一点儿

一点儿 yīdiǎnr

一点儿 yīdiǎnr Meaning

Learn the Pinyin Pronunciation and 2 English Translations of the word 一点儿 yīdiǎnr .

Pīnyīn Pronunciation
yīdiǎnr | yi1 dian3 r5
English translation
erhua variant of 一點
>一点 yī diǎn [yī diǎn]

Learn the Chinese word 一点儿 yīdiǎnr in 7 easy steps:

About 一点儿 yīdiǎnr

Read some general information about the Chinese word 一点儿 yīdiǎnr .

Traditional form

一點兒

Part of speech

Numeral / 数词 shù cí Shù cí
Spread the word

Mandarin Temple

Come for Peace. Stay for Wisdom.

Etymology of 一点儿 yīdiǎnr

Familiarize yourself with the origin and historical aspects of the Chinese word 一点儿 yīdiǎnr .

Type

ideographic

Explanation

A single horizontal stroke, representing the number one.

Positional decomposition

Number of Strokes

1
diǎn

Type

pictophonetic

Explanation

Simplified form of diǎn .

Phonetic compound

zhàn

Semantic compound

huǒ

Positional decomposition

占灬

Number of Strokes

9
ér

Type

pictographic

Explanation

Simplified form of ér . Pictograph of a child with an opening in the top of its head. Represents the soft spot (fontanel) at the top of young infant heads.

Positional decomposition

丿乚

Number of Strokes

2

Write it!

Practice your Chinese writing skills and learn precisely where and when to draw every stroke of the
Chinese word 一点儿 yīdiǎnr .
     Press the Show Strokes button to see the strokes and their order and hit Start Drawing when you are
ready to practice.

Example sentences using 一点儿 yīdiǎnr

Broaden your vocabulary by interacting with 5 audio-assisted sentences using the Chinese word 一点儿 yīdiǎnr in different contexts.

对于 duìyú suǒ jiǎng de huà 一点儿 yīdiǎnr dǒng .

I haven't the faintest notion what you're talking about.

艾丽斯 de 男朋友 nán péng you dǒng 一点儿 yīdiǎnr 空手 kōng shǒu dào .

Alice's boyfriend knew a little karate.

车子 chē zi 差一点儿 chà yī diǎn r 就要 jiù yào zhuàng dào le .

The car missed me by a fraction of an inch.

dào 那里 nà li shí 刚好 gāng hǎo 离开 líkāi , zhǐ 差一点儿 chà yī diǎn r 我们 wǒmen jiù 碰上 pèng shàng le .

I got there just after you'd left — such a near miss.

觉得 juéde 一点儿 yīdiǎnr méi biàn , xiǎo 应该 yīnggāi 认识 rènshi ya !

I don't think you have changed at all! Xiao Li shouldn't have failed to recognize you.

一点儿 yīdiǎnr Decomposition

See the 3 Chinese characters that make up 一点儿 yīdiǎnr and their own compounds.

一点儿 yīdiǎnr Compounds

See all 3391 Chinese words that contain the characters that make up the word 一点儿 yīdiǎnr in their composition.

