Pronunciation

To complete this step you need to listen to the audio pronunciation of the word once.

Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 13 English Translations of the word .

To complete this step you need to read and scroll down.

Pīnyīn Pronunciation
yī | yi1
English translation
one
1
single
a (article)
as soon as
entire
whole
all
throughout
"one" radical in Chinese characters (Kangxi radical 1)
one; a, an; alone

Learn the Chinese word in 8 easy steps:

1
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the first learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
2
Unlocks in 48h after completing the first learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
3
Unlocks in 7 days after completing the second learning phase.
Start completing the learning steps to receive the bonus.
You have completed 4/7 steps. Keep going!
Congratulations! You have completed the second learning sequence for this character.
0
Temple Coins Received
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

About

Read some general information about the Chinese word .

To complete this step you need to read and scroll down..

Number of strokes

1

Radical frequency

42

Traditional form

Contains the radical

Part of speech

Numeral / 数词 shù cí Shù cí

Learning hint

Represents heaven ( tiān ), earth ( dàn ), or the number 1

Etymology of

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word .

To complete this step you need to read and scroll down..

Type

ideographic

Positional decomposition

Explanation

A single horizontal stroke, representing the number one.

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

To complete this step you need to write the word once.

Spread the word

Example sentences using

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word in different contexts.

To complete this step you need to listen to each of the five Chinese sentences at least once. and scroll down.

水手 shuǐ shǒu men 知道 zhīdào 怎样 zěn yàng tiáo shéng 利落 lì luo de chán hǎo .

Sailors know how to wind up a long rope neatly.

发现 fāxiàn xiàng 平日 píng rì 一样 yīyàng zài 花园 huā yuán zuò zhāo hǎo mèng .

I found him in the garden, dreaming away as usual.

zài 进城 jìn chéng shí 提醒 tíxǐng zài mǎi guàn 喷发 pēn fā 定型 dìng xíng , hǎo ?

Remind me to buy another hairspray when I'm in town, would you?

也许 yěxǔ men de 工作 gōngzuò 还是 háishi duì huàn 一下 yīxià hǎo , gēng yǒu 经验 jīngyàn .

Perhaps you and I had better change over; you are more experienced.

de 客人 kèrén dào jiù qǐng lǐng jìn lái hǎo ?

When my visitor arrives, see him in, will you?

Words with

Explore 24 words and sayings that include the Chinese character in their composition.

To complete this step you need to read and scroll down.

FrequencySimplifiedMeaningTraditional
one
一起 yīqǐ together一起 yīqǐ
一些 yī xiē some一些 yī xiē
一定 yīdìng surely一定 yīdìng
一直 yīzhí always一直 yīzhí
一样 yīyàng same一樣
一下 yīxià one time一下 yīxià
一切 yīqiè every一切 yīqiè
一般 yībān same一般 yībān
进一步 jìn yī bù one step further進一步
一个人 yī gè rén alone (without company)一個人
一点 yī diǎn a bit一點
第一 dìyī first第一 dìyī
之一 zhī yī one of (sth)之一 zhī yī
统一 tǒngyī to unify統一
第一次 dì yī cì first第一次 dì yī cì
一边 yībiān one side一邊
一旦 yīdàn if一旦 yīdàn
一半 yī bàn half一半 yī bàn
一致 yīzhì unanimous一致 yīzhì
一生 yī shēng all one's life一生 yī shēng
唯一 wéiyī only唯一 wéiyī
一会儿 yīhuìr a moment一會兒
一部分 yī bù fen portion一部分 yī bù fen

Decomposition & Compounds

To complete this step you need to read and scroll down.

Compounds

See all 2683 Chinese words that contain the character in their composition.

