng , jiàn , , cáng , , , , , luó , luán , záo , , , , ,
  • nèi
  • Bèi
  • cān
   • cǎn , shèn , càn , chěn , shèn , shēn , sǎn , sēn , sān , cān , cǎn , ,
  • jiè
   • jiè
    • ,
   • jià , yǎng , jiē , , jiè , jiè , jiè , xiè , jiè , jiè , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Zhòng
  • shí
   • cān
   • shì
   • ěr , tāo , xiǎng , bǐng , tiè , yàn , něi , , cān , sūn , yǐn , fàn , , hài , tiǎn , tóng , , juàn , , zhuì , tán , , è , nuǎn , hún , huì , , , táng , , chì , , yōng , , fēn , cān , cān , , shí , , , , , , tún , rèn , , chì , fàn ,
   • yǐn , , , , , , , , , , bǎo , , , jiǎo , , bǐng , , xiǎng , le , , , è , , jùn , , , , yáo , hún , , , jiàn , xiàn , , , , , guǎn , , , , , , wèi , , , , , ,
   • , liú , 餿 sōu , , , , , mán , , xiū , jǐn , sǎn , kuì , zhuàn , , , , ráo , , , xiǎng , , , yàn , , chán , , , , náng
  • hàn
  • chá
   • chá , ,
   • Róng
    • róng , róng , róng , róng , róng , róng , yóng , , , , , , , , , róng
   • què
   • , , huō , , , , , hān , , , , , , , , , , , , , , , , 谿, , , , , lóng , , ,
  • shě
   • shá , Shū , shē , shá , shě , , , , shè ,
  • cāng
  • qiú
   • wēn
   • wēn , qiú , , wēn , , , , yùn , , wēn , , yūn , , yūn , , , , , , wēn , yùn , , , , ,
  • lún
  • qín
  • hài
   • gāi , hái , , , , hái , hài , , , hài , gāi , , gāi , gāi , kài , hǎi , gāi , gāi , gāi , , , , , , , , , , gāi , , gāi , , , , , hài
  • tiǎn
  • tǔn
    • , , , ,
   • shǔ
    • nián , chī , ,
  • rén
    • tān
   • zài
   • dàn
   • zuò
    • zuó , ,
   • Bǎo
    • bǎo , bāo , bāo , bǎo , bǎo , bǎo , , , , ,
   • Rèn
    • píng , lìn , rěn , nèn , rèn , rèn , , , , , , , lìn , ,
   • wèi
   • dài
    • dài
    • dài , dài , dài , dài , dài , jiàn , dài , , , , , ,
   • 便 biàn
   • huā
    • Huā
     • huā , , , , , ,
    • Huá
    • huò , xuē , é , é , é , , , , é , huò , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • cún
    • jiàn
    • jiàn , jiàn , jiàn , , , , ,
   • Xiū
    • xiū , xiū , qiū , xiāo , xiū , xiū , xiū , xiū , , , , , xiū
   • réng
    • rèng
   • qīn
    • , ,
   • bèi
   • shēn
    • , , , , , , ,
   • rén
   • xiān
   • jùn
    • , , , , , , ,
   • hóu
    • hòu , hóu , hóu , hòu , hóu , hóu , hóu , hóu , gōu , hòu , , hóu , 帿, , , ,
   • yōu
    • Xiū
     • ,
    • yōu
    • xiū
     • xiǔ , , ,
    • yóu , xiǎo , shū , chóu , , , , tāo , ,
   • zhòng
    • ,
   • qiàn
    • qiàn , qiàn
   • kǎn
   • shì
   • yàn
   • bǎi
    • 宿
     • suō , xu , suō , , suō , ,
    • , yīng
   • lún
   • men , shén , zuò , xiàng , hòu , xìn , zhù , huǒ , jiàn , , shāng , tíng , 使 shǐ , fèn , chuán , jiǎ , dǎo , tōu , liǎ , jià , jǐn , lún , shǎ , zhí , , gōng , , jiè , bàn , yōu , ǒu , jiàn , , , , , é , wěi , , ào , , zhēn , pèi , , jiā , Qiú , piān , Yǎng , wěi , qīng
   • cháng , 亿, 仿 fǎng , lǎo , yòu , , , xiá , zhài , Chǔ , yòng , zuǒ , jiāng , juàn , cuī , , zhàng , , zhí , , , shì , , , jiā , , liáo , , zhū , , , , qiào , chǐ , líng , sēng , bàng , nóng , jiǎo , ǎn , lěi , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , kuài , , , , , , , , , , , xiá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , cāng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , gāi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , cuì , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , fèn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 伿, , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , 俿, 倀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , shá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • hàn , , , , , hān , hán , , , , , , , , ,
     • , , , , ,
     • ,
      • , ,
    • tān , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
     • , ,
     • , , , , , ,
     • , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鴿
    • líng
     • , ,
    • lǐng , , , , , , , líng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , líng , , , , 魿, ,
     • , ,
     • ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • tōu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • shē , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , ,
    • lún
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
    • , , , , , , , jiàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , 繿, , , jiàn
   • , , ,
    • , , , , , , , ,
   • , ,
    • , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 賿, , ,
      • , , , , , , ,
      • ,
      • ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , 縿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , ,
   • , , , , , , , , , , , , ,
   • ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , ,
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top