  • zài
  • lái
  • shēng
   • xīng
    • xǐng , xīng , xīng , xīng , děng , qíng , , , , , , ,
   • Lóng
    • 窿 lóng , lóng , , , ,
   • chǎn
   • xìng , shèng , xìng , shēng , shēng , shēng , jīng , , xīng , shēng , shēn , chǎn , shěng , shēng , , , , , , , , , , ruí , , , , , ,
  • xià
   • , xiā , , xx , xx , , , , nòng , , , , , , , ,
  • tiān
   • Guān
    • sòng
     • xx ,
    • juǎn
     • juān , juàn , quán , quǎn , quán , quān , quán , juǎn , quán , , , , , , , , , quǎn , , , , ,
    • quán
    • Zhèng
    • juàn
     • ,
    • téng
     • téng ,
    • juǎn
     • quān , juǎn
    • téng
    • juàn
    • téng
    • juàn
    • téng
    • juàn
     • yìng , yàng , , , yǎng , ,
    • juàn
     • , , lèi
    • lián , téng , quàn , zhèn , , huàn , guān , chéng , quān , zhèn , téng , shèng , juàn , xiǎng , dài , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • zòu
    • , , , , , , , , , , ,
   • hào
   • guǐ
    • kuí , kuí , kuí , kuí , kuí , kuí , què , kuí , , , , , , ,
   • tūn , cán , wěng , xiān , , , , , ,
  • kāi
   • bìng
    • bīng
     • bǐng , píng , , , ,
    • píng
     • píng
    • bǐng , píng , pīn , bèng , pīn , pián , píng , bīng , bǐng , 軿 píng , bǐng , pián , bìng , , , , , , , pēng , , , , , , , , , , , bǐng , pián , 骿, ,
   • yán
    • yán
   • Xíng
    • xíng , xíng , xíng , , jīng , xíng
   • kāi
   • xíng , yán , jīng , xíng , qiān , qiān , , qiān , jiān , jiǎn , xíng , , , , , , , yán
  • Hòu
   • hòu , gòu , gòu , hòu , gòu , Hòu , hóu , hòu , , , 缿, , gòu , ,
  • zài
   • dài ,
  • qián
   • Jiǎn
    • jiǎn , ,
   • jiàn
   • jiān , qián , jiān , jiān , jiǎn , qián , jiān , , , , , , , zéi
  • gān
   • Píng
    • píng , píng , pēng , píng , pēng , píng , chèng , pēng , píng , píng , bēng , pēng , píng , píng , pēng , , , , píng , , , píng
   • xìng
      • ,
     • gāo , , , , , ,
    • bào
     • bāo
     • , , , , , , , , , , , ,
    • zhí
    • xìng , xìng , , xìng , xìng , , , ,
   • hàn
    • hàn , hàn , hàn , hàn , hàn , gān , hàn , , , , gān , , , gǎn , , gǎn , hàn
   • qiān
    • yán , yán , jiān , , , ,
   • bìng
    • píng , bìng
   • gàn
    • àn
     • , , ,
   • cóng
    • , ,
   • gàn
   • xuān
   • gǎn , jiān , hán , gān , gān , hǎn , kān , 竿 gān , hān , xuān , gǎn , , gān , jié , qiān , jiān , hàn , àn , gān , gān , gān , kàn , àn , hán , , hàn , jiān , hān , hàn , gàn , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • tóng
   • dòng
   • xìn
   • xìng
    • xìng
   • xìn
   • tǒng , tóng , tóng , tóng , dòng , dòng , dòng , dòng , , dòng , dòng , tóng , cuàn , tōng , tóng , tóng , tóng , , , , , , , , , , , , , tóng , ,
  • běn
   • , bèn , běn , , pēn , , , , , , , ,
  • huò
   • guó
    • , guó , , guāi , , , , guó , , guō
   • , huò , , , , , , , , guó , guó , , , , , , , ,
  • Sān
   • lán
   • jiāng
    • jiāng , jiāng , jiāng , jiāng , 橿 jiāng , jiāng , jīng , , jiàng , , , jiāng , jiāng
   • sān , , sān , èr , yàn ,
  • Xīng
   • guī
    • qián , jiàn , , ,
   • jiā
   • niǎn
   • guī
    • guī , , , , kuī ,
    • , zuǎn , , , , , ,
   • niǎn
   • , , , , , , , , , , , , , , , , guī , , , , , , ,
  • zhì
   • dào
    • dǎo , ,
   • Shì
    • , ,
    • ō , , , , , , , , , , ,
   • zhì
    • , zhì , ,
   • tái
    • tái , tái , tái , , , tái ,
   • zhì , zhí , zhì , zhēn , zhì , zhí , zhì , , dié , dié , zhí , dié , dié , dié , chì , zhì , zhì , zhì , , , , , , , , , , , , , , , , , , zhì , , ,
  • guāng
   • huǎng
    • huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , , ,
   • 耀 yào , huī , huǎng , guāng , guāng , , gōng , huǎng , guāng , guāng , guāng , huǎng , kuàng , guāng , , , , , , , , , huī , , , ,
  • shǒu
  • wèi
   • wèi
   • zhū
    • zhū , shū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , zhū , shū , zhòu , zhū , zhū , zhū , , zhū , , , , , zhū , , zhū , ,
   • lěi
    • ǒu
    • hào , gēng , , yún , nòu , , , , jiā , chú , lóu , jiǎng , pǎng , yōu , lěi , , , , , , , , huō , lào , , tāng , , , , , , , , , ,
   • mèi , mèi , mèi , mèi , mèi , , , , Tái , mèi , , , , , , , ,