  • zài
  • lái
  • shēng
   • xīng
    • xǐng , xīng , xīng , xīng , děng , qíng , , , , , , ,
   • Lóng
    • 窿 lóng , lóng , , , ,
   • chǎn
   • xìng , shèng , xìng , shēng , shēng , shēng , jīng , , xīng , shēng , shēn , chǎn , shěng , shēng , , , , , , , , , , ruí , , , , , ,
  • xià
   • , xiā , , xx , xx , , , , nòng , , , , , , , ,
  • tiān
   • Guān
    • sòng
     • xx ,
    • juǎn
     • juān , juàn , quán , quǎn , quán , quān , quán , juǎn , quán , , , , , , , , , quǎn , , , , ,
    • quán
    • Zhèng
    • juàn
     • ,
    • téng
     • téng ,
    • juǎn
     • quān , juǎn
    • téng
    • juàn
    • téng
    • juàn
    • téng
    • juàn
     • yìng , yàng , , , yǎng , ,
    • juàn
     • , , lèi
    • lián , téng , quàn , zhèn , , huàn , guān , chéng , quān , zhèn , téng , shèng , juàn , xiǎng , dài , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • zòu
    • , , , , , , , , , , ,
   • hào
   • guǐ
    • kuí , kuí , kuí , kuí , kuí , kuí , què , kuí , , , , , , ,
   • tūn , cán , wěng , xiān , , , , , ,
  • kāi
   • bìng
    • bīng
     • bǐng , píng , , , ,
    • píng
     • píng
    • bǐng , píng , pīn , bèng , pīn , pián , píng , bīng , bǐng , 軿 píng , bǐng , pián , bìng , , , , , , , pēng , , , , , , , , , , , bǐng , pián , 骿, ,
   • yán
    • yán
   • Xíng
    • xíng , xíng , xíng , , jīng , xíng
   • kāi
   • xíng , yán , jīng , xíng , qiān , qiān , , qiān , jiān , jiǎn , xíng , , , , , , , yán
  • Hòu
   • hòu , gòu , gòu , hòu , gòu , Hòu , hóu , hòu , , , 缿, , gòu , ,
  • zài
   • dài ,
  • qián
   • Jiǎn
    • jiǎn , ,
   • jiàn
   • jiān , qián , jiān , jiān , jiǎn , qián , jiān , , , , , , , zéi
  • gān
   • Píng
    • píng , píng , pēng , píng , pēng , píng , chèng , pēng , píng , píng , bēng , pēng , píng , píng , pēng , , , , píng , , , píng
   • xìng
      • ,
     • gāo , , , , , ,
    • bào
     • bāo
     • , , , , , , , , , , , ,
    • zhí
    • xìng , xìng , , xìng , xìng , , , ,
   • hàn
    • hàn , hàn , hàn , hàn , hàn , gān , hàn , , , , gān , , , gǎn , , gǎn , hàn
   • qiān
    • yán , yán , jiān , , , ,
   • bìng
    • píng , bìng
   • gàn
    • àn
     • , , ,
   • cóng
    • , ,
   • gàn
   • xuān
   • gǎn , jiān , hán , gān , gān , hǎn , kān , 竿 gān , hān , xuān , gǎn , , gān , jié , qiān , jiān , hàn , àn , gān , gān , gān , kàn , àn , hán , , hàn , jiān , hān , hàn , gàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • tóng
   • dòng
   • xìn
   • xìng
    • xìng
   • xìn
   • tǒng , tóng , tóng , tóng , dòng , dòng , dòng , dòng , , dòng , dòng , tóng , cuàn , tōng , tóng , tóng , tóng , , , , , , , , , , , , , tóng , ,
  • běn
   • , bèn , běn , , pēn , , , , , , , ,
  • huò
   • guó
    • , guó , , guāi , , , , guó , , guō
   • , huò , , , , , , , , guó , guó , , , , , , , ,
  • Sān
   • lán
   • jiāng
    • jiāng , jiāng , jiāng , jiāng , 橿 jiāng , jiāng , jīng , , jiàng , , , jiāng , jiāng
   • sān , , sān , èr , yàn ,
  • Xīng
   • guī
    • qián , jiàn , , ,
   • jiā
   • niǎn
   • guī
    • guī , , , , kuī ,
    • , zuǎn , , , , , ,
   • niǎn
   • , , , , , , , , , , , , , , , , guī , , , , , , ,
  • zhì
   • dào
    • dǎo , ,
   • Shì
    • , ,
    • ō , , , , , , , , , , ,
   • zhì
    • , zhì , ,
   • tái
    • tái , tái , tái , , , tái ,
   • zhì , zhí , zhì , zhēn , zhì , zhí , zhì , , dié , dié , zhí , dié , dié , dié , chì , zhì , zhì , zhì , , , , , , , , , , , , , , , , , , zhì , , ,
  • guāng
   • huǎng
    • huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , , ,
   • 耀 yào , huī , huǎng , guāng , guāng , , gōng , huǎng , guāng , guāng , guāng , huǎng , kuàng , guāng , , , , , , , , , huī , , , ,
  • shǒu
  • wèi
   • wèi
   • zhū
    • zhū , shū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , shū , zhòu , zhū , zhū , zhū , , zhū , , , , , zhū , , zhū , ,
   • lěi
    • ǒu
    • hào , gēng , , yún , nòu , , , , jiā , chú , lóu , jiǎng , pǎng , yōu , lěi , , , , , , , , huō , lào , , tāng , , , , , , , , , ,
   • mèi , mèi , mèi , mèi , mèi , , , , Tái , mèi , , , , , , , ,
  • Bǎi
   • bǎi
    • 宿