  • Bǎi
   • bǎi
    • 宿
     • suō , xu , suō , , suō , ,
   • shì
   • , , bǎi kè , fēng , bǎi wǎ , bǎi , bǎi mǐ , , , , , , , ,
  • cún
   • jiàn
   • jiàn , jiàn , jiàn , , , , ,
   • , , , , , , , , , , ,
   • zhēn
    • zhèn , tián , shèn , zhěn , diān , zhì , chēn , diān , zhèn , diān , zhēn , zhěn , tián , diān , tián , zhěn , zhěn , , , , , , , , , zhèn , ,
   • , , , , , ,
  • huà
   • huà
   • , , bīn , , , , bào , , , , ,
  • dān
   • tóng
    • ,
   • tān , zhān , dān , huò , , , , , ,
   • , , , , , , , mèi , , , , , , , ,
  • Xià
  • guì
  • dàn
  • Dīng
  • miè
   • , , , , ,
  • Lóng
   • 窿 lóng , lóng , , , ,
  • nüè
  • kuī
   • kuā
     • huà
    • kuǎ , kuà , kuà , , kuà , , , , kuǎ , páo , kuā , 洿, , , , , , , , , kuā , , , , ,
   • è
    • chū , , shū , ,
   • , , , , , , , , ,
  • dǎi
   • liè
    • , liè , liè , liě , liè , liè , liè , , liè , liè , , , , , , , , , , ,
   • tiǎn
   • cán , shū , zhí , bìn , xùn , yāng , jiān , dài , , yǔn , liàn , shāng , dān , jiāng , , , , , piǎo , qíng , , hūn , , dié , , jìn , yín , , , 歿, , , , , , , , , cán , , yǔn , , chòu , shāng , , , , , dān ,
   • liàn , bìn , , , jiān , , , , ,
  • cáo
   • zāo , zāo , cáo , cáo , cáo , zāo , cáo , cáo , zāo , qiú , , , cáo , 褿, ,
  • yún
   • jūn
    • yún , yún
   • yùn , jūn , jūn , yún , yún , qǐn , , , , , , , , ,
  • jiá
   • 西
    • shài
    • yǒu
     • qiú
      • zūn
       • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
      • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
     • jiào
     • xìn
     • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
     • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
    • yīn
     • yān , yān , yīn , yīn , juàn , yīn , , , , , ,
    • , qiàn , , , , , shěn , , ,
   • yáo
   • yáo
    • xiǎo
   • yáo
    • xiǎo , qiāo , qiāo , náo , jiǎo , , ráo , , , , , náo , ráo , jiāo , shāo , , , , , rào , , ráo , náo , , , , , , ráo , , ,
   • gān , , , , huī , huī , , , kūn , , , , 鼿
   • suǒ
    • xx ,
   • jiān
    • qián , , ,
   • shān
    • shān , shān , shàn , shān
   • Piān
    • biǎn
     • biǎn
    • biān
     • bèi , bài , bèi , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鯿,
    • , ,
   • , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , yín , , , , , ,
    • ,
   • , , , ,
  • yǒu
   • qiú
    • zūn
     • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
    • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
   • jiào
   • xìn
   • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
   • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
    • , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • ,
   • , ,
   • dǐng
    • 嵿
    • , ,
    • , , , ,
    • , ,
    • , ,
    • ,
    • ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , , , jiá , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , è , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • hàn , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , , , , ,
     • ,
      • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
     • , ,
     • , , , , , ,
     • , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , huō , , , , , , , , 鴿
     • , ,
    • lǐng , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 魿, ,
     • , ,
     • ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , liàn , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , liàn , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , liàn , , , ,
    • , , , ,
   • yáo
    • xiǎo
     • , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , ,
    • , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • 巿
   • , , , , , , ,
   • ,
    • ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , ,
   • , , ,
   • , , , 樿, , , , , , , , , , , , , , , , dān , , , , , , , , , , , ,
    • ,
    • , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , ,
    • , , ,
    • 滿
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , ,
   • , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , 嫿