     • suō , xu , suō , , suō , ,
   • shì
   • , , bǎi kè , fēng , bǎi wǎ , bǎi , bǎi mǐ , , , , , , , ,
  • cún
   • jiàn
   • jiàn , jiàn , jiàn , , , , ,
   • , , , , , , , , , , ,
   • zhēn
    • zhèn , tián , shèn , zhěn , diān , zhì , chēn , diān , zhèn , diān , zhēn , zhěn , tián , diān , tián , zhěn , zhěn , , , , , , , , , zhèn , ,
   • , , , , , ,
  • huà
   • huà
   • , , bīn , , , , bào , , , , ,
  • dān
   • tóng
    • ,
   • tān , zhān , dān , huò , , , , , ,
   • , , , , , , , mèi , , , , , , , ,
  • Xià
  • guì
  • dàn
  • Dīng
  • miè
   • , , , , ,
  • Lóng
   • 窿 lóng , lóng , , , ,
  • nüè
  • kuī
   • kuā
     • huà
    • kuǎ , kuà , kuà , , kuà , , , , kuǎ , páo , kuā , 洿, , , , , , , , , kuā , , , , ,
   • è
    • chū , , shū , ,
   • , , , , , , , , ,
  • dǎi
   • liè
    • , liè , liè , liě , liè , liè , liè , , liè , liè , , , , , , , , , , ,
   • tiǎn
   • cán , shū , zhí , bìn , xùn , yāng , jiān , dài , , yǔn , liàn , shāng , dān , jiāng , , , , , piǎo , qíng , , hūn , , dié , , jìn , yín , , , 歿, , , , , , , , , cán , , yǔn , , chòu , shāng , , , , , dān ,
   • liàn , bìn , , , jiān , , , , ,
  • cáo
   • zāo , zāo , cáo , cáo , cáo , zāo , cáo , cáo , zāo , qiú , , , cáo , 褿, ,
  • yún
   • jūn
    • yún , yún
   • yùn , jūn , jūn , yún , yún , qǐn , , , , , , , , ,
  • jiá
   • 西
    • shài
    • yǒu
     • qiú
      • zūn
       • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
      • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
     • jiào
     • xìn
     • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
     • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
    • yīn
     • yān , yān , yīn , yīn , juàn , yīn , , , , , ,
    • , qiàn , , , , , shěn , , ,
   • yáo
   • yáo
    • xiǎo
   • yáo
    • xiǎo , qiāo , qiāo , náo , jiǎo , , ráo , , , , , náo , ráo , jiāo , shāo , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , 鼿
    • ,
    • , , ,
    • , , ,
     • , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鯿,
    • , ,
   • , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , yín , , , , , ,
    • ,
   • , , , ,
  • yǒu
   • qiú
    • zūn
     • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
    • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
   • jiào
   • xìn
   • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
   • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
    • , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • ,
   • , ,
   • dǐng
    • 嵿
    • , ,
    • , , , ,
    • , ,
    • , ,
    • ,
    • ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , , , jiá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , è , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • hàn , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , , , , ,
     • ,
      • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
     • , ,
     • , , , , , ,
     • , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , huō , , , , , , , , 鴿
     • , ,
    • lǐng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 魿, ,
     • , ,
     • ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , liàn , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , liàn , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , liàn , , , ,
    • , , , ,
   • yáo
    • xiǎo
     • , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , ,
    • , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • 巿
   • , , , , , , ,
   • ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , ,
   • , , ,
   • , , , 樿, , , , , , , , , , , , , , , , dān , , , , , , , , , , , ,
    • ,
    • , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , ,
    • , , ,
    • 滿
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , ,
   • , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , 嫿
    • , ,
    • ,
    • , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , tuó
Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

AMAZON BOOKSHELF

AMAZON BOOKSHELF

A Boy and his Dragon

Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

Scroll to Top