    • , ,
    • ,
    • , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   • , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , tuó
 • 点儿 diǎn r
  • ér
    • guī
     • , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , xiān , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , bǎi kè , , qíng , , , , ,
   • guāng
    • huǎng
     • huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , huǎng , , ,
    • 耀 yào , huī , huǎng , guāng , guāng , , gōng , huǎng , guāng , guāng , guāng , huǎng , kuàng , guāng , , , , , , , , , huī , , , ,
    • , , mèi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 媿, , , , chǒu , , , , , 鬿, , , , , , , ,
     • , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , ,
    • , ,
    • , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • ,
    • , , , wán , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 黿
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , , , , ,
     • ,
     • suān , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 駿, , ,
    • , , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
     • , ,
    • , ,
    • ,
     • , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • 西
     • shài
     • yǒu
      • qiú
       • zūn
        • zūn , dūn , zūn , zūn , , zūn , zǔn , zǔn , zūn , zūn , zǔn , jùn , , , , , ,
       • diàn , qiú , yóu , yóu , yóu , qiú , , qiū , , , , , , , ,
      • jiào
      • xìn
      • jiǔ , xǐng , pèi , , zuì , jiàng , suān , lào , chóu , , , chún , niàng , xūn , , tóng , méi , zhǐ , dīng , yùn , jiào , mǐng , zhuó , fēn , quán , , hān , , , tài , , kūn , gān , hǎi , xiān , táng , , yǒu , chuò , , zhòu , , zuì , máo , zhèn , tuó , , , , chéng
      • , lèi , , yàn , shāi , , táo , pēi , zhǎn , chuò , , tǎn , yùn , cuó , yòng , zhà , jiàng , , láo , , , tán , , , , , niàng , , líng , , jiào , , , , , , , , qiān , , , , , , , , , , ,
      • , , , , , , , , , , , , yān , , , , , , , , , chǒu , yùn , , , , , , , jiàng , , , , , , , niàng , , , , ,
     • yīn
      • yān , yān , yīn , yīn , juàn , yīn , , , , , ,
     • , qiàn , , , , , shěn , , ,
    • yáo
    • yáo
     • xiǎo
    • yáo
     • xiǎo , qiāo , qiāo , náo , jiǎo , , ráo , , , , , náo , ráo , jiāo , shāo , , , , , rào , , ráo , náo , , , , , , ráo , , ,
    • gān , , , , huī , huī , , , kūn , , , , 鼿
    • , ,
     • , , , , , ,
    • guī
     • guī , , , , kuī ,
     • ,
     • , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , , , , , , 覿, , , ,
     • ,
    • , , , , , , , zhèn , , , , , , , , , , , , ,
    • , ,
    • , ,
    • , , , ,
     • ,
     • , ,
    • , , , , , ,
     • ,
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • ,
   • ér
      • , , ,
     • , , , , , , , , , , ,
    • xìng
     • xìng
    • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 輿, , ,
        • , ,
      • , , , , , , ,
     • , , , , , , , , , ,
      • ,
     • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    • , , , , , , , , ,
     • , , 轿, , , , , , , ,
    • , ,
    • ,
    • , , , , , , , , , , ,
   • 禿
    • ,
    • , , , , ,
   • hǎn , , , , , , , , , , , ,
  Recommended Books for Learning Mandarin Chinese

  AMAZON BOOKSHELF

  AMAZON BOOKSHELF

  A Boy and his Dragon

  Once upon a time, a Little Boy was living in a village near the woods. One day, a Dragon came out of the cave secluded in the middle of the forest and began to relentlessly follow the Little Boy, always breathing on the back of his neck, burning the young boy at his slightest misstep.

  The child received refuge in an old Temple where there were no mirrors allowed, and it was forbidden to speak of life before entering the sanctum. Ancient books, hidden rooms with unimaginable treasures and beauty beyond comprehension, became part of the boy’s new life.

  Time went by until, one day, the now old young boy accidentally glimpses his own reflection in a pond. The Dragon smiled back.

  Come for Knowledge. Stay for Wisdom.

  Copyright © 2022 Mandarin Temple. All rights reserved.

  Scroll to